Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Career Technical Program Information Night Call

The following is the transcript from the phone message sent out.

Good evening 8th Grade Families,

We invite all 8th graders and their families to learn about some exciting career and technical programs offered at Doherty Memorial High School, North High School and South High Community School.

Please join us online on Thursday, January 14 from 6:00 to 7:00 PM to hear how you can enjoy your high school experience while you work in a state of the art career setting for hands on training, earning important certifications, and gaining skills necessary to get a head start on your future career.

Directions to the zoom link for the Career Technical Program Information Night can be found on the WPS website. Click on the event title on the green ribbon. A flyer will also be distributed electronically to all eighth grade students this week at school.

You can learn skills necessary to jump into a high demand, high paying career right after graduation from high school in one of these industries: Business, Finance and Accounting, Health Careers, Engineering Technology, Culinary Arts and Hospitality, Early Childhood Education and Diesel Automotive Technology.

We look forward to seeing you on Thursday. January 14 at 6:00 PM.

Application information will be available at that time and the process explained.

If you have questions, please contact your school guidance counselor.

Thank you!

Mirëmbrëma Familje të Nxënësve të Klasave të 8ta,

Ne ftojmë të gjithë nxënësit e klasave të 8-ta dhe familjet e tyre të mësojnë rreth disa programeve të shkëlqyera të karrierës dhe teknike të ofruara në Shkollën e Mesme Doherty Memorial, Shkollën e Mesme North High dhe Shkollën e Mesme South High Community.

Ju lutemi bashkohuni me ne të Enjten, 14 Janar nga ora 6:00 deri në 7:00 pasdite për të dëgjuar se si mund të pëlqeni përvojën tuaj të shkollës së mesme ndërsa punoni në një ambjent karriere të teknologjisë së fundit për trajnime praktike, për arritjen e çertifikimeve të rëndësishme dhe për fitimin aftësitë e nevojshme për të pasur një fillim të shpejtë në karrierën tuaj të ardhshme.

Udhëzimet për linkun e Zoom për Mbrëmjen Informuese të Programit Teknik të Karrierës mund të gjenden në faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester. Klikoni në titullin e eventit në shiritin e gjelbër. Një letër gjithashtu do të shpërndahet në mënyrë elektronike për të gjithë nxënësit e klasave të teta këtë javë në shkollë.

Ju mund të fitoni aftësitë e nevojshme për të kaluar në një karrierë që ka kërkesa të larta për të punësuar dhe me pagë të lartë menjëherë pas diplomimit nga shkolla e mesme në një nga këto industri: Biznes, Financë dhe Kontabilitet, Karriera në Shëndetësi, Teknologji Inxhinierike, Arte Kulinare dhe Mikpritje, Edukatore dhe Teknologji e Makinave me Naftë.

Ne presim me kënaqësi që t’ju shohim të Enjte, 14 Janar në orën 6:00 PM.

Informacioni për aplikimin do të jetë i disponueshëm në atë kohë së bashku me shpjegimin e procesit.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni këshilltarin udhëzues të shkollës tuaj.

Ju Faleminderit!

कक्षा ८ का विद्यार्थीहरूका परििािलाई मेिो नमस्काि,

हामी कक्षा ८ का सबै विद्यार्थीहरू ि उनीहरूका परििािहरूलाई डोहोर्टी मेमोरियल हाई स्कूल, नर्थथ हाई स्कूल ि साउर्थ हाई कम्यूवनर्टी स्कूलहरूमा प्रदान गरिने केवह िोमाञ्चक क्यारियि तर्था प्राविविक कायथक्रमबािे जानकािी वलनको लावग वनमन्त्रणा गदथछौं ।

विवहबाि, जनििी १४ तािीक सााँझ ६ बजे देवि ७ बजे सम्म हामीसाँग अनलाइनमा सहभागी हुनुहोस् ि हाई स्कूल अनुभिको मजा वलिंदै अत्यािुवनक व्यिसावयक स्र्थलहरूमा व्यविगत तालीम वलने, महत्त्िपूणथ प्रमाणपर हााँवसल गने, ि भविष्यमा काम सुरु गनथको लावग आिश्यक सीप वसक्ने काम कसिी गनथ सवकन्त्छ भन्त्ने कुिाको जानकािी वलनुहोस् ।

क्यारियि र्टेवक्नकल प्रोग्राम ईन्त्फिमेशन नाइर्टमा सहभावग हुन जुम वलङ्कको जानकािी िुस्र्टि पवललक स्कूल्सको िेबसाइर्टमा िाविएको छ । िेबसाइर्टमा इभेन्त्र्ट र्टाइर्टल लेविएको हरियो रिबनमा वक्लक गनुथहोस् । कक्षा ८ का विद्यार्थीहरूलाई यो कायथक्रम सम्बवन्त्ि विद्युत्तीय पचाथ पवन यही हप्ता स्कूलमा वितिण गरिने छ ।

हाई स्कूलबार्ट ग्रयाजुयर्ट हुने वबवत्तकै व्यापाि, वित्तीय तर्था लेिा, स्िास््य सम्बवन्त्ि पेशा, ईवन्त्जवनयरिङ्ग प्रविवि, पाक कला तर्था आवत्य, प्रािवम्भक बाल वशक्षा ि वडजेल अर्टो िाहन प्रविवि मध्ये कुनै एक क्षेरमा िेिै तलि पाउने िालका काम पाउन सक्ने सीप वसक्न सक्नु हुनेछ ।

विवहबाि, जनििी १४ तािीक सााँझ ६ बजे तपाईहरूलाई भेर्ट्ने आशा गदथछौं ।

वनिेदन सम्बवन्त्ि जानकािी प्रवक्रया बािे छलफल गदाथ उपललि गिाइने छ ।

तपाईका केवह प्रश्नहरू भए, कृपया स्कूलको गाईडेन्त्स काउवन्त्सलिलाई सम्पकथ गनुथ होस् ।

िन्त्यबाद ।

Boa noite, famílias da 8ª série,

Convidamos todos os alunos da 8ª série e suas famílias a aprender sobre alguns programas de carreira e técnicos empolgantes oferecidos na Doherty Memorial High School, North High School e South High Community School.

Junte-se a nós on-line na quinta-feira, 14 de janeiro, das 18h às 19h para saber como você pode aproveitar sua experiência no ensino médio enquanto trabalha em um cenário de carreira de última geração para treinamento prático, obtendo importantes certificações e ganhando habilidades necessárias para obter uma vantagem inicial em sua carreira futura.

As instruções para o link de zoom da Noite de Informações do Programa Técnico de Carreira podem ser encontradas no site da WPS. Clique no título do evento na faixa verde. Um folheto também será distribuído eletronicamente a todos os alunos da oitava série nesta semana na escola.

Você pode aprender as habilidades necessárias para entrar em uma carreira de alta demanda e alta remuneração logo após a graduação no ensino médio em um destes setores: Negócios, Finanças e Contabilidade, Carreiras em Saúde, Tecnologia de Engenharia, Arte Culinária e Hospitalidade, Educação Infantil e Tecnologia Automotiva à Diesel.

Esperamos vê-lo na quinta-feira. 14 de janeiro às 18h. As informações sobre a inscrição estarão disponíveis nesse momento e o processo será explicado.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com seu orientador escolar.

Obrigado!

Buenas tardes a todas las familias del 8vo grado:

Les estamos invitando a que conozcan algunos programas técnicos y profesionales ofrecidos en las escuelas Doherty Memorial High School, North High School y South High Community School.

El evento será presentado el jueves 14 de enero de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. En el podrán aprender cómo pueden participar en un ambiente profesional y moderno en donde pueden recibir entrenamientos, obtener certificaciones y aprender habilidades necesarias para empezar a hacer realidad su futuro profesional, todo esto mientras estudian en la escuela secundaria.

Para ver las instrucciones y el enlace Zoom visiten el sitio en internet del distrito escolar de Worcester, busquen en la franja verde el nombre del evento ‘Noche informativa sobre programas técnicos y profesionales’ y den clic en el mismo. Esta semana también estaremos distribuyendo en la escuela un volante electrónico para todos los estudiantes del 8vo grado.

Ustedes pueden aprender las habilidades necesarias para estar listos para obtener empleos de alta demanda y bien remunerados al finalizar la escuela secundaria, en áreas de negocios, finanzas y contabilidad, profesionales de la salud, tecnología de ingeniería, hotelería y artes culinarias, educación temprana y tecnología automotriz diésel.

Esperamos verlos el jueves 14 de enero a las 6:00 p.m.

También encontrarán información sobre cómo aplicar.

Si tienen preguntas, por favor comuníquense con el consejero estudiantil de su escuela.

¡Muchísimas gracias!

Xin chào các gia đình học sinh lớp 8,

Chúng tôi mời tất cả học sinh lớp 8 và gia đình của các em tìm hiểu về một số chương trình đào tạo nghề nghiệp và kỹ thuật thú vị được cung cấp tại Trường Trung học Doherty Memorial, Trường Trung học North và Trường Trung học Cộng đồng South.

Vui lòng tham gia trực tuyến với chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 từ 6:00 đến 7:00 tối để biết cách quý vị có thể tận hưởng trải nghiệm trung học của mình khi làm việc trong một môi trường nghề nghiệp hiện đại để được đào tạo, giành được các chứng chỉ quan trọng và đạt được những kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp tương lai của mình.

Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn đến liên kết Zoom cho Đêm Thông tin Chương trình Kỹ thuật Nghề nghiệp trên trang web của khu học chánh Worcester. Nhấp vào tiêu đề sự kiện trên dải băng màu xanh lá cây. Một tờ rơi cũng sẽ được phát dưới dạng điện tử cho tất cả học sinh lớp 8 trong tuần này tại trường.

Các học sinh có thể học các kỹ năng cần thiết để xin vào một nghề nghiệp có nhu cầu cao, lương cao ngay sau khi tốt nghiệp trung học ở một trong các ngành sau: Kinh doanh, Tài chính và Kế toán, Chăm sóc sức khỏe, Công nghệ Kỹ thuật, Nghệ thuật Ẩm thực và Khách sạn, Giáo dục Mầm non và Ô tô Diesel Công nghệ.

Chúng tôi mong được gặp quý vị vào thứ Năm. 14 tháng 1 lúc 6 giờ chiều.

Thông tin đăng ký sẽ có sẵn tại thời điểm đó và quy trình sẽ được giải thích.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với cố vấn hướng dẫn trường học của mình.

Cảm ơn!

Worcester Public Schools 8th grade students and their parents are invited to a

Virtual Career Technology Information Night

Thursday, January 14, 2021

6:00pm ~ 7:00pm

Meet the Principals, administrators and teachers! Learn how to gain marketable skills, earn certifications and be ready to enter a high demand career right after high school graduation!

Career Technology Programs:

Doherty Memorial High School

  • Engineering Technology

North High School

  • Business Technology
  • Health Assisting

South High Community School

  • Culinary Arts/Hospitality
  • Early Childhood Education
  • Diesel Automotive Technology

Passcode: 979453

Telephone: US: +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 | Webinar ID: 828 4635 8184

Flyers


For additional information, contact Jean George via email at [email protected]

Translate