Educational Model Selection Form

We are asking for parents/guardians to select which model they prefer for their child(ren) in order to develop student and teacher schedules. We are also asking for transportation preferences to plan out bus routes. The overview of the plans for the 2020-21 school year are available here.

Although we are beginning the school year with 100% remote learning, we need a count of each child's selection for Quarter 2 to effectively plan for any transitions.

Parents/guardians will be able to communicate any changes to their preferences on an ongoing basis. The process for submitting a change is still being developed and will be communicated as soon as possible.

Instructions

You will need your child’s WPS student ID in order to complete the Educational Model Selection Process. WPS Student IDs are 6 digits long. Your child’s student ID can be found in the following places:

 • Report Cards & Progress Reports
 • Contact and Health Form
 • Attendance Progress Report
 • IEP
 • Enrollment Forms
 • Student Email Address
 • Parent Portal Letter

If you do not have access to the above documents, please call Coralys at 774-303-9716 or Michelle at 508-799-3115 to obtain your child’s WPS student ID number.

Step 1: Input your student’s 6 digit ID number in box number 1

Step 2: Input your student’s Date of Birth using a MM/DD/YYYY format and hit the green “Continue” button

You will see a red error message if the information you enter does not match to a student record in our database. You will only be able to proceed if accurate information that matches a student in our database is provided.

Step 3: Click the dropdown menu and select your relationship with the student.

Option 1: Father
Option 2: Mother
Option 3: Brother
Option 4: Sister
Option 5: Stepfather
Option 6: Stepmother
Option 7: Aunt
Option 8: Uncle
Option 9: Grandfather
Option 10: Grandmother
Option 11: Foster Parent
Option 12: Guardian
Option 13: Ed Surrogate
Option 14: Social Worker
Option 15: Other

Step 4: Click the dropdown menu and choose the Educational Model for this child.

Dropdown options:
Option 1: Remote Learning
Option 2: Hybrid Learning

Step 5: The WPS transportation plan is being developed for all students, regardless of hybrid or remote only preferences, in order to accommodate students switching between models. Please respond to this question regardless of your response in Step 4.

If your student is not eligible for district transportation please select “No Bus Transportation”. If you are unsure, please select your preference and the district will inform you of eligibility.

Click the dropdown menu and choose the Transportation preference for this child.

Dropdown options:
Option 1: No Bus Transportation
Option 2: Yes, To School
Option 3: Yes, From School
Option 4: Yes, To and From School

Once the above is complete hit the green “Submit” button.

You will receive a green message if the response is successfully submitted. 

Click the teal button to repeat the process for another child.

Formë e Zgjedhjes së Modelit Mësimor

Ne po kërkojmë që prindërit / kujdestarët të zgjedhin se cilin model preferojnë për fëmijën(ët) e tyre në mënyrë që të hartojmë oraret e nxënësve dhe mësuesve. Ne po kërkojmë gjithashtu preferencat e transportit për të planifikuar rrugët e autobusëve. Pasqyra e planeve për vitin shkollor 2020-21 është e disponueshme këtu.

Prindërit / kujdestarët do të jenë në gjendje të komunikojnë çdo ndryshim në preferencat e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Procesi për paraqitjen e një ndryshimi është ende duke u krijuar dhe do të komunikohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Udhëzime

Do t'ju duhet ID e nxënësit e Shkollave Publike Worcester e fëmijës suaj në mënyrë që të përfundoni Procesin e Zgjedhjes së Modelit Mësimor. ID e Nxënësit në Shkollat Publike Worcester është 6 shifra e gjatë. ID e nxënësit e fëmijës tuaj mund të gjenden në vendet e mëposhtme:

 • Kartat e Raportit & Raportet e Progresit
 • Forma e Kontaktit dhe Shëndetit
 • Raporti i Progresit të Mungesave
 • IEP
 • Format e Regjistrimit
 • Adresa e Email-it të Nxënësit
 • Letra e Portalit të Prindit

Nëse nuk keni akses të dokumentave të mësipërm, ju lutem telefononi Coralys at 774-303-9716 ose Michelle në 508-799-3115 për të marrë numrin e ID së nxënësit të Shkollave Publike Worcester të fëmijës tuaj.

Hapi 1: Vendosni numrin 6 shifror të ID-së të nxënësit tuaj.

Hapi 2: Vendosni Datën e Lindjes së nxënësit duke përdorur formatin MM/DD/YYYY (muaj/ditë/vit) dhe shtypni butonin jeshil “Vazhdo” (“Continue”)

Jo do të shihni një mesazh të kuq gabimi nëse informacioni që shkruani nuk përputhet me ndonjë rekord nxënësi në bazën tone të të dhënave. Ju do të jeni në gjendje të vazhdoni vetëm nëse jepen informacione të sakta që përputhen me një nxënës në bazën tonë të dhënave.

Hapi 3: Klikoni në menunë zbritëse (dropdown) dhe zgjidhni marrëdhënien tuaj me nxënësin.

Opsioni 1: Babai
Opsioni 2: Mamaja
Opsioni 3: Vëllai
Opsioni 4: Motra
Opsioni 5: Njerku
Opsioni 6: Njerka
Opsioni 7: Hallë/ Teze
Opsioni 8: Xhaxha/ Dajo
Opsioni 9: Gjysh
Opsioni 10: Gjyshe
Opsioni 11: Prind Birësues
Opsioni 12: Kujdestar
Opsioni 13: Ed Zëvendësues (Surrogate)
Opsioni 14: Punonjë Social
Opsioni 15: Tjetër

Hapi 4: Klikoni në menunë zbritëse (dropdown) dhe zgjidhni Modelin Mësimor për këtë fëmijë.

Opsionet Zbritëse (Dropdown options):
Opsioni 1: Mësim në Distancë
Option 2: Mësim Hibrid

Hapi 5: Plani i transportit të Shkollave Publike Worcester është duke u krijuar për të gjithë nxënësit, pavarësisht nga preferencat e mësimit hibrid ose në distancë, për të akomoduar nxënësit që transerohen/ kalojnë ndërmjet modeleve.

Ju lutem përgjigjuni kësaj pyetjeje pavarësisht përgjigjes tuaj në Hapin 4.

Nëse nxënësi juaj nuk ka të drejtë për transport nga distrikti, ju lutemi zgjidhni "No Transport Bus". Nëse nuk jeni të sigurt, ju lutemi zgjidhni preferencën tuaj dhe distrikti do t'ju informojë për pranueshmërinë.

Klikoni menunë zbritëse (dropdown) dhe zgjidhni preferencat e Transportit për këtë fëmijë.

Opsionet Zbritëse (Dropdown options):

Opsioni 1: Jo Transport me Autobus (No Bus Transportation)
Opsioni 2: Po, për në Shkollë (Yes, To School)
Opsioni 3: Po, nga Shkolla (Yes, From School)
Opsioni 4: Po, për në dhe nga Shkolla (Yes, To and From School)

Sapo procesi mësipër të plotësohet shtypni butonin jeshil “Dërgo” (“Submit”).

Ju do të merrni një mesazh jeshil nëse përgjigja është dërguar me sukses.

Shtypni butonin blu (teal) të përsërisni procesin për një fëmijë tjetër.

शैक्षिक मोडेल चयन फाराम

हामी आमाबुवा/अभिभावकलाई विद्यार्थी र शिक्षकका तालिकाहरू विकास गर्नका लागि आफ्ना बालबालिका(हरू) का लागि कस्तो मोडेल चयन गर्न रूचाउनु हुन्छ भनी सोधिरहेका छौं। हामी बस मार्गहरूको योजना बनाउँनका लागि पनि यातायात प्राथमिकताहरूको बारेमा सोधिरहेका छौं। 2020-21 विद्यालय वर्षको लागि योजनाहरूको संक्षिप्त विवरण यहाँउपलब्ध छन।

आमाबुवा/अभिभावकहरूले निरन्तर रूपमा आफ्ना प्राथमिकताहरूमा हुने कुनै पनि परिवर्तन बारे कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। परिवर्तन गर्नका लागि प्रक्रिया अझै गरिँदैछ र सम्भव भएसम्म यस बारे कुरा गरिनेछ।

निर्देशनहरू

तपाईंलाई शैक्षिक मोडेल चयन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आफ्नो बच्चाको WPS विद्यार्थी आइडी आवश्यक पर्नेछ। WPS विद्यार्थीका आइडीहरू 6 अङ्क लामो छन्। तपाईंको बच्चाको विद्यार्थी आइडी निम्न ठाउँहरूमा फेला पार्न सकिन्छ:

 • रिपोर्ट कार्ड तथा प्रगति रिपोर्टहरू
 • सम्पर्क तथा स्वास्थ्य फाराम
 • उपस्थिति प्रगति रिपोर्ट
 • IEP
 • नामांकन फारामहरू
 • विद्यार्थीको इमेल ठेगाना
 • अभिभावक पोर्टल पत्र

यदि तपाईंसँग माथिका कागजातमा पहुँच छैन भने, कृपया तपाईंको बच्चाको WPS विद्यार्थी आइडी नम्बर प्राप्त गर्न Coralys लाई 774-303-9716 मा वा Michelle लाई 508-799-3115 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

चरण 1: तपाईंको विद्यार्थीको 6 अङ्कको आइडी नम्बर राख्नुहोस्।

चरण 2: महिना/दिन/वर्ष ढाँचा प्रयोग गरेर आफ्नो विद्यार्थीको जन्ममिति राख्नुहोस् र हरियो "जारी राख्नुहोस्" बटनमा थिच्नुहोस्।

तपाईंले प्रवेश गर्नुभएको जानकारी हाम्रो डाटाबेसमा भएको विद्यार्थीको रेकर्डसँग मेल खादैन भने तपाईंले रातो त्रुटि सन्देश देख्नुहुनेछ। हाम्रो डाटाबेसमा उपलब्ध गराइएको विद्यार्थीको सही जानकारी मेल खान्छ भने मात्र तपाईं प्रक्रिया बढाउन सक्षम हुनुहुनेछ।

चरण 3: ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र विद्यार्थीसँगको तपाईंको सम्बन्ध चयन गर्नुहोस्।

विकल्प 1: बुवा
विकल्प 2: आमा
विकल्प 3: दाइ/भाई
विकल्प 4: बहिनी
विकल्प 5: सौतेनी बुवालाई
विकल्प 6: सौतेनी आमालाई
विकल्प 7: काकी
विकल्प 8: काका
विकल्प 9: हजुरबुवा
विकल्प 10: हजुरआमा
विकल्प 11: फोस्टर आमाबुवा
विकल्प 12: अभिभावक
विकल्प 13: Ed प्रतिनिधि
विकल्प 14: सामाजिक कार्यकर्ता
विकल्प 15: अन्य

चरण 4: ड्रपडाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र यो बच्चाको लागि शैक्षिक मोडल छनोट गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू:

विकल्प 1: रिमोट अध्ययन
विकल्प 2: मिश्रण अध्ययन

चरण 5: सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि र मोडेलहरू स्विच गरिरहने विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्नका लागि द्विजातिको मिश्रण वा अलग बाहेक प्राथमिकताहरू मात्र WPS यातायात गर्ने योजना विकास गरिएको छ। तपाईंको प्रतिक्रिया चरण 4 मा ध्यानमा नराखि कृपया यो प्रश्नमा प्रतिक्रिया देखाउनुहोस्।

तपाईंको विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट यातायातको लागि योग्य हुनुहुन्न भने, कृपया "कुनै पनि बस यातायात छैनन्" मा चयन गर्नुहोस्। तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको प्राथमिकता चयन गर्नुहोस् र डिस्ट्रिक्टले तपाईंको योग्यता सूचित गर्नुहुनेछ।

ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र यो बच्चाको लागि यातायात प्राथमिकता छनोट गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू:

विकल्प 1: कुनै बस यातायात छैनन्
विकल्प 2: हो, विद्यालयमा
विकल्प 3: हो, विद्यालयबाट
विकल्प 4: हो, विद्यालयमा र विद्यालयबाट

माथि दिइएका कुराहरू पूरा भइसकेपछि हरियो "पेश गर्नुहोस्" बटनमा थिच्नुहोस्।

यदि प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक पेश हुन्छ भने तपाईंले हरियो सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ।

अर्को बच्चाको लागि प्रक्रिया दोहोर्‍याउन टिल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

Formulário de Seleção de Modelo Educacional

Solicitamos aos pais/responsáveis que selecionem o modelo de sua preferência para sua(s) criança(s), afim de desenvolver os horários dos alunos e professores. Também estamos solicitando preferências de transporte para podermos planejar rotas de ônibus. A visão geral dos planos para o ano letivo de 2020-21 está disponível aqui.

Os pais/responsáveis serão capazes de comunicar qualquer mudança em suas preferências continuamente. O processo de envio de alteração ainda está em desenvolvimento e será comunicado assim que possível.

Instruções

Você precisará da carteira de estudante WPS de sua criança para concluir o processo de Seleção do Modelo Educacional. A carteira de estudante WPS tem 6 dígitos. Carteira de estudante da sua criança pode ser encontradas nos seguintes locais:

 • Boletins & Relatórios de progresso
 • Formulário de contato e saúde
 • Relatórios de Progresso sobre Frequência
 • IEP
 • Formulários de inscrição
 • Endereço de e-mail do aluno
 • Carta do Portal dos pais

Se você não tiver acesso aos documentos acima, ligue para Coralys no 774-303-9716 ou Michelle no 508-799-3115 para obter o número de identificação do aluno WPS de sua criança.

1o Passo: Insira o número de identificação de 6 dígitos de sua criança.

2o Passo: Insira a data de Nascimento de sua criança usando um formato MM/DD/AAAA E clique no botão verde “Continue”

Você verá uma mensagem de erro em vermelho se as informações inseridas não corresponderem ao registro do(a) aluno(a) em nosso banco de dados. Você poderá prosseguir se as informações precisas que correspondem a um aluno em nosso banco de dados forem fornecidas.

3o Passo: Clique no menu suspenso e selecione seu relacionamento com o(a) aluno(a).

Opção 1: Father (pai)
Opção 2: Mother (mãe)
Opção 3: Brother (irmão
Opção 4: Sister (irmã)
Opção 5: Stepfather (padrasto)
Opção 6: Stepmother (madrasta)
Opção 7: Aunt (tia)
Opção 8: Uncle (tio)
Opção 9: Grandfather (avô)
Opção 10: Grandmother (avó)
Opção 11: Foster Parent (pais de guarda temporária)
Opção 12: Guardian (guardião)
Opção 13: Ed Surrogate (suplente educacional)
Opção 14: Social Worker (assistente social)
Opção 15: Other (outro)

4o Passo: Clique no menu suspenso e escolha o Modelo Educacional para esta criança.

Opções disponíveis:

Opção 1: Remote Learning (aprendizagem remota)
Opção 2: Hybrid Learning (aprendizagem híbrida)

5o Passo: O plano de transporte WPS Está sendo desenvolvido para todos os alunos, independentemente da preferência por aprendizagem híbrida ou remota, afim de acomodar os alunos alternando entre modelos. Responda a esta pergunta independentemente de sua resposta no 4o Passo.

Se sua criança não for elegível para transporte distrital, selecione “No Bus Transportation”. Se você não tiver certeza, selecione sua preferência e o distrito ou informará sobre a elegibilidade.

Clique no menu suspenso e escolha o Modelo de Transporte para esta criança. Opções disponíveis:

Opção 1: No Bus Transportation (sem transporte de ônibus)
Opção 2: Yes, To School (sim, de casa para a escola)
Opção 3: Yes, From School (sim, da escola para casa)
Opção 4: Yes, To and From School (sim, para escola e para casa)

Assim que o acima for concluído, clique no botão verde “Submit”.

Você receberá uma mensagem verde se a resposta for enviada com sucesso.

Clique no botão verde-azulado para repetir o processo para outra criança.

Formulario de selección de modalidad educativa

Solicitamos a los padres/tutores que seleccionen qué modalidad prefieren para sus hijos para de esta manera poder desarrollar los horarios de los estudiantes y maestros. También solicitamos que indiquen sus preferencias de transporte para poder planificar las rutas de los autobuses. El resumen de los planes para el año lectivo 2020-21 se encuentra disponible aquí.

Los padres/tutores podrán comunicar cualquier cambio en sus preferencias en cualquier momento. El proceso para realizar un cambio todavía se está desarrollando y será comunicado lo más pronto posible.

Instrucciones

Usted necesitará el número de identificación estudiantil (student ID) de su hijo(a) para poder completar el proceso de selección de modalidad educativa. Los números de identificación estudiantil de las escuelas públicas de Worcester tienen 6 dígitos. Puede encontrar el número de identificación estudiantil de su hijo(a) en los siguientes documentos:

 • Informes de progreso y calificaciones
 • Formulario de contacto y salud
 • Informe de progreso de asistencia
 • PEI (programa educativo individualizado)
 • Formularios de inscripción
 • Dirección de correo electrónico del estudiante
 • Carta sobre el portal para padres (Parent Portal)

Si no tiene acceso a los documentos mencionados arriba, por favor llame a Coralys al 774-303-9716 o Michelle al 508-799-3115 para obtener el número de identificación estudiantil de su hijo(a).

Paso 1: Ingrese el número de identificación estudiantil de 6 dígitos del estudiante.

Paso 2: Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante en el formato MM/DD/AAAA y haga clic en el botón verde “Continue”

Aparecerá un mensaje de error rojo si la información que entró no corresponde al registro del estudiante en nuestra base de datos. Solo podrá continuar si ingresa datos que corresponden a un estudiante en nuestra base de datos.

Paso 3: Haga clic en el menú desplegable y seleccione su relación con el estudiante.

Opción 1: Father (padre)
Opción 2: Mother (madre)
Opción 3: Brother (hermano)
Opción 4: Sister (hermana)
Opción 5: Stepfather (padrastro)
Opción 6: Stepmother (madrastra)
Opción 7: Aunt (tía)
Opción 8: Uncle (tío)
Opción 9: Grandfather (abuelo)
Opción 10: Grandmother (abuela)
Opción 11: Foster Parent (padre sustituto)
Opción 12: Guardian (tutor)
Opción 13: Ed Surrogate (padre sustituto educativo)
Opción 14: Social Worker (trabajador social)
Opción 15: Other (otro)

Paso 4: Haga clic en el menú desplegable y seleccione la modalidad educativa para este niño(a).

Opciones en el menú desplegable:

Opción 1: Remote Learning (aprendizaje a distancia)

Opción 2: Hybrid Learning (aprendizaje híbrido, es decir, una combinación de aprendizaje a distancia y en persona)

Paso 5: El plan para la transportación de todos los estudiantes está siendo desarrollado, independientemente de la preferencia híbrida o solamente a distancia, para de esta manera poder acomodar a los estudiantes que deseen cambiar de modalidad. Por favor conteste esta pregunta sin tomar en cuenta la opción que seleccionó en el paso 4.

Si su hijo(a) no es elegible para los servicios de transporte escolar del distrito, por favor seleccione “No Bus Transportation”. Si no está seguro, por favor seleccione su preferencia y el distrito le informará si es elegible o no.

Haga clic en el menú desplegable y seleccione su preferencia de transporte para este niño(a).

Opciones en el menú desplegable:
Opción 1: No Bus Transportation (no tomará el autobús)
Opción 2: Yes, To School (sí, tomará el autobús para ir a la escuela)
Opción 3: Yes, From School (sí, tomará el autobús para venir de la escuela)
Opción 4: Yes, To and From School (sí, tomará el autobús para ir y venir de la escuela)

Cuando haya terminado de responder a todas las preguntas, haga clic en el botón de “Submit”.

Aparecerá un mensaje verde si su respuesta ha sido registrada exitosamente.

Haga clic en el botón azul-verde para repetir el proceso para otro niño(a).

Nwomasua Nhyehyeԑ Nyiyimu Apԑdeԑ Twerԑtohɔ Krataa

Yԑ srԑ sԑ awofo/nhwԑsofoɔ bԑyԑ nyiyimu akyerԑ wɔn Nwomasua Nhyehyeԑ Nyiyimu Apԑdeԑ a’ wɔn pԑsԑ wɔn mmɔfra adekyerԑ nhyehyeԑ a w’ɔhia sԑnea yebetumi ashԑ ase asheshԑ asuafoɔ ne akyerԑkyerԑfoɔ nshyeshea. Yԑ pԑsԑ yԑ san bisa mo teasenam akɔneabadie sԑnea wɔn bԑtumi ayԑ nhyehyeԑ afa akɔneabadie ho sukuu afe a ԑreba no mu aboaboa nsԑm ano afa amansini no akɔneabadie hyԑn. Mo nsa bԑka nkyerԑkyerԑmu ne nshyesheaԑ a’ yasheshԑ ama afrinshia sukuu afe 2020-21 mu nyinaa wɔ ԑha.

Sԑ sukuu afe no hyԑ aseԑ a, awofoɔ/awhԑfoɔ bԑtumi ayԑ nsesaeԑ wɔ nhyehyeԑ a w’ɔfaaeԑ no mu. W’ɔgu so redi ԑkwan a w’ɔbԑfa so ayԑ nsesaeԑ no ho dwuma na w’ɔde b’ԑbԑ abԑto dwa ԑberԑ a ԑbԑyԑ krado.

Awofo/hwԑsofoɔ betumi ne sukuu hwԑsofoɔ adi inkitahoo aayԑ nsesaeԑ biara a’ wɔn pԑ mmrԑ biara a’ wɔn pԑ. Yeguso rehwehwԑ kwankorɔ a’ yԑbԑfaso ayԑ saa nsesaeԑ yi. Ԑnkyerԑ biara yԑ bԑ bɔ abusuafoɔ ammaneԑ abԑto dwa ԑberԑ a ԑbԑyԑ krado.akyerԑ kwankorɔ a’ mobԑfaso ayԑ saa nsesaeԑ yi.

Akwankyerԑ

Mo behia mo abɔfra WPS ashensoɔ ID, ansaa na mo atumi ayԑ Nwomasua Nhyehyeԑ Nyiyimu Apԑdeԑ Twerԑtohɔ Krataa. WPS ashensoɔ ID yi yԑ nɔma baako baako nsia. Mo betumi ahunu mmɔfra ashensoɔ ID yi wɔ atwerԑdeԑ korabea a’ edidisoɔ yi:

 • Ammanebɔ Nkrataa & Mmɔdenbɔ Adansedie ( Report Cards & Progress Reports)
 • Ahyiadeԑ ne Yadeԑ Akwahosem Krataa (Contact and Health Form)
 • Sukuu Korɔ Adansedie Krataa (Attendance Progress Report)
 • Ankoako Nwomasua Nshyesheaԑ (IEP)
 • Kwanya Twerԑtohɔ Krataafa (Enrollment Forms)
 • Osuani Koowaabɔ Email Akyirikwan Ashensoɔ (Student Email Address)
 • Awofo Ɔponkԑseԑ Krataa (Parent Portal Letter)

Sԑ wo ni saa nkrtaaa yia, yԑ srԑ bɔ mmɔden sԑ wo bԑ frԑ Coralys afa 774-303-9716 anaa Michelle 508-799-3115 sԑ nea wonsa betumi aka wa abɔfra WPS ashensoɔ ID nɔma.

Akwankyerԑ 2: Twerԑ osuani yi awoada. Faa saa twerԑtohɔ nshyesheaԑ kwan yi so MM/DD/YYYY , sԑ wo wie a’ mia ahabammoano “Ntoasoɔ” miadeԑ no soSԑ wo hunu ashensoɔ mfomsoɔ kɔkɔɔ ashensodeԑ a’ eyi kyerԑ sԑ wo atwerԑdeԑ yi ne wa abɔfra yi sukuu ashensodeԑ ne wo atwerԑdeԑ yi adi nsesaeԑ. Wo ntumi ԑntoa atwerԑdeԑ yi so gyesԑ wo nsa aka osuani yi ashensodeԑ ne ahiadeԑ nyinaa. Ԑwɔsԑ ashensodeԑ yi ne yԑn korabea yi yԑ pԑpԑԑpԑ.

Akwankyerԑ 1: Twerԑ osuani yi ashensoɔ nɔma 6 digit ID.

Akwankyerԑ 3: Pia akyerԑdeԑ edidisoɔ yi mu nea ԑfata wo ne osuani yi abusuabɔ.

Nea wopԑ 1: Papa
Nea wopԑ 2: Maame
Nea wopԑ 3: Onua Barima
Nea wopԑ 4: Onua Ɔbaa
Nea wopԑ 5: Wo maame kunu a’ ɔnyԑ wo papa
Nea wopԑ 6: Wo papa yere a’ ɔnyԑ wo maame
Nea wopԑ 7: Wo mmame nua ɔbaa
Nea wopԑ 8: Wo papa nua barima (wɔfa)
Nea wopԑ 9: Wo Nana
Nea wopԑ 10: Wo Nana Ɔbaa
Nea wopԑ 11: Awofo Nsiananmuu
Nea wopԑ 12: Hwԑsofoɔ
Nea wopԑ 13: Ed Nsiananmufoɔ
Nea wopԑ 14: Mmoa ne Afutufoɔ Abusuasem
Nea wopԑ 15: Nkekahoo Foforɔ

Akwankyerԑ 4: Pia akyerԑdeԑ edidisoɔ yi mu nea ԑfata na kyerԑ wo abɔfra Nwomasua Nhyehyeԑ Nyiyimu Apԑdeԑ.

Pia akyerԑdeԑ edidisoɔ:

Nea wopԑ 1: Akyirikyiri Nwomasua
Nea wopԑ 2: Afraframma Ntanԑt so nwomasua ԑne Adesuadan mu Adekyerԑ a w’aka abɔm

Akwankyerԑ 5: WPS teasenam akɔneaba nshyesheaԑ nea wopԑ. Biriara a’ yԑreyԑ ama asuafoɔ nyinaa, ama Akyirikyiri Nwomasua ne Afraframma Ntanԑt so nwomasua ԑne Adesuadan mu Adekyerԑ a w’aka abɔm. Sԑnea yebetumi anya apԑdeԑ ama asuafoɔ a’ wɔn bԑyԑ akyiwadeԑ nsesaeԑ enti ehia sԑ obiara kyerԑ na apԑdeԑ. Ԑwɔsԑ obiara kyerԑ na apԑdeԑ. Ԑma wo Akwankyerԑ 4 nyianoo ensi wo kwan.

Sԑ abɔfra yi ni ԑho kwan sԑ ɔfa sukuu hyԑn a’ ԑwɔsԑ wo twerԑ “No Bus Transportation”. Sԑ wo ni mmuaeԑ aa’ ԑfata abisasem yia, kyerԑ yԑn nea wopԑ. Amansin hwԑsofoɔ bԑyԑ nhwehwԑmu akyerԑ akwanya a’ ԑfata wo tebea.

Pia akyerԑdeԑ edidisoɔ yi mu nea ԑfata na kyerԑ teasenam/akɔneaba a’ wopԑ ma wa abɔfra.

Ahwԑdeԑ nea wopԑ:

Nea wopԑ 1: Wo nhia Teasenam/Bus Akɔneaba
Nea wopԑ 2: Aane meba no b’ԑfa ԑhyԑn no akɔ sukuu
Nea wopԑ 3: Aane, meba no b’ԑfa ԑhyԑn no afiri sukuu
Nea wopԑ 4: Aane, meba no b’ԑfa ԑhyԑn no akɔ sukuu sane de afiri sukuu aba fie

Sԑ wo wie twerԑtohɔ a’ ԑwɔ soro yia pia ahabammono “green” no na “fa berԑ yԑn” .

Sԑ biribiara yԑ ne kwanso pԑpԑԑpԑ a’ wobehunu ahabammono “green” ashensoɔ akyerԑ awieyԑ.

Pia akadeԑ ntotoasoɔ a’ edidisoɔ sԑnea wobԑyԑ nshyesheaԑ yi ama wa abɔfra foforɔ.

Biểu mẫu lựa chọn mô hình giáo dục

Chúng tôi sẽ yêu cầu phụ huynh/người giám hộ chọn mô hình mong muốn cho con họ để chúng tôi có thể bố trí lịch trình cho học sinh và giáo viên. Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị cung cấp thông tin về những ưu tiên đưa đón để bố trí lộ trình xe buýt. Thông tin tổng quan về các chương trình cho năm học 2020-2021 được cung cấp tại đây.

Phụ huynh/người giám hộ sẽ có thể liên tục thông báo bất kỳ thay đổi nào đối với các ưu tiên của họ. Quy trình gửi thay đổi vẫn đang được xây dựng và sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn

Quý vị sẽ cần Mã số học sinh WPS của con mình để hoàn thành Quy trình lựa chọn mô hình giáo dục. Mã số học sinh WPS gồm 6 chữ số. Mã số học sinh của con quý vị có thể có ở các chỗ sau:

 • Phiếu thành tích học tập & Báo cáo tiến bộ
 • Mẫu thông tin y tế và liên lạc
 • Báo cáo tiến bộ chuyên cần
 • IEP
 • Mẫu ghi danh
 • Địa chỉ email học sinh
 • Thư trên cổng thông tin cho phụ huynh

Nếu quý vị không có quyền sử dụng các tài liệu trên đây, xin vui lòng gọi Coralys theo số 774-303-9716 hoặc Michelle theo số 508-799-3115 để có được số ID học sinh WPS của con quý vị.

Bước 1: Nhập Mã số học sinh 6 số của con quý vị.

Bước 2: Nhập Ngày sinh của con quý vị theo định dạng TT/NN/NNNN và nhấn nút “Tiếp tục” màu xanh lục

Quý vị sẽ thấy thông báo lỗi màu đỏ nếu thông tin quý vị nhập không khớp với hồ sơ học sinh trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Quý vị sẽ chỉ có thể tiếp tục nếu cung cấp thông tin chính xác khớp với thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bước 3: Nhấp vào menu thả xuống và chọn mối quan hệ của quý vị với học sinh.

Tùy chọn 1: Cha
Tùy chọn 2: Mẹ
Tùy chọn 3: Anh/em trai
Tùy chọn 4: Chị/em gái
Tùy chọn 5: Cha dượng
Tùy chọn 6: Mẹ kế
Tùy chọn 7: Cô/dì
Tùy chọn 8: Chú/bác
Tùy chọn 9: Ông
Tùy chọn 10: Bà
Tùy chọn 11: Cha mẹ nuôi
Tùy chọn 12: Người giám hộ
Tùy chọn 13: Người đại diện giáo dục
Tùy chọn 14: Nhân viên công tác xã hội
Tùy chọn 15: Khác

Bước 4: Nhấp vào menu thả xuống và chọn Mô hình giáo dục cho học sinh này.

Các tùy chọn thả xuống:

Tùy chọn 1: Mô hình học từ xa
Tùy chọn 2: Mô hình học kết hợp

Bước 5: Kế hoạch đưa đón của WPS đang được xây dựng cho tất cả học sinh, bất kể lựa chọn học tập kết hợp hay chỉ học từ xa để phù hợp với những học sinh chuyển đổi giữa các mô hình. Vui lòng trả lời câu hỏi này, bất kể câu trả lời trong Bước 4 của quý vị là gì.

Nếu con quý vị không đủ điều kiện nhận dịch vụ đưa đón của khu học chánh, vui lòng chọn “Không đưa đón bằng xe buýt”. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng chọn lựa chọn của quý vị và khu học chánh sẽ thông báo cho quý vị về điều kiện hội đủ.

Nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn Đưa đón cho học sinh này.

Các tùy chọn thả xuống:

Tùy chọn 1: Không đưa đón bằng xe buýt
Tùy chọn 2: Có, đón đến trường
Tùy chọn 3: Có, đưa về nhà
Tùy chọn 4: Có, đón đến trường và đưa về nhà

Sau khi hoàn thành các lựa chọn trên, hãy nhấn nút “Gửi” màu xanh lục.

Quý vị sẽ nhận được thông báo màu xanh lục nếu câu trả lời của quý vị được gửi thành công.

Nhấp vào nút màu xanh mòng két để lặp lại quy trình cho học sinh khác.

Translate