The open forums scheduled for January 19th (Spanish) and January 20th are postponed to a future date.

Athletics Update – Jan. 6

Good afternoon and HAPPY NEW YEAR!!!!

At this time I wanted to give everyone the latest athletic information so hopefully we can all be on the same page as we move forward with Athletics in 2021!!!!

As you are well aware by now, the Worcester Public Schools had to postpone Fall 1 Athletics because of the number of high Covid-19 cases and because of the way that the city fell in the metrics (both under the old guidelines and the new). With that information we made the decision to postpone Fall 1 sports to Fall 2 based on the health, safety, and well being of all our student athletes, coaches, and staff that are involved with Athletics.
When the winter season rolled around we initially received the approval to start winter sports on January 4th (postponed from the recommended MIAA start date on December 14th) but again we were shut down due to the extremely high number of Covid-19 cases in the city and for the health, safety, and well being of all our student athletes, coaches, and staff.
So here we are today on Wednesday January 6th, wondering what does the rest of the year look like for Athletics in the Worcester Public Schools. While I can't predict the future I can give you the most up to date athletic timeline/information that we currently have moving forward with Fall 2 and the Spring sports season.

FALL 2:
Fall 2 is currently scheduled from Monday February 22nd to Sunday April 25th. The Fall 2 sports include:
Boys Golf, Boys and Girls Cross Country, Boys and Girls Soccer, Field Hockey, Football, Boys and Girls Indoor Track, Fall Cheer, and Girls Volleyball.
There are many factors as to whether or not we will be up and running by the end of February. Those factors include but are not limited to:
1. The number of Covid-19 cases in the city and if there is any type of surge happening at that time.
2. The weather conditions
3. Field conditions
4. The new Massachusetts Executive Office of Energy and Environmental Affairs (EEA) and the Massachusetts Interscholastic Athletic Association (MIAA) sport specific guidelines that will be coming out that will help us determine whether or not we can safely have any of the sports listed above taking place.
5. Will the Parks Department release any of their fields early including Green Hill Golf course?
6. Are we allowed to be back in the school buildings for practices/games?
7. Any issues/new guidelines with bus transportation for games?
8. Roster sizes based on student eligibility, absenteeism, and getting permission to play.

Obviously all these factors will be taken into consideration to help us make the best decision possible as to how to proceed with Fall 2 Athletics. I will keep the group updated with any and all information that comes out from the Massachusetts Executive Office of Energy and Environmental Affairs (EEA) and the Massachusetts Interscholastic Athletic Association (MIAA) regarding Fall 2 Athletics.
If we decide to move forward with Fall 2 then other factors come into play as far as schedules for practices and games are concerned. Boys Golf, Cross Country, Soccer and Field Hockey have already been placed in a POD for games. The POD consists of the Worcester Public Schools, Abby Kelley, St. Paul's, and Notre Dame. That POD was just carried over from Fall 1. In regard to girls Volleyball and Football those PODS have not yet been determined but should be by the end of January. Cheer is not in any type of POD.
What/when fields are available, the weather, and gym space will make scheduling practices and games quite an undertaking to say the least. I will be working with each of the schools coaches and Athletic Liaisons to come up with a plan to try and accommodate everyone involved at their school for access to gyms and field space.

The Spring season is scheduled from Monday April 26th until Saturday July 3rd. The late date of July 3rd is ONLY if a team was playing in the finals of the state tournament. Currently the MIAA has not made a final decision as to whether or not there will be a spring tournament. Once they do the Athletic Director will know how to proceed with schedules for the Spring. A state tournament will mean we schedule a regular season of games. No tournament could mean the use of a POD schedule again.The sports that currently take place in the spring season are Girls Golf, Boys and Girls Lacrosse, Baseball, Softball, Boys and Girls Crew, Boys and Girls Outdoor Track, Boys and Girls Tennis, and Boys Volleyball.
Winter Cheer, Dance, and Wrestling were also carried over to the Spring from the Winter season. Again I will continue to keep everyone updated with any and all information as it comes in from the EEA and the MIAA.
In the meantime I ask that all of you try and stay as healthy and safe as possible. I know that all of you want to get back to some normalcy as soon as possible and a huge part of that normalcy is getting back to PLAYING SPORTS!!! Hopefully we are in a position come the start of the Fall 2 and Spring season, that we are able to have the sports up and running in a safe and healthy way for everyone involved!!!

Sincerely,

David Shea
Director of Athletics
Worcester Public Schools

Mirëdita dhe GEZUAR VITIN E RI!!!!

Në këtë kohë doja t'u jepja të gjithëve informacionin e fundit për atletikën, kështu që shpresojmë që të gjithë të jemi në të njëjtin mendim ndërsa ecim përpara me Atletikën në 2021!!!!

Siç e dini mirë deri tani, Shkollave Publike Worcester ju desh të shtyjnë Atletikën e Vjeshtës 1 për shkak të numrit të larta të rasteve me Covid-19 dhe për shkak të mënyrës se si qyteti ra në metrikë (si në udhëzimet e vjetra ashtu edhe në ato të reja) . Me atë informacion, ne morëm vendimin për të shtyrë Sportet e Vjeshtës 1 në Vjeshtë 2 bazuar në shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve atletëve, trajnerëve dhe stafit tonë që janë të përfshirë me Atletikën.

Kur erdhi sezoni i dimrit, ne fillimisht morëm miratimin për të filluar sportet dimërore më 4 Janar (u shty nga data e rekomanduar e fillimit e MIAA në 14 Dhjetor) por përsëri u mbyllëm për shkak të numrit jashtëzakonisht të lartë të rasteve me Covid-19 në qytet dhe për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve tanë atletëve, trajnerëve dhe stafit tonë.

Kështu që jemi sot këtu të Mërkurë, 6 Janar, duke menduar se si duket pjesa tjetër e vitit për Atletikën në Shkollat Publike Worcester. Edhe pse nuk mund ta parashikoj të ardhmen, unë mund t'ju jap afatin kohor / informacionin atletik më të përditësuar që aktualisht ne kemi ecur përpara me Vjeshtën 2 dhe sezonin sportiv të Pranverës.

VJESHTE 2:

Vjeshta 2 është planifikuar aktualisht nga e Hëna 22 Shkurt deri të Dielë 25 Prill. Sportet e Vjeshtë 2 përfshijnë:

Golf për Djem, Atletikë në Natyrë (cross country) për Djem dhe Vajza, Futboll (soccer) për Djem dhe Vajza, Hokej në Fushë, Futboll, Atletikë në Salla të Mbyllura (indoor track) për Djem dhe Vajza, Nxitëse Tifozësh Vjeshtë (fall cheer), dhe Volejboll për Vajza.

Ka shumë faktorë nëse do të jemi në gjendje të funksionojmë ose jo nga fundi i Shkurtit. Këta faktorë përfshijnë por nuk kufizohen në të: many factors as to whether or not we will be up and running by the end of February. Those factors include but are not limited to:

 1. Numri i rasteve me Covid-19 në qytet dhe nëse ka ndonjë valë rritjeje në atë kohë.
 2. Kushtet e motit
 3. Gjendja e fushës/ terrenit
 4. Udhëzimet e reja specifike sportive nga Zyra Ekzekutive e Massachusetts për Energjinë dhe Çështjet e Mjedisit (EEA) dhe Shoqata Atletike Interskolatike e Massachusetts (MIAA) që do të na ndihmojnë të përcaktojmë nëse mund të kemi ose jo mbajtejn me siguri të ndonje prej sporteve të renditura më sipër.
 5. A do të japë Departamenti i Parqeve më herët ndonjë nga fushat e tyre përfshirë fushën e golfit Green Hill?
 6. A na lejohet të kthehemi në ndërtesat e shkollës për stërvitje / lojëra?
 7. Ndonjë problem / udhëzime të reja me transportin me autobus për lojërat?
 8. Madhësia e listave të ekipeve bazuar në përshtatshmërinë e nxënësve, mungesat, dhe marrjen e lejës për të luajtur.

Padyshim që të gjithë këta faktorë do të merren në konsideratë për të na ndihmuar të marrim vendimin më të mirë të mundshëm se si të vazhdojmë me Atletikën e Vjeshta 2. Unë do ta mbaj grupin të përditësuar me çdo dhe të gjithë informacionin që jepet nga Zyra Ekzekutive e Massachusetts për Çështjet e Energjisë dhe Mjedisit (EEA) dhe Shoqatës Atletike Interskolatike të Massachusetts (MIAA) në lidhje me Atletikën Vjeshtë 2.

Nëse vendosim të ecim përpara me Vjeshtë 2, atëherë faktorë të tjerë hyjnë në lojë sa i përket orareve për stërvitjet dhe lojërat. Golfi i Djemje, Vrapimi në Terren, Futbolli (Soccer) dhe Hockey në Fushë tashmë janë vendosur në një POD për lojëra. POD përbëhet nga Shkollat Publike Worcester, Abby Kelley, St. Paul's dhe Notre Dame. Kjo POD u transferua nga Vjeshta 1. Në lidhje me Volejbollin e Vajzave dhe Futbollin, këto PODS nuk janë përcaktuar ende, por duhet të përcaktohen deri në fund të Janarit. Nxitëset e Tifozëve (cheer) nuk është në asnjë lloj POD.

Cilat fusha dhe kur fushat të jenë të disponueshme, moti dhe hapësira e palestrës do t'i bëjnë oraret e stërvitjeve dhe lojërat sfiduese për të thënë të paktën. Unë do të punoj me secilin nga trajnerët e shkollave dhe Koordinatorët e Athletikës për të dalë me një plan për të provuar dhe akomoduar të gjithë që janë të përfshirë në shkollën e tyre për akses në palestra dhe hapësirë në terren.

Sezoni i Pranverës është planifikuar nga e Hëna 26 Prill deri të Shtunë 3 Korrik. Data e vonë e 3 Korrikut është VETEM nëse një skuadër do të luajë në finalet e turnout të shtetit. Aktualisht MIAA nuk ka marrë një vendim përfundimtar nëse do të ketë apo jo një turne pranveror. Sapo ta marrin Drejtori i Atletikës do të dijë si të vazhdojë me oraret për Pranverën. Një turne shtetëror do të thotë që ne të planifikojmë një sezon të rregullt të lojërave. Asnjë turne nuk mund të nënkuptojë përdorimin përsëri të një orari POD. Sportet që aktualisht luajen në sezonin pranveror janë Golfi i Vajzave, Lacrosse për Djem dhe Vajza, Baseball, Softball, Crew Djem dhe Vajza, Atletikë në Natyrë për Djem dhe Vajza, Tenis për Djem dhe Vajza, dhe Volejboll për Djem.

Nxitëset, Vallëzimi dhe Mundja e Dimrit u mbartën gjithashtu në Pranverë nga sezoni i Dimrit. Përsëri unë do të vazhdoj t'i mbaj të gjithë të përditësuar me çdo dhe të gjithë informacionin kur ai vjen nga EEA dhe MIAA.

Në ndërkohë unë kërkoj që të gjithë ju të përpiqeni dhe të qëndroni sa më të shëndetshëm dhe të sigurt. Unë e di që të gjithë dëshironi të ktheheni në një normalitet sa më shpejt të jetë e mundur dhe një pjesë e madhe e këtij normaliteti është të kthehemi përsëri të LUAJME SPORTE!!! Shpresojmë që ne të jemi në një pozitë që me fillimin e sezonit të Vjeshtës 2 dhe Pranverës, të jemi në gjendje të zhvillojmë sportet në një mënyrë të sigurtë dhe të shëndetshme për të gjithë që janë të përfshirë!!

Sinqerisht,

David Shea
Drejtor i Atletikës
Shkollat Publike Worcester

Boa tarde e FELIZ ANO NOVO!!!!

Nesta altura eu queria dar a todos as últimas informações atléticas para que todos possamos estar em sintonia à medida que avançamos com “Athletics” em 2021!!!!

Como já devem saber, as Escolas Públicas de Worcester tiveram que adiar o programa de “Athletics” do Outono 1 por causa do elevado número de casos de Covid-19 e por causa dos resultados que a cidade atingiu (tanto sob as diretrizes antigas quanto sob as novas). Com essa informação, tomamos a decisão de adiar os esportes do Outono 1 para o Outono 2 com base na saúde, segurança e bem-estar de todos os nossos alunos atletas, treinadores e funcionários que estão envolvidos com “Athletics”.

Quando a temporada de inverno chegou, inicialmente recebemos aprovação para iniciar os esportes de inverno em 4 de janeiro (adiado da data recomendada por MIAA para o início em 14 de dezembro), mas novamente fomos travados devido ao número extremamente alto de casos de Covid-19 na cidade e pela saúde, segurança e bem-estar de todos os nossos alunos atletas, treinadores e funcionários.

Por isso, aqui estamos hoje, quarta-feira, 6 de janeiro, imaginando como será o resto do ano para “Athletics” nas Escolas Públicas de Worcester. Embora eu não possa prever o futuro, eu posso dar-lhes o cronograma/informação de esportes mais atualizada que temos atualmente e avançando com as temporadas esportivas de Outono 2 e da Primavera.

OUTONO 2:

Outono 2 está programado, nesta altura, de segunda-feira, 22 de fevereiro a domingo, 25 de abril. Os esportes de Outono 2 incluem:

Golfe Masculino, “Cross Country” Masculino e Feminino, Futebol (Soccer) Masculino e Feminino, Hóquei de Campo, Futebol (americano), Corrida de Pista Coberta (Indoor Track) Masculina e Feminina, Líder de Torcida de Outono (Fall Cheer) e Voleibol Feminino.

Há muitos fatores sobre se estaremos ou não funcionando até o final de fevereiro. Esses fatores incluem, mas não se limitam a:

 1. O número de casos de Covid-19 na cidade e se houver algum tipo de surto acontecendo nessa altura.
 2. As condições climáticas
 3. Condições dos campos de jogos
 4. A nova Secretaria Executiva de Assuntos Energéticos e Ambientais de Massachusetts (EEA em inglês) e a Associação Atlética Interescolar de Massachusetts (MIAA em inglês) estabelecem diretrizes específicas que serão publicadas e que nos ajudarão a determinar se podemos ou não, ter com segurança qualquer um dos esportes listados acima.
 5. O Departamento de Parques liberará algum de seus campos de jogos mais cedo, incluindo o campo de Golfe Green Hill?
 6. Podemos voltar aos edifícios escolares para praticar/jogar?
 7. Algum problema/novas diretrizes com transporte de ônibus para jogos?
 8. Tamanhos de listas com base na elegibilidade de alunos, absentismo e obtenção de permissão para jogar.

Obviamente, todos esses fatores serão tomados em consideração para nos ajudar a tomar a melhor decisão possível sobre como proceder com “Athletics” do Outono 2. Manterei o grupo atualizado com toda e qualquer informação que venha da Secretaria Executiva de Assuntos Energéticos e Ambientais de Massachusetts (EEA) e da Associação Atlética Interescolar de Massachusetts (MIAA) sobre “Athletics” do Outono 2.

Se decidirmos avançar com o Outono 2, então outros fatores entram em jogo no que diz respeito aos horários para praticar e jogar. Golfe Masculino, “Cross Country”, Futebol e Hóquei de Campo já foram colocados em um GRUPO (POD) para jogos. O GRUPO é composto pelas Escolas Públicas de Worcester, Abby Kelley, St. Paul's e Notre Dame. Aquele GRUPO foi levado do Outono 1. Em relação ao Voleibol e Futebol Feminino estes GRUPOS ainda não foram determinados, mas deverão sê-lo até o final de janeiro. Líder de Torcida (Cheer) não está em nenhum tipo de GRUPO.

Quais/quando os campos estão disponíveis, o tempo e o espaço do ginásio tornarão a programação de treinos e de jogos em um grande empreendimento, no mínimo. Trabalharei com cada um dos treinadores e coordenadores atléticos das escolas para conseguirmos um plano para tentar acomodar todos os envolvidos em sua escola para acesso a espaços no ginásio e nos campos de jogos.

A temporada de Primavera está programada de segunda-feira, 26 de abril, até sábado, 3 de julho. A data final de 3 de julho é apenas se um time estiver jogando nas finais do torneio estadual. Nesta altura, MIAA não tomou uma decisão final sobre se haverá ou não um torneio de primavera. Logo que o faça, o Diretor Atlético saberá como proceder com os horários para a primavera. Um torneio estadual significa que agendamos uma temporada regular de jogos. Nenhum torneio poderia significar o uso de um cronograma de GRUPO novamente. Os esportes que atualmente acontecem na temporada de primavera são Golfe Feminino, Lacrosse Masculino e Feminino, Beisebol, “Softball”, “Crew” Masculino e Feminino, Corrida de Pista ao Ar Livre Masculina e Feminina, Tênis Masculino e Feminino Voleibol Masculino.

Líder de Torcida de Inverno (Winter Cheer), Dança e Luta Livre (Wrestling) também foram levados da temporada de Inverno para a Primavera. Uma vez mais continuarei a manter todos atualizados com toda e qualquer informação que venha de EEA e de MIAA.

Enquanto isso, peço que todos tentem ficar o mais saudáveis e seguros possível. Eu sei que todos vocês querem voltar à normalidade o mais rápido possível e uma grande parte dessa normalidade é voltar a PRATICAR ESPORTES!!! Espero que estejamos em uma boa posição no início das temporadas de Outono 2 e da Primavera para que possamos ter os esportes funcionando de forma segura e saudável para todos os envolvidos!!!

Sinceramente,

David Shea
Diretor de “Athletics”
Escolas Públicas de Worcester

Xin chào mọi người và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Tại thời điểm này, tôi muốn cung cấp cho mọi người những thông tin mới nhất về thể thao để hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể hiểu rõ khi chúng ta tiến tới Thể thao vào năm 2021!!!!

Như quý vị đã biết, Khu học chánh Worcester đã phải hoãn giải Thể thao Mùa thu 1 vì số lượng trường hợp Covid-19 cao và vì thành phố nằm trong các chỉ số (cả theo hướng dẫn cũ và mới) . Với thông tin đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định hoãn các môn thể thao mùa Thu 1 sang mùa Thu 2 dựa trên sức khỏe và sự an toàn của tất cả các học sinh vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên có liên quan đến môn Thể thao.

Khi mùa đông bắt đầu, ban đầu chúng tôi nhận được sự chấp thuận để bắt đầu các môn thể thao mùa đông vào ngày 4 tháng 1 (bị hoãn so với ngày bắt đầu MIAA được đề xuất vào ngày 14 tháng 12) nhưng một lần nữa chúng tôi phải đóng cửa do số lượng trường hợp Covid-19 rất cao trong thành phố và vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả các học sinh vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi ở đây hôm nay vào Thứ Tư, ngày 6 tháng Giêng, tự hỏi phần còn lại của năm sẽ như thế nào đối với Thể thao ở Khu học chánh Worcester. Mặc dù tôi không thể dự đoán tương lai nhưng tôi có thể cung cấp cho quý vị dự kiến thời gian / thông tin cập nhật nhất về thể thao mà chúng tôi hiện đang có trong tương lai với Mùa thu 2 và mùa thể thao mùa Xuân.

MÙA THU 2:

Fall 2 hiện đang được lên từ thứ Hai ngày 22 tháng 2 đến Chủ Nhật ngày 25 tháng 4. Các môn thể thao mùa thu 2 bao gồm:

Golf nam, chạy việt dã nam và nữ, bóng đá nam và nữ, khúc côn cầu trên sân, bóng bầu dục, chạy trong nhà nam và nữ, cổ vũ mùa thu và bóng chuyền nữ.

Có nhiều yếu tố về việc liệu chúng tôi có bắt đầu hoạt động vào cuối tháng Hai hay không. Những yếu tố đó bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Số lượng ca Covid-19 trong thành phố và nếu có bất kỳ loại tăng đột biến nào xảy ra vào thời điểm đó.
 2. Điều kiện thời tiết
 3. Điều kiện sân vận động
 4. Văn phòng điều hành mới của Massachusetts về các vấn đề năng lượng và môi trường (EEA) và các hướng dẫn cụ thể về thể thao của Hiệp hội Vận động viên Nội trong Massachusetts (MIAA) sắp ra mắt sẽ giúp chúng tôi xác định xem chúng tôi có thể tổ chức bất kỳ môn thể thao nào được liệt kê ở trên một cách an toàn hay không.
 5. Bộ Công viên sẽ mở cửa bất kỳ sân nào của họ bao gồm cả sân gôn Green Hill?
 6. Chúng tôi có được phép quay lại trường học để thực hành / tham gia các trận đấu không?
 7. Có vấn đề / hướng dẫn mới nào về vận chuyển bằng xe buýt cho các trận đấu không?
 8. Quy mô đội hình dựa trên tính đủ điều kiện của học sinh, sự vắng mặt và được phép thi đấu.

Đương nhiên là tất cả các yếu tố này sẽ được xem xét để giúp chúng tôi đưa ra quyết định tốt nhất có thể về cách tiến hành Thể thao mùa thu 2. Tôi sẽ cập nhật cho nhóm về bất kỳ và tất cả thông tin đến từ Văn phòng Điều hành Các vấn đề Môi trường và Năng lượng Massachusetts (EEA) và Hiệp hội Vận động viên Nội trong Massachusetts (MIAA) về Thể thao Mùa thu 2.

Nếu chúng tôi quyết định tiếp tục với mùa thu 2 thì các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến lịch trình luyện tập và thi đấu. Nam Golf, chạy việt dã, bóng đã và khúc côn cầu đã được đưa vào POD cho các trận đáu. POD bao gồm Khu học chánh Worcester, Abby Kelley, St. Paul's, và Notre Dame. POD đó chỉ được chuyển giao từ Mùa thu 1. Đối với bóng chuyền và bóng đá nữ, PODS đó vẫn chưa được xác định nhưng sẽ có vào cuối tháng Giêng. Cổ vũ không có trong bất kỳ loại POD nào.

Khi nào/ các sân vào động nào sẽ mở cửa, thời tiết, và không gian phòng thể dục sẽ khiến việc lên lịch thực tập và các trận đấu là một công việc cần được đảm nhận. Tôi sẽ làm việc với từng huấn luyện viên của trường và các Liên lạc viên thể thao để đưa ra kế hoạch cố gắng cung cấo mọi người tại trường của họ có quyền sử dụng các phòng tập thể dục và không gian sân cỏ.

Mùa giải mùa Xuân dự kiến từ thứ Hai ngày 26 tháng 4 đến thứ Bảy ngày 3 tháng 7. Ngày muộn nhất là ngày 3 tháng 7 CHỈ CÓ nếu một đội chơi trong trận chung kết của giải đấu cấp bang. Hiện tại MIAA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tổ chức giải đấu mùa xuân hay không. Khi họ có quyết định, Giám đốc thể thao sẽ biết cách tiến hành lịch trình cho mùa xuân. Một giải đấu cấp nhà nước có nghĩa là chúng tôi sắp xếp một mùa giải thông thường. Không có giải đấu nào có thể đồng nghĩa với việc sử dụng lại lịch trình POD. Các môn thể thao hiện đang diễn ra trong mùa xuân là Golf nữ, Bóng chuyền nam và nữ, Bóng chày, Bóng mềm, Chèo thuyền nam và nữ, chạy ngoài trời nam và nữ, Quần vợt nam và nữ và Bóng chuyền nam.

Cổ vũ mùa đông, Khiêu vũ và Đấu vật cũng được chuyển sang mùa Xuân từ mùa Đông. Một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người về bất kỳ và tất cả thông tin khi nó đến từ EEA và MIAA.

Trong thời gian chờ đợi, tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và an toàn nhất có thể. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều muốn trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt và một phần lớn của trạng thái bình thường đó là trở lại CHƠI THỂ THAO!!! Hy vọng rằng chúng ta sẽ ở vị trí vào đầu mùa Thu 2 và mùa Xuân, mà chúng ta có thể tham gia vào các môn thể thao một cách an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người tham gia!!!

Trân trọng,

David Shea
Giám đốc Thể thao
Khu học chánh Worcester

Translate