Línea de Ayuda en Espanol: 774-502-0952

New 9-12 Learning Model Selection Form closing Tuesday, May 4th at 8:00pm

WPS Learning Model Survey Questions (Grades 9 - 12 Only)

The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) may require WPS to offer in-person instruction to all high school students effective Monday, May 17. If this happens, there will be no more hybrid learning; parents must choose either in-person 5 days per week or remote 5 days per week. 

In order to plan for the potential return of high school students for in-person instruction 5 days a week on May 17, please complete the following survey by Tuesday, May 4th.

Instructions

To record the learning model preference, you will need your child’s WPS student ID. WPS student IDs are 6 digits long. Your child’s student ID can be found in the following places:

 • Report Cards & Progress Reports
 • Contact and Health Form
 • Attendance Progress Report
 • IEP
 • Enrollment Forms
 • Student Email Address
 • Parent Portal Letter

If you do not have access to the above documents, please call your school to obtain your child’s WPS student ID number.

Step 1: Input your student’s 6 digit ID

Step 2: Input your student’s Date of Birth using a MM/DD/YYYY format

step 1 + step 2
Step 3: Input your Email Addressstep 3
Step 4: Input your Namestep 4

Step 5: Click the dropdown menu and select your relationship with the student.

Option 1: Father
Option 2: Mother
Option 3: Brother
Option 4: Sister
Option 5: Stepfather
Option 6: Stepmother
Option 7: Aunt
Option 8: Uncle
Option 9: Grandfather
Option 10: Grandmother
Option 11: Foster Parent
Option 12: Guardian
Option 13: Ed Surrogate
Option 14: Social Worker
Option 15: Other

step 5

Step 6: Returning to a full in-person learning model would mean that in some  classrooms the physical distancing between desks could range between 3  feet to 6 feet. Click the dropdown menu and select your choice.

Dropdown options:

Option 1: My child will attend school in-person 5 days a week starting May 17th.

Option 2: My child will participate/continue to participate in remote learning 5 days per week starting May 17th

step 6

Step 7: THIS QUESTION WILL ONLY SHOW FOR FAMILIES THAT CHOOSE FULL IN-PERSON LEARNING 

The State Department of Education has updated their Transportation Guidance to allow more students per bus. Click the dropdown menu and select your choice.

Dropdown options:

Option 1: My child rides the bus, and I would like him/her to continue taking the bus.

Option 2: My child does NOT ride the bus, and I will continue to provide transportation to school.

Option 3: My child does NOT ride the bus, but I would like him/her to ride the bus starting May 17th if he/she qualifies for transportation.

step 7a
  

Pyetje Sondazhi të Modelit Mësimor WPS (Vetëm Klasat 9-12)

Departamenti i Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Massachusetts (DESE), mund të kërkojë që WPS të ofrojë udhëzime drejtpërdrejt për të gjithë nxënësit/et e shkollave të mesme, duke nisur nga dita e hënë, 17 Maj. Nëse kjo ndodh, nuk do të ketë më mësim hibrid; prindërit duhet të zgjedhin ose personalisht, 5 ditë në javë, ose në distancë, 5 ditë në javë.

Në mënyrë që të planifikohet për një kthim të mundshëm të nxënësve/eve të shkollave të mesme, për udhëzime drejtpërdrejt, 5 ditë në javë më 17 Maj, ju lutemi plotësoni sondazhin në vijim deri ditën e premte, 4 May.

Udhëzime

Për të regjistruar preferencën e modelit të të mësuarit, do t'ju duhet ID-ja e nxënësit në Shkollat Publike Worcester e fëmijës suaj. ID-të e nxënësit në Shkollat Publike Worcester janë të gjata me 6 shifra. ID-ja e nxënësit të fëmijës tuaj mund të gjendet në vendet e mëposhtme:

 • Kartat e Raportit & Raportet e Progresit
 • Forma e Kontaktit dhe Shëndetit 
 • Raporti i Progresit të Mungesave/ Pjesëmarrjes
 • IEP
 • Format e Regjistrimit
 • Adresa e Email të Nxënësit
 • Letër nga Portali i Prindërve

Nëse nuk keni akses në dokumentet e mësipërme, ju lutemi telefononi shkollën tuaj për të marrë numrin e ID së nxënësit në Shkollat Publike Worcester të fëmijës suaj.

Hapi 1: Vendosni ID ne 6 numra të nxënësit tuaj

Hapi 2: Vendosni Datën e Lindjes së nxënësit tuaj duke përdorur formatin MM/DD/VVVV

Hapi 3: Vendosni Adresën tuaj të Email 

Hapi 4: Vendosni Emrin Tuaj

Hapi 5: Klikoni menunë zbritëse dhe zgjidhni marrëdhënien tuaj me nxënësin.

Hapi 6: Kthimi në një model të plotë të mësimit në- person do të nënkuptojë se në disa klasa distanca fizike midis tavolinave/ bankave mund të shkojë nga 3 feet deri në 6 feet. Klikoni në menunë zbritëse dhe bëni zgjedhjen tuaj.

Opsionet në Menunë Zbritëse (Dropdown options): 

Opsioni 1: Fëmija im do të ndjekë shkollën në-person 5 ditë në javë duke filluar në 17 Maj.

Opsioni 2: Fëmija im do të marrë pjesë/ vazhdojë të marrë pjesë në mësim në distancë 5 ditë në javë duke filluar në 17 Maj. 

Hapi 7: KJO PYETJE DO TE SHFAQET VETEM PER FAMILJET QE ZGJODHIN MESIM TE PLOTE NE- PERSON 

Departamenti i Arsimit të Shtetit ka përditësuar Udhëzuesin e tyre të Transportit për të lejuar më shumë nxënës në autobus. Klikoni në menunë zbritëse dhe bëni zgjedhjen tuaj.

Opsionet në Menunë Zbritëse (Dropdown options):

Opsioni 1: Fëmija im udhëton me autobus, dhe unë do të doja që ai / ajo të vazhdonte të merrte autobusin.

Opsioni 2: Fëmija im NUK udhëton me autobus, dhe unë do të vazhdoj të siguroj transportin për në shkollë.

Opsioni 3: Fëmija im NUK udhëton me autobus, por unë do të doja që ai / ajo të udhëtonte me autobus duke filluar nga 17 Maj nëse ai / ajo kualifikohet për transportin.

WPS अध्ययन मोडेल सर्वेक्षणका प्रश्नहरू (कक्षा 9 देखि 12 सम्म मात्र)

Massachusetts इलिमेन्टरी तथा सेकेण्डरी शिक्षा विभाग (DESE) लाई सोमबार, मे 17 देखि सबै हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रत्यक्ष निर्देशन प्रस्ताव गर्न WPS आवश्यक पर्न सक्छ यदि यसो भएमा, त्यहाँ कुनै थप हाइब्रिड अध्ययन हुनेछैन; अभिभावकहरूले प्रति हप्ता 5 दिन प्रत्यक्ष वा प्रति हप्ता 5 दिन रिमोट छनोट गर्नुपर्छ। 

मे 17 मा हप्ताको 5 दिन प्रत्यक्ष निर्देशनको लागि हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरू सम्भावित फर्कनको लागि योजना गर्न, कृपया शुक्रबार, अप्रिल 4 सम्म निम्न सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस्।

निर्देशनहरू

अध्ययन मोडेल प्राथमिकता रेकर्ड गर्न, तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको WPS विद्यार्थी ID आवश्यक पर्नेछ। WPS विद्यार्थीको ID हरू 6 अङ्क लामो छ। तपाईंको बच्चाको विद्यार्थी ID निम्न ठाउँमा फेला पार्न सकिन्छ:

 • रिपोर्ट कार्ड र प्रगति रिपोर्टहरू
 • सम्पर्क तथा स्वास्थ्य फाराम
 • उपस्थिति प्रगति रिपोर्ट
 • IEP
 • नामांकन फारामहरू
 • विद्यार्थीको इमेल ठेगाना
 • अभिभावक पोर्टल (Parent Portal) पत्र

तपाईंले माथिका कागजातहरूमा पहुँच गर्नुभएको छैन भने, कृपया तपाईंको बच्चाको WPS विद्यार्थी ID नम्बर प्राप्त गर्न आफ्नो विद्यालयमा फोन गर्नुहोस्।

चरण 1: आफ्नो विद्यार्थीको 6 डिजिट ID इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 2: MM/DD/YYYY ढाँचा प्रयोग गरेर आफ्नो विद्यार्थीको जन्म मिति इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 3: आफ्नो इमेल ठेगाना इन्पुट गर्नुहोस् 

चरण 4: आफ्नो नाम इन्पुट गर्नुहोस्

चरण 5: ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध चयन गर्नुहोस्।

चरण 6: पूर्ण प्रत्यक्ष अध्ययन मोडेलमा फर्किने भन्नाले केही कक्षाकोठाहरूमा डेस्कहरू बीचको भौतिक दूरी 3 फिटदेखि 6 फिटसम्मको हुन सक्छ। ड्रपडाउन मेनु क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो रोजाई चयन गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू: 

विकल्प 1: मेरो बच्चा मे 17 मा सुरु हुने हप्ताको 5 दिन व्यक्तिगत रूपमा विद्यालय उपस्थित हुनेछन्।

विकल्प 2: मेरो बच्चाले मे 17 मा सुरु हुने प्रति हप्ता 5 दिन रिमोट अध्ययनमा सहभागी हुन जारी राख्नेछन्। 

चरण 7: यो प्रश्न पूरै व्यक्तिगत अध्ययन छनोट गर्ने परिवारको लागि मात्र देखाइनेछ। 

राज्य शिक्षा विभागले बसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई अनुमति दिन आफ्नो यातायात मार्गदर्शन अद्यावधिक गरेको छ। ड्रपडाउन मेनु क्लिक गरेर आफ्नो रोजाई चयन गर्नुहोस्।

ड्रपडाउन विकल्पहरू:

विकल्प 1: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेका छन् र म उनीहरूले बसमा यात्रा गर्न जारी राखुन भन्ने चाहान्छु।

विकल्प 2: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेको छैन र म विद्यालयमा यातायात उपलब्ध गराउन जारी राख्नेछु।

विकल्प 3: मेरो बच्चाले बसमा सवारी गरेका छैन्न, तर म उनीहरू यातायातको लागि योग्य भएमा मे 17 देखि सुरु हुने बसमा यात्रा गरून भन्ने चाहान्छु।

Perguntas da pesquisa sobre modelo de ensino da WPS (somente as series 9-12ª)

O departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) de Massachusetts poderá solicitar à WPS o fornecimento do ensino presencial efetivo a todos os alunos do Ensino Médio na segunda-feira, 17 de maio. Nesse caso, será suspenso o ensino híbrido; os pais/responsáveis deverão selecionar qual modelo será empregue: presencial, 5 dias por semana, ou remoto, 5 dias por semana.

Com o objetivo de planejar o possível retorno dos alunos do Ensino Médio ao método presencial, 5 dias por semana, no dia 17 de maio, preencha a pesquisa a seguir até sexta-feira, 30 de abril.

Instruções

Para registrar a preferência do modelo de aprendizagem, você precisará da ID de aluno do WPS de sua criança. Os números de ID de estudante WPS têm 6 dígitos. A carteira de estudante de sua criança pode ser encontrada nos seguintes locais:

 • Boletins e relatórios de progresso
 • Formulário de contato e saúde
 • Relatório de progresso de atendimento
 • IEP
 • Formulários de inscrição
 • Endereço de e-mail do aluno
 • Carta do Portal dos Pais

Se você não tiver acesso aos documentos acima, ligue para sua escola para obter o número de identificação de estudante WPS de sua criança.

1o Passo: insira a ID de 6 dígitos de sua criança

2o Passo: insira a data de nascimento de sua criança usando o formato MM/DD/AAAA 3o Passo: Insira seu endereço de e-mail 

4o Passo: insira seu nome 

5o Passo: Clique no menu suspenso e selecione seu relacionamento com o aluno. 

6o Passo: Retornar a um modelo de aprendizagem totalmente presencial significaria que, em algumas salas de aula, o distanciamento físico entre as carteiras poderia variar de 3 à 6 pés. Clique no menu suspenso e selecione sua escolha. 

Opções suspensas: 

Opção 1: Minha criança vai frequentar a escola pessoalmente 5 dias por semana a partir de 17 de maio. 

Opção 2: Minha criança vai participar / continuar a participar de aprendizagem remota 5 dias por semana a partir de 17 de maio.

7o Passo: ESTA PERGUNTA APENAS SERÁ APRESENTADA PARA FAMÍLIAS QUE ESCOLHERAM A APRENDIZAGEM EXCLUSIVAMENTE EM PESSOA 

O Departamento de Educação do Estado atualizou suas Orientações de Transporte para permitir mais alunos por ônibus. Clique no menu suspenso e selecione sua escolha.

Opções suspensas:

Opção 1: Minha criança usa o ônibus e eu gostaria que ela continuasse pegando o ônibus.

Opção 2: Minha criança NÃO usa o ônibus e continuarei a fornecer transporte para a escola.

Opção 3: Minha criança NÃO usa o ônibus, mas eu gostaria que ela pegasse o ônibus a partir de 17 de maio ela se qualificar para o transporte.

 

Encuesta del modelo de aprendizaje de las escuelas públicas de Worcester (solamente para 9º a 12º grados)

Existe la posibilidad de que el departamento de educación primaria y secundaria de Massachusetts (DESE, por sus siglas en inglés) pueda exigir que las escuelas públicas de Worcester ofrezcan enseñanza presencial a todos los estudiantes de la escuela secundaria a partir del lunes, 17 de mayo. Si esto sucede, no habría más aprendizaje híbrido; por consiguiente, los padres deben de elegir entre el aprendizaje presencial 5 días a la semana y el aprendizaje a distancia 5 días a la semana.

Por favor, responda a la siguiente encuesta antes del viernes, 30 de abril para poder elaborar un plan para el posible regreso de los estudiantes de la escuela secundaria a la enseñanza presencial 5 días a la semana el 17 de mayo.

Instrucciones

Para registrar la modalidad de aprendizaje de su preferencia, necesitará el número de identificación de las WPS de su hijo(a). El número de identificación de las WPS está compuesto por 6 dígitos y puede ser encontrado en los siguientes lugares:

 • Libretas de calificación e informes de progreso
 • Formulario de contacto y salud
 • Informe de progreso de la asistencia 
 • IEP
 • Formularios de registración
 • Dirección de correo electrónico del estudiante 
 • Carta del portal para padres (Parent Portal, en inglés)

Si no tiene acceso a la documentación señalada anteriormente, por favor llame a su escuela para obtener el número de identificación de las WPS de su hijo(a).

Paso 1: Ingrese el número de identificación del estudiante de 6 dígitos 

Paso 2: Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante empleando el formato MM/DD/AAAA

Paso 3: Ingrese su dirección de correo electrónico 

Paso 4: Ingrese su nombre

Paso 5: Haga clic en el menú desplegable y seleccione su parentesco con el estudiante.

Paso 6: Regresar a la modalidad de aprendizaje presencial completo significaría que en algunos salones de clase el distanciamiento social entre un escritorio y otro puede oscilar entre 3 y 6 pies. Haga clic en el menú despegable y elija su opción.

Opciones en el menú desplegable: 

Opción 1: Mi hijo(a) asistirá a la escuela en persona 5 días a la semana a partir del 17 de mayo.

Opción 2: Mi hijo(a) participará/continuará participando en el aprendizaje a distancia 5 días a la semana a partir del 17 de mayo. 

Paso 7: ESTA PREGUNTA SOLO SE MOSTRARÁ PARA LAS FAMILIAS QUE ELIGIERON EL APRENDIZAJE COMPLETO EN PERSONA

El Departamento de educación del estado ha actualizado la guía para el servicio de transporte para de esta manera aumentar la capacidad de estudiantes por autobús. Haga clic en el menú despegable y elija su opción.

Opciones en el menú desplegable: 

Opción 1: Mi hijo(a) toma el autobús y me gustaría que continúe tomando el autobús.

Opción 2: Mi hijo(a) NO toma el autobús y yo continuaré llevándolo a la escuela. 

Opción 3: Mi hijo(a) NO toma el autobús, pero me gustaría que comenzara a tomar el autobús desde el 17 de mayo si califica para los servicios de transporte. 

WPS Adesua Modɛl Nhwehwɛmu Nsɛmmisa(Gyinapɛn 9 - 12 Nko ara)

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (Massachusetts Asoeɛ a Ɛhwɛ Ɛlimɛtre ne Ntoasoɔ Nwomasua so no )(DESE) bɛtumi hia. WPS na wɔatumi de akwankyerɛ ama ntoasoɔ sukuu asukuufoɔ nyinaa a wɔn ankasa bɛba beaeɛ hɔ no ɛfiri Dwoada Kotonimaa da ɛtɔ so 17. Sɛ ɛkɔ bas aa a, haibrid adesua no ho renhia bio; ɛsɛ sɛ awofoɔ paw sɛ mobɛba ha nnafua 5 nnawɔtwe biara anaa nnafua 5 wɔ remuutu so nnawɔtwe biara.

Deɛ ɛbɛyɛ na yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ntoasoɔ sukuu asukuufoɔ ankasa bɛsane aba abɛgye akwankyerɛ nna 5 nnawɔtwe ɛwɔ Kotonima da ɛtɔ so 17, yɛsrɛ hyehyɛ saa nhwehwɛmu edisoɔ yi ansa na Fiada, Oforisuo da a ɛtɔ so 30 aduru.

Akwankyerԑ

Ansaa na wo betumi ayԑ wo akyerԑkyerԑ nhwԑsoɔ apԑdeԑ yi, wobehia wo abɔfra WPS Osuani ID. WPS, ID yi kita nɔma nsia. Wo nsa bԑka wa abɔfra yi ID afi korabea a’ edidisoɔ yi:

 • Report Cards & Progress Reports - Ammanebɔ & Mmɔdenbɔ Nimdeԑ Nkrataa
 • Contact and Health Form               - Hwԑsofoɔ ԑne Akwahosem Aponmuden Krataa
 • Attendance Progress Report          - Sukuuba Ammanebɔ Nkrataa
 • IEP                                                       -IEP
 • Enrollment Forms                            - Kwanya Twerԑtohɔ Nkrataa
 • Student Email Address                    -Osuani Email Ashensoɔ
 • Parent Portal Letter                          -Awofo Portal Nhoma

Sԑ wo ni kwanya a’ ԑbԑma wo nsa aka saa twerԑtohɔ ahwԑdeԑ yia, yԑ srԑ sԑ wobԑfrԑ wo sukuu sԑnea wonsa bԑka abɔfra yi WPS ID nɔma.

Ashensoɔ 1: Twerԑ wo osuani 6 digit ID

Ashensoɔ 2: Twerԑ osuani yi awoda, fa saa nshyesheaԑ yi so pԑpԑԑpԑ MM/DD/YYYY 

Ashensoɔ 3: Twrerԑ wo Email Address ashensoɔ 

Ashensoɔ 4: Twerԑ wo Din

Ashensoɔ 5: Mia piabaa a’ edisoɔ na kyerԑ wo ne osuani abusuabɔ.

Ashensoɔ 6: Sԑ wokɔso hwԑ nnipadom nkabomɔ adesua nhwԑsoɔ nshyesheaԑ a’ wobehunu akondwa ne ԑpono ntenasoɔ a’ yatete mu bԑyԑsԑ annamɔn (3 to 6 feet). Mia piabaa a’ edisoɔ yi na kyerԑ wo apԑdeԑ.

Piabaa Ashensoɔ Apԑdeԑ (Dropdown Options): 

Nea Mepԑ 1: Ma abɔfra bԑba sukuu abԑsua nwoma  5 days naawɔtwe fiti May 17rd.

Nea Mepԑ 2: Ma abɔfra bԑkɔso ayԑ akyirikyiri adesua afi fie 5 days naawɔtwe fiti May 17rd. 

Ashensoɔ 7: SAA ABISASEM YI BԐ BUE AMA ABUSUAFOƆ a’ WƆN APԐDEԐ NE SԐ WƆN ABƆFRA BA SUKUU BESUA NWOMA  

ABAN Nwomasua Dwumadie Hwԑsofoɔ (The State Department of Education) ayԑ nsesaeԑ afa Teasenam/Ԑshyԑn Akwankyerԑ sԑ yebetumi afa asuafoɔ bebiree wɔ ԑhyԑn biara mu. Mia piabaa a’ edidisoɔ na kyerԑ wo apԑdeԑ.

Piabaa Ashensoɔ Apԑdeԑ (Dropdown Options): 

Nea Mepԑ 1: Ma abɔfra yi fa ԑhyԑn, me peneso ɔbԑkɔso afa ԑhyԑn yi.

Nea Mepԑ 2: Ma abɔfra yi ԐMFA ԑhyԑn yi , enti mԑkɔso ahwehwԑ me ankasa kaa de no aba sukuu.

Nea Mepԑ 3: Ma abɔfra yi ԐMFA ԑhyԑn yi, ԑnsoso mepԑsԑ me ma no hyԑ ase faa ԑshyԑn yi efiti May 17rd, sԑ mmrahyԑ ma ne ԑkwan deԑ a’.

Các Câu Hỏi Khảo Sát Về Mô Hình Học Tập (Chỉ từ Lớp 9 - 12)

Bộ Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học (DESE) Massachusetts có thể yêu cầu WPS cung cấp chương trình giảng dạy trực tiếp cho tất cả học sinh trung học có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 17 Tháng Năm. Nếu điều này xảy ra thì sẽ không còn mô hình học tập hỗn hợp nữa; do đó, phụ huynh phải chọn mô hình trực tiếp 5 ngày mỗi tuần hoặc mô hình từ xa 5 ngày mỗi tuần. 

Để lập kế hoạch về khả năng học sinh trung học quay trở lại trường sẽ học tập theo mô hình trực tiếp 5 ngày mỗi tuần vào ngày 17 Tháng Năm, xin hoàn tất khảo sát sau đây trước Thứ Sáu, ngày 4 May .

Hướng dẫn

Để ghi lại tùy chọn mô hình học tập, quý vị sẽ cần Mã số học sinh WPS của con quý vị. Mã số học sinh WPS là số có 6 chữ số. Quý vị có thể tìm mã số học sinh của con quý vị trong các giấy tờ sau:

 • Phiếu thành tích học tập & Báo cáo tiến bộ
 • Biểu mẫu thông tin liên lạc và sức khỏe
 • Báo cáo tiến bộ chuyên cần
 • IEP
 • Biểu mẫu ghi danh
 • Địa chỉ email của học sinh
 • Thư thông báo từ Cổng thông tin dành cho phụ huynh (Parent Portal)

Nếu quý vị không có quyền tiếp cận các tài liệu nêu trên, vui lòng gọi điện cho nhà trường để được cung cấp Mã số học sinh WPS của con quý vị.

Bước 1: Nhập mã số học sinh gồm 6 chữ số của con quý vị

Bước 2: Nhập ngày sinh của con quý vị theo định dạng Tháng (2 số)/Ngày (2 số)/Năm (4 số)

Bước 3: Nhập địa chỉ email của quý vị

Bước 4: Nhập tên quý vị

Bước 5: Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn mối quan hệ của quý vị với học sinh.

Bước 6: Trở lại mô hình học tập trực tiếp hoàn toàn có nghĩa là trong một số lớp học, khoảng cách giữa các bàn có thể được duy trì trong phạm vi từ 3 đến 6 feet. Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn của quý vị.

Các tùy chọn có trong menu thả xuống: 

Tùy chọn 1: Con tôi sẽ đi học tại trường 5 ngày một tuần, bắt đầu từ ngày 17/05.

Tùy chọn 2: Con tôi sẽ tham gia/tiếp tục tham gia mô hình học từ xa 5 ngày một tuần, bắt đầu từ ngày 17/05. 

Bước 7: CÂU HỎI NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG GIA ĐÌNH CHỌN MÔ HÌNH HỌC TRỰC TIẾP HOÀN TOÀN 

Sở Giáo dục Tiểu bang đã cập nhật Hướng dẫn đưa đón của họ để cho phép nhận thêm học sinh trên mỗi chuyến xe buýt. Hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn lựa chọn của quý vị.

Các tùy chọn có trong menu thả xuống:

Tùy chọn 1: Con tôi đi xe buýt và tôi muốn trẻ tiếp tục đi xe buýt.

Tùy chọn 2: Con tôi KHÔNG đi xe buýt và tôi sẽ tiếp tục đưa đón trẻ đến trường.

Tùy chọn 3: Con tôi KHÔNG đi xe buýt, nhưng tôi muốn trẻ đi xe buýt bắt đầu từ ngày 17/05 nếu trẻ đủ điều kiện được đưa đón.

Translate