Línea de Ayuda en Espanol: 774-502-0952

NewPre-K-8 Learning Model Selection Form closing Friday, April 9 at 6:00pm

WPS Learning Model Survey Questions (PreK – 8 Only)

Beginning May 3, 2021, the Worcester Public Schools will offer only two learning models for grades PreK to 85 days in person or 5 days remote learning.

Please fill out this survey to share your choice for each child in your family in grades PreK to 8. This will allow the district to determine staffing and transportation needs for May 3 to June 15, 2021.

The deadline to input your response is Friday, April 9th at 6:00 PM.

Instructions

To record the learning model preference, you will need your child’s WPS student ID. WPS student IDs are 6 digits long. Your child’s student ID can be found in the following places:

 • Report Cards & Progress Reports
 • Contact and Health Form
 • Attendance Progress Report
 • IEP
 • Enrollment Forms
 • Student Email Address
 • Parent Portal Letter

If you do not have access to the above documents, please call your school to obtain your child’s WPS student ID number.

Step 1: Input your student’s 6 digit ID

Step 2: Input your student’s Date of Birth using a MM/DD/YYYY format

step 1 + step 2
Step 3: Input your Email Addressstep 3
Step 4: Input your Namestep 4

Step 5: Click the dropdown menu and select your relationship with the student.

Option 1: Father
Option 2: Mother
Option 3: Brother
Option 4: Sister
Option 5: Stepfather
Option 6: Stepmother
Option 7: Aunt
Option 8: Uncle
Option 9: Grandfather
Option 10: Grandmother
Option 11: Foster Parent
Option 12: Guardian
Option 13: Ed Surrogate
Option 14: Social Worker
Option 15: Other

step 5

Step 6: Returning to a full in-person learning model would mean that in some  classrooms the physical distancing between desks could range between 3  feet to 6 feet. Click the dropdown menu and select your choice.

Dropdown options:

Option 1: My child will attend school in-person 5 days a week starting May 3rd.

Option 2: My child will participate/continue to participate in remote learning 5 days per week starting May 3rd.

step 6

Step 7: THIS QUESTION WILL ONLY SHOW FOR FAMILIES THAT CHOOSE FULL IN-PERSON LEARNING 

The State Department of Education has updated their Transportation Guidance to allow more students per bus. Click the dropdown menu and select your choice.

Dropdown options:

Option 1: My child rides the bus, and I would like him/her to continue taking the bus.

Option 2: My child does NOT ride the bus, and I will continue to provide transportation to school.

Option 3: My child does NOT ride the bus, but I would like him/her to ride the bus starting May 3rd if he/she qualifies for transportation.

step 7a

Step 8: THIS QUESTION WILL ONLY SHOW FOR FAMILIES THAT CHOOSE REMOTE LEARNING AND ARE RESPONDING FOR AN ENGLISH LEARNER STUDENT 

The State Department of Education is requiring all English Learner students, including those choosing remote learning, take in-person ACCESS for English Learners. Students who take ACCESS for English Learners will have the opportunity to exit English Learners status if they score high enough. The district would provide transportation to all students eligible. Click the dropdown menu and select your choice.

Dropdown options:

Option 1: My child will come to school for ACCESS for English Learners testing.

Option 2: My child will NOT come to school for ACCESS for English Learners testing.

step 7b

Shkollat Publike Worcester Pyetësori i Modelit të Mësimit (PreK – 8 vetëm)

Duke filluar nga 3 Maj 2021, Shkollat Publike Worcester do të ofrojnë vetëm dy modele të të mësuarit për klasat PreK deri në 8 – 5 ditë mësim në person ose 5 ditë mësim në distancë.

Ju lutemi plotësoni këtë pyetësor për të treguar zgjedhjen tuaj për secilin fëmijë në familjen tuaj në klasat PreK deri në klasën e 8të. Kjo do të lejojë distriktin të përcaktojë nevojat për personel dhe transport për 3 Majin deri më 15 Qershor 2021.

Afati i fundit për të dhënë përgjigjen tuaj është e Premtja, 9 Prill deri në 6:00 PM. 

Udhëzime

Për të regjistruar preferencën e modelit të të mësuarit, do t’ju duhet ID-ja e nxënësit në Shkollat Publike Worcester e fëmijës suaj. ID-të e nxënësit në Shkollat Publike Worcester janë të gjata me 6 shifra. ID-ja e nxënësit të fëmijës tuaj mund të gjendet në vendet e mëposhtme:

 • Kartat e Raportit & Raportet e Progresit
 • Forma e Kontaktit dhe Shëndetit 
 • Raporti i Progresit të Mungesave/ Pjesëmarrjes
 • IEP
 • Format e Regjistrimit
 • Adresa e Email të Nxënësit
 • Letër nga Portali i Prindërve

Nëse nuk keni akses në dokumentet e mësipërme, ju lutemi telefononi shkollën tuaj për të marrë numrin e ID së nxënësit në Shkollat Publike Worcester të fëmijës suaj.

Hapi 1: Vendosni ID ne 6 numra të nxënësit tuaj

Hapi 2: Vendosni Datën e Lindjes së nxënësit tuaj duke përdorur formatin MM/DD/VVVV

Hapi 3: Vendosni Adresën tuaj të Email 

Hapi 4: Vendosni Emrin Tuaj

Hapi 5: Klikoni menunë zbritëse dhe zgjidhni marrëdhënien tuaj me nxënësin.

Hapi 6: Kthimi në një model të plotë të mësimit në- person do të nënkuptojë se në disa klasa distanca fizike midis tavolinave/ bankave mund të shkojë nga 3 feet deri në 6 feet. Klikoni në menunë zbritëse dhe bëni zgjedhjen tuaj.

Opsionet në Menunë Zbritëse (Dropdown options): 

Opsioni 1: Fëmija im do të ndjekë shkollën në-person 5 ditë në javë duke filluar në 3 Maj.

Opsioni 2: Fëmija im do të marrë pjesë/ vazhdojë të marrë pjesë në mësim në distancë 5 ditë në javë duke filluar në 3 Maj. 

Hapi 7: KJO PYETJE DO TE SHFAQET VETEM PER FAMILJET QE ZGJODHIN MESIM TE PLOTE NE- PERSON 

Departamenti i Arsimit të Shtetit ka përditësuar Udhëzuesin e tyre të Transportit për të lejuar më shumë nxënës në autobus. Klikoni në menunë zbritëse dhe bëni zgjedhjen tuaj.

Opsionet në Menunë Zbritëse (Dropdown options):

Opsioni 1: Fëmija im udhëton me autobus, dhe unë do të doja që ai / ajo të vazhdonte të merrte autobusin.

Opsioni 2: Fëmija im NUK udhëton me autobus, dhe unë do të vazhdoj të siguroj transportin për në shkollë.

Opsioni 3: Fëmija im NUK udhëton me autobus, por unë do të doja që ai / ajo të udhëtonte me autobus duke filluar nga 3 Maj nëse ai / ajo kualifikohet për transportin.

Hapi 8: KJO PYETJE DO TE SHFAQET VETYM PER FAMILJET QE ZGJIDHNIN TE MERSUARIN NE DISTANCE DHE PO PPRGJIGJEN PER NJE NXENES TE ANGLISHTES

Departamenti i Arsimit të  Shtetit  po kërkon që të gjithë nxënësit e Gjuhës Angleze, duke përfshirë edhe ata që zgjedhin të mësuarin në distancë, të bëjnë në-person AKSES për Nxënësit e Anglishtes (English Learners). Nxënësit që bëjnë ACCESS për Nxënësit e Anglishtes do të kenë mundësinë të dalin nga statusi i Nxënësve të Anglishtes nëse rezultati i tyre është mjaftueshëm lart. Distrikti do të sigurojë transport për të gjithë nxënësit e kualifikuar. Klikoni në menunë zbritëse dhe bëni zgjedhjen tuaj.

Opsionet në Menunë Zbritëse (Dropdown options):

Opsioni 1: Fëmija im do të vijë në shkollë për testimin ACCESS për Nxënësit e Anglishtes 

Opsioni 2: Fëmija im NUK do të vijë në shkollë për testimin ACCESS për Nxënësit e Anglishtes

WPS अध्ययन सर्वेक्षणका प्रश्नहरू (PreK देखि 8 सम्म मात्र)

मे 3, 2021 को सुरुमा, Worcester Public Schools ले PreK 8 देखि व्यक्तिगत रूपमा 5 दिन वा 5 दिनको रिमोट अध्ययन ग्रेडको लागि दुईवटा अध्ययन मोडेलहरू मात्र प्रस्ताव गर्नेछ।

कृपया तपाईंको परिवारमा भएका ग्रेड PreK देखि 8 सम्मका प्रत्येक बच्चाको लागि आफ्नो रोजाई साझा गर्न यो सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस्। यसले मे 3 देखि जुन 15, 2021 सम्मको लागि कर्मचारी र यातायात आवश्यकता निर्धारण गर्न डिस्ट्रक्टिलाई अनुमति दिनेछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया इन्पुट गर्ने अन्तिम मिति शुक्रबार, अप्रिल 9th मा 6:00 PM मा हो। 

निर्देशनहरू

अध्ययन मोडेल प्राथमिकता रेकर्ड गर्न, तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको WPS विद्यार्थी ID आवश्यक पर्नेछ। WPS विद्यार्थीको ID हरू 6 अङ्क लामो छ। तपाईंको बच्चाको विद्यार्थी ID निम्न ठाउँमा फेला पार्न सकिन्छ:

 • रिपोर्ट कार्ड र प्रगति रिपोर्टहरू
 • सम्पर्क तथा स्वास्थ्य फाराम
 • उपस्थिति प्रगति रिपोर्ट
 • IEP
 • नामांकन फारामहरू
 • विद्यार्थीको इमेल ठेगाना
 • अभिभावक पोर्टल (Parent Portal) पत्र

तपाईंले माथिका कागजातहरूमा पहुँच गर्नुभएको छैन भने, कृपया तपाईंको बच्चाको WPS विद्यार्थी ID नम्बर प्राप्त गर्न आफ्नो विद्यालयमा फोन गर्नुहोस्।

चरण 1: आफ्नो विद्यार्थीको 6 डिजिट ID इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 2: MM/DD/YYYY ढाँचा प्रयोग गरेर आफ्नो विद्यार्थीको जन्म मिति इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 3: आफ्नो इमेल ठेगाना इन्पुट गर्नुहोस् 

चरण 4: आफ्नो नाम इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 5: ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध चयन गर्नुहोस्।

चरण 6: पूर्ण प्रत्यक्ष अध्ययन मोडेलमा फर्किने भन्नाले केही कक्षाकोठाहरूमा डेस्कहरू बीचको भौतिक दूरी 3 फिटदेखि 6 फिटसम्मको हुन सक्छ। ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो रोजाई चयन गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू: 

विकल्प 1: मेरो बच्चा मे 3 मा सुरु हुने हप्ताको 5 दिन व्यक्तिगत रूपमा विद्यालय उपस्थित हुनेछन्।

विकल्प 2: मेरो बच्चाले मे 3 मा सुरु हुने प्रति हप्ता 5 दिन रिमोट अध्ययनमा सहभागी हुन जारी राख्नेछन्। 

चरण 7: यो प्रश्न पूरै व्यक्तिगत अध्ययन छनोट गर्ने परिवारको लागि मात्र देखाइनेछ। 

राज्य शिक्षा विभागले बसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई अनुमति दिन आफ्नो यातायात मार्गदर्शन अद्यावधिक गरेको छ। ड्रपडाउन मेनु क्लिक गरेर आफ्नो रोजाई चयन गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू:

विकल्प 1: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेका छन् र म उनीहरूले बसमा यात्रा गर्न जारी राखुन भन्ने चाहान्छु।

विकल्प 2: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेको छैन र म विद्यालयमा यातायात उपलब्ध गराउन जारी राख्नेछु।

विकल्प 3: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेका छैन्न, तर म उनीहरू यातायातको लागि योग्य भएमा मे 3 देखि सुरु हुने बसमा यात्रा गरून भन्ने चाहान्छु।

चरण 8: यो प्रश्न रिमोट अध्ययन छनोट गर्ने र अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ता विद्यार्थीको लागि जिम्मेवारी परिवारहलाई मात्र देखाइनेछ। 

राज्य शिक्षा विभाग रिमोट अध्ययन छनोट गरेका, अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ताको लागि व्यक्तिगत रूपमा ACCESS लिने सहित सबै अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ता विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक छ। अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूका लागि ACCESS लिने विद्यार्थीहरूसँग उहाँहरूले पर्याप्त रूपमा उच्च अङ्क ल्याएमा अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूको स्थिति विद्यमान गर्ने अवसर हुनेछ। डिस्ट्रक्टिले योग्य भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई यातायात उपलब्ध गराउनेछ। ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो रोजाई चयन गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू:

विकल्प 1: मेरो बच्चा अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूका परीक्षणमा ACCESS को लागि विद्यालयमा आउनेछन्।

विकल्प 2: मेरो बच्चा अङ्ग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूका परीक्षणमा ACCESS को लागि विद्यालयमा आउनेछैन्न्।

Pesquisa do Modelo de Aprendizagem WPS (Pré-escola à 8a apenas)

A partir de 3 de maio de 2021, as Escolas Públicas de Worcester oferecerão apenas dois modelos de aprendizagem para as séries Pré-escola à 8a5 dias em pessoa ou 5 dias de aprendizado remoto.

Por favor, preencha esta pesquisa para compartilhar sua escolha para cada criança em sua família nas séries Pré-escola à 8a. Isso permitirá que o distrito determine as necessidades de pessoal e transporte para 3 de maio a 15 de junho de 2021.

O prazo para enviar sua resposta é sexta-feira, 9 de abril às 18h.

Instruções

Para registrar a preferência do modelo de aprendizagem, você precisará da ID de aluno do WPS de sua criança. Os números de ID de estudante WPS têm 6 dígitos. A carteira de estudante de sua criança pode ser encontrada nos seguintes locais:

 • Boletins e relatórios de progresso
 • Formulário de contato e saúde
 • Relatório de progresso de atendimento
 • IEP
 • Formulários de inscrição
 • Endereço de e-mail do aluno
 • Carta do Portal dos Pais

Se você não tiver acesso aos documentos acima, ligue para sua escola para obter o número de identificação de estudante WPS de sua criança.

1o Passo: insira a ID de 6 dígitos de sua criança

2o Passo: insira a data de nascimento de sua criança usando o formato MM/DD/AAAA 3o Passo: Insira seu endereço de e-mail 

4o Passo: insira seu nome 

5o Passo: Clique no menu suspenso e selecione seu relacionamento com o aluno. 

6o Passo: Retornar a um modelo de aprendizagem totalmente presencial significaria que, em algumas salas de aula, o distanciamento físico entre as carteiras poderia variar de 3 à 6 pés. Clique no menu suspenso e selecione sua escolha. 

Opções suspensas: 

Opção 1: Minha criança vai frequentar a escola pessoalmente 5 dias por semana a partir de 3 de maio. 

Opção 2: Minha criança vai participar / continuar a participar de aprendizagem remota 5 dias por semana a partir de 3 de maio.

7o Passo: ESTA PERGUNTA APENAS SERÁ APRESENTADA PARA FAMÍLIAS QUE ESCOLHERAM A APRENDIZAGEM EXCLUSIVAMENTE EM PESSOA 

O Departamento de Educação do Estado atualizou suas Orientações de Transporte para permitir mais alunos por ônibus. Clique no menu suspenso e selecione sua escolha.

Opções suspensas:

Opção 1: Minha criança usa o ônibus e eu gostaria que ela continuasse pegando o ônibus.

Opção 2: Minha criança NÃO usa o ônibus e continuarei a fornecer transporte para a escola.

Opção 3: Minha criança NÃO usa o ônibus, mas eu gostaria que ela pegasse o ônibus a partir de 3 de maio ela se qualificar para o transporte.

8o Passo: ESTA PERGUNTA APENAS SERÁ MOSTRADA PARA FAMÍLIAS QUE ESCOLHERAM O APRENDIZAGEM REMOTA E ESTÃO RESPONDENDO POR UM ALUNO APRENDIZ DE INGLÊS

O Departamento de Educação do Estado está exigindo que todos os alunos Aprendizes de Inglês, incluindo aqueles que escolhem o ensino remoto, façam o ACCESS presencial para Alunos Aprendizes de Inglês. Os alunos que fazem o ACCESS para Alunos Aprendizes de Inglês terão a oportunidade de sair do status de Alunos Aprendizes de Inglês se pontuarem alto o suficiente. O distrito forneceria transporte para todos os alunos elegíveis. Clique no menu suspenso e selecione sua escolha.

Opções suspensas:

Opção 1: Minha criança irá à escola para o teste ACCESS para Alunos Aprendizes de Inglês.

Opção 2: Minha criança NÃO irá à escola para o teste ACCESS para Alunos Aprendizes de Inglês.

Cuestionario de preguntas de la modalidad de aprendizaje de WPS (solamente para PreK-8vo grado)

Comenzando el 3 de mayo de 2021, las Escuelas Públicas de Worcester ofrecerán solamente dos modalidades de aprendizaje para PreK hasta 8vo grado-5 días de aprendizaje en persona o 5 días de aprendizaje a distancia. 

Por favor complete esta encuesta para compartir su elección para cada estudiante de su familia en PreK hasta 8vo grado. Esto permitirá al distrito determinar la cantidad de personal y transporte necesario para el 3 de mayo hasta el 15 de junio de 2021.

La fecha límite para compartir su respuesta es el viernes, 9 de abril a las 6:00 p.m.

Instrucciones

Para registrar la modalidad de aprendizaje de su preferencia, necesitará el número de identificación de las WPS de su hijo(a). El número de identificación de las WPS está compuesto por 6 dígitos y puede ser encontrado en los siguientes lugares:

 • Libretas de calificación e informes de progreso
 • Formulario de contacto y salud
 • Informe de progreso de la asistencia 
 • IEP
 • Formularios de registración
 • Dirección de correo electrónico del estudiante 
 • Carta del portal para padres (Parent Portal, en inglés)

Si no tiene acceso a la documentación señalada anteriormente, por favor llame a su escuela para obtener el número de identificación de las WPS de su hijo(a).

 

Paso 1: Ingrese el número de identificación del estudiante de 6 dígitos 

Paso 2: Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante empleando el formato MM/DD/AAAA

Paso 3: Ingrese su dirección de correo electrónico 

Paso 4: Ingrese su nombre

Paso 5: Haga clic en el menú desplegable y seleccione su parentesco con el estudiante.

Paso 6: Regresar a la modalidad de aprendizaje presencial completo significaría que en algunos salones de clase el distanciamiento social entre un escritorio y otro puede oscilar entre 3 y 6 pies. Haga clic en el menú despegable y elija su opción.

 

Opciones en el menú desplegable: 

Opción 1: Mi hijo(a) asistirá a la escuela en persona 5 días a la semana a partir del 3 de mayo.

Opción 2: Mi hijo(a) participará/continuará participando en el aprendizaje a distancia 5 días a la semana a partir del 3 de mayo. 

 

Paso 7: ESTA PREGUNTA SOLO SE MOSTRARÁ PARA LAS FAMILIAS QUE ELIGIERON EL APRENDIZAJE COMPLETO EN PERSONA

El Departamento de educación del estado ha actualizado la guía para el servicio de transporte para de esta manera aumentar la capacidad de estudiantes por autobús. Haga clic en el menú despegable y elija su opción.

 

Opciones en el menú desplegable: 

Opción 1: Mi hijo(a) toma el autobús y me gustaría que continúe tomando el autobús.

Opción 2: Mi hijo(a) NO toma el autobús y yo continuaré llevándolo a la escuela. 

Opción 3: Mi hijo(a) NO toma el autobús, pero me gustaría que comenzara a tomar el autobús desde el 3 de mayo si califica para los servicios de transporte. 

 

Paso 8: ESTA PREGUNTA SOLO SE MOSTRARÁ PARA LAS FAMILIAS QUE ELIGIERON EL APRENDIZAJE A DISTANCIA Y ESTAN RESPONDIENDO PARA UN APRENDIZ DE INGLÉS 

 

El Departamento de educación del estado está exigiendo que todos los aprendices de inglés, incluyendo aquellos en el aprendizaje a distancia, tomen las evaluaciones ACCESS para aprendices de inglés en persona. Los estudiantes que tomen ACCESS para aprendices de inglés tendrán la oportunidad de salir de la clasificación como aprendices de inglés si obtienen altas calificaciones. El distrito proporcionará los servicios de transporte a todos los estudiantes elegibles. Haga clic en el menú despegable y elija su opción.

 

Opciones en el menú desplegable: 

Opción 1: Mi hijo(a) asistirá a la escuela para la evaluación ACCESS para aprendices de inglés. 

Opción 2: Mi hijo(a) NO asistirá a la escuela para la evaluación ACCESS para aprendices de inglés. 

WPS Nimdeԑ a’ Wanya Afi Adesua Mu Nhwԑsoɔ Abisasem Nhwehwԑmu (PreK – 8 Nkoara)

Efi May 3, 2021, Worcester Public Schools bԑhyԑ ase afa adesua ne akyerԑkyerԑ akwankyerԑ nhwԑsoɔ mienu na ԑde ama gyinapԑnfo PreK kɔpem 85 days in person anaa 5 days remote learning.

Yԑ srԑ, sԑ wo bԑ wie abisasem ne nhwehwԑmu akyerԑ wo apԑdeԑ ama abɔfra biara a’ wɔn wɔ Gyinapԑn PreK kɔpem 8 wɔ wo abusuamu. Saa nhwehwԑmu yi bԑboa yԑn Amansin ama wɔn ahunu Akyerԑkyerԑfoɔ/Dwumadifoɔ ne Teasenam/Ԑshyԑn/Kaa dodoɔ a yehia afi abosome Kɔtonimma da a’ ԑtɔso miensa kɔpem Ayewohomumɔ da ‘ ԑtɔso edu-nnum (May 3 to June 15, 2021)

Ԑwɔsԑ wo tumi wie twerԑtohɔ abisasem yi ansaa na Efiada, Oforisuo bosome da a’ ԑtɔso nkron annwummrԑ nnɔn-nsia (Friday, April 9th at 6:00 PM) 

Akwankyerԑ

Ansaa na wo betumi ayԑ wo akyerԑkyerԑ nhwԑsoɔ apԑdeԑ yi, wobehia wo abɔfra WPS Osuani ID. WPS, ID yi kita nɔma nsia. Wo nsa bԑka wa abɔfra yi ID afi korabea a’ edidisoɔ yi:

 • Report Cards & Progress Reports – Ammanebɔ & Mmɔdenbɔ Nimdeԑ Nkrataa
 • Contact and Health Form               – Hwԑsofoɔ ԑne Akwahosem Aponmuden Krataa
 • Attendance Progress Report          – Sukuuba Ammanebɔ Nkrataa
 • IEP                                                       -IEP
 • Enrollment Forms                            – Kwanya Twerԑtohɔ Nkrataa
 • Student Email Address                    -Osuani Email Ashensoɔ
 • Parent Portal Letter                          -Awofo Portal Nhoma

Sԑ wo ni kwanya a’ ԑbԑma wo nsa aka saa twerԑtohɔ ahwԑdeԑ yia, yԑ srԑ sԑ wobԑfrԑ wo sukuu sԑnea wonsa bԑka abɔfra yi WPS ID nɔma.

Ashensoɔ 1: Twerԑ wo osuani 6 digit ID

Ashensoɔ 2: Twerԑ osuani yi awoda, fa saa nshyesheaԑ yi so pԑpԑԑpԑ MM/DD/YYYY 

Ashensoɔ 3: Twrerԑ wo Email Address ashensoɔ 

Ashensoɔ 4: Twerԑ wo Din

Ashensoɔ 5: Mia piabaa a’ edisoɔ na kyerԑ wo ne osuani abusuabɔ.

Ashensoɔ 6: Sԑ wokɔso hwԑ nnipadom nkabomɔ adesua nhwԑsoɔ nshyesheaԑ a’ wobehunu akondwa ne ԑpono ntenasoɔ a’ yatete mu bԑyԑsԑ annamɔn (3 to 6 feet). Mia piabaa a’ edisoɔ yi na kyerԑ wo apԑdeԑ.

Piabaa Ashensoɔ Apԑdeԑ (Dropdown Options): 

Nea Mepԑ 1: Ma abɔfra bԑba sukuu abԑsua nwoma  5 days naawɔtwe fiti May 3rd.

Nea Mepԑ 2: Ma abɔfra bԑkɔso ayԑ akyirikyiri adesua afi fie 5 days naawɔtwe fiti May 3rd. 

Ashensoɔ 7: SAA ABISASEM YI BԐ BUE AMA ABUSUAFOƆ a’ WƆN APԐDEԐ NE SԐ WƆN ABƆFRA BA SUKUU BESUA NWOMA  

ABAN Nwomasua Dwumadie Hwԑsofoɔ (The State Department of Education) ayԑ nsesaeԑ afa Teasenam/Ԑshyԑn Akwankyerԑ sԑ yebetumi afa asuafoɔ bebiree wɔ ԑhyԑn biara mu. Mia piabaa a’ edidisoɔ na kyerԑ wo apԑdeԑ.

Piabaa Ashensoɔ Apԑdeԑ (Dropdown Options): 

Nea Mepԑ 1: Ma abɔfra yi fa ԑhyԑn, me peneso ɔbԑkɔso afa ԑhyԑn yi.

Nea Mepԑ 2: Ma abɔfra yi ԐMFA ԑhyԑn yi , enti mԑkɔso ahwehwԑ me ankasa kaa de no aba sukuu.

Nea Mepԑ 3: Ma abɔfra yi ԐMFA ԑhyԑn yi, ԑnsoso mepԑsԑ me ma no hyԑ ase faa ԑshyԑn yi efiti May 3rd, sԑ mmrahyԑ ma ne ԑkwan deԑ a’.

Ashensoɔ 8: SAA ABISASEM YI BԐ BUE AMA ABUSUAFOƆ a’ WƆN APԐDEԐ NE SԐ WƆN ABƆFRA KƆSO YԐ AKYIRIKYIRI NWOMASUA a’ WƆN EREYԐ ABISASEM YI AMA BROFOKASA NWOMASUA ASUAFOƆ  

ABAN Nwomasua Dwumadie Hwԑsofoɔ (The State Department of Education) nshyesheaԑ ne sԑ asuafoɔ a ‘ wɔn yԑ Brofokasa Nwomasua Asuafoɔ ba sukuu bԑyԑ ACCESS nsɔhwԑ. Asuafoɔ a’ wɔn bԑyԑ Brofokasa Nwomasua ACCESS nsɔhwԑ, na wɔn akyerԑ mmɔdenbɔ soronko betumi ayi wɔn ho afi saa nshyesheaԑ yi mu. Amansin yi bԑpԑ ԑhyԑn ama asuafoɔ a’ mmrahyԑ ma wɔn kwan nyinaa. Mia piabaa a’ edisoɔ yi na kyerԑ wp apԑdeԑ.

Piabaa Ashensoɔ Apԑdeԑ (Dropdown Options): 

Nea Mepԑ 1: Ma abɔfra yi bԑba sukuu abԑyԑ ACCESS Brofokasa Asuafoɔ nsɔhwԑyi.

Nea Mepԑ 2: Ma abɔfra yi ԐMMA sukuu ԑmԑyԑ ACCESS Brofokasa Asuafoɔ nsɔhwԑ yi.

Câu hỏi khảo sát mô hình học tập của WPS (Chỉ dành cho học sinh từ mầm non đến lớp 8)

Kể từ ngày 03/05/2021, Worcester Public Schools sẽ chỉ cung cấp hai mô hình học tập cho học sinh từ Mầm non đến lớp 85 ngày học tại trường hoặc 5 ngày học từ xa.

Vui lòng điền thông tin vào bản khảo sát này để chia sẻ lựa chọn của quý vị cho mỗi học sinh đang theo học từ Mầm non đến lớp 8 trong gia đình quý vị. Điều này sẽ giúp khu học chánh xác định được nhu cầu tuyển nhân viên và đưa đón từ ngày 03/05 đến 15/06/2021.

Thời hạn nhận phản hồi của quý vị là 6 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 09/04. 

Hướng dẫn

Để ghi lại tùy chọn mô hình học tập, quý vị sẽ cần Mã số học sinh WPS của con quý vị. Mã số học sinh WPS là số có 6 chữ số. Quý vị có thể tìm mã số học sinh của con quý vị trong các giấy tờ sau:

 • Phiếu thành tích học tập & Báo cáo tiến bộ
 • Biểu mẫu thông tin liên lạc và sức khỏe
 • Báo cáo tiến bộ chuyên cần
 • IEP
 • Biểu mẫu ghi danh
 • Địa chỉ email của học sinh
 • Thư thông báo từ Cổng thông tin dành cho phụ huynh (Parent Portal)

Nếu quý vị không có quyền tiếp cận các tài liệu nêu trên, vui lòng gọi điện cho nhà trường để được cung cấp Mã số học sinh WPS của con quý vị.

Bước 1: Nhập mã số học sinh gồm 6 chữ số của con quý vị

Bước 2: Nhập ngày sinh của con quý vị theo định dạng Tháng (2 số)/Ngày (2 số)/Năm (4 số)

Bước 3: Nhập địa chỉ email của quý vị

Bước 4: Nhập tên quý vị

Bước 5: Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn mối quan hệ của quý vị với học sinh.

Bước 6: Trở lại mô hình học tập trực tiếp hoàn toàn có nghĩa là trong một số lớp học, khoảng cách giữa các bàn có thể được duy trì trong phạm vi từ 3 đến 6 feet. Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn của quý vị.

Các tùy chọn có trong menu thả xuống: 

Tùy chọn 1: Con tôi sẽ đi học tại trường 5 ngày một tuần, bắt đầu từ ngày 03/05.

Tùy chọn 2: Con tôi sẽ tham gia/tiếp tục tham gia mô hình học từ xa 5 ngày một tuần, bắt đầu từ ngày 03/05. 

Bước 7: CÂU HỎI NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG GIA ĐÌNH CHỌN MÔ HÌNH HỌC TRỰC TIẾP HOÀN TOÀN 

Sở Giáo dục Tiểu bang đã cập nhật Hướng dẫn đưa đón của họ để cho phép nhận thêm học sinh trên mỗi chuyến xe buýt. Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn của quý vị.

Các tùy chọn có trong menu thả xuống:

Tùy chọn 1: Con tôi đi xe buýt và tôi muốn trẻ tiếp tục đi xe buýt.

Tùy chọn 2: Con tôi KHÔNG đi xe buýt và tôi sẽ tiếp tục đưa đón trẻ đến trường.

Tùy chọn 3: Con tôi KHÔNG đi xe buýt, nhưng tôi muốn trẻ đi xe buýt bắt đầu từ ngày 03/05 nếu trẻ đủ điều kiện được đưa đón.

Bước 8: CÂU HỎI NÀY CHỈ DÀNH CHO CÁC GIA ĐÌNH CHỌN MÔ HÌNH HỌC TỪ XA VÀ CÓ CON EM LÀ HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH 

Sở Giáo dục Tiểu bang yêu cầu mọi học sinh học tiếng Anh, kể cả những học sinh chọn mô hình học từ xa, đều phải trực tiếp tham gia kỳ thi ACCESS dành cho Người học tiếng Anh. Những học sinh tham gia kỳ thi ACCESS dành cho Người học tiếng Anh sẽ có cơ hội không phải học tiếng Anh nữa nếu đạt điểm số đủ điều kiện. Khu học chánh sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón cho tất cả những học sinh đủ điều kiện. Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn của quý vị.

Các tùy chọn có trong menu thả xuống:

Tùy chọn 1: Con tôi sẽ đến trường tham gia kỳ thi ACCESS dành cho Người học tiếng Anh.

Tùy chọn 2: Con tôi sẽ KHÔNG đến trường tham gia kỳ thi ACCESS dành cho Người học tiếng Anh.

Translate