Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

New Health Portal Launched

Worcester Public School Families,

The Worcester Public Schools is excited to announce that the Nursing Department has launched a new HEALTH PORTAL. The Health Portal will allow you to submit health information and view your child’s health records online. In order to set up your account, please input the primary caregiver contact information for your child by clicking the Health Portal Enrollment Tab on the WPS website, worcesterschools.org. This will initiate your access to this password protected secure website. You will need your child’s student ID# to log in.

Health Portal Enrollment : https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

The Health Portal will make it easier for you to submit health information virtually and view your student’s health records at any time.

The SNAP Health Portal will give you the ability to:

 • View your student’s immunization and health records online
 • Upload medical documents directly to your child’s health record (including doctor’s notes, medication orders, physical exams, vaccine records, etc.)
 • Communicate directly with your school nurse
 • Receive reminders, updates, and announcements
 • Receive referral letters directly from the nurse
 • Select which OTC (over the counter) medications you permit your child to receive in school

IMPORTANT- PLEASE READ !!

Before you can receive your invitation to log in to the portal, it is essential that you click on the link below to designate who will have access to your child’s confidential health information.

STEP 1. Input Information on this LINK: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

STEP 2. Once you have completed Step 1 , an invite from the SNAP Health Portal will be emailed to you from

[email protected]

This is a password protected secure website that will be accessible 24 hours a day.


If you have any questions, please contact your child’s school nurse. He/she will be happy to answer any questions you may have.

Familje të Nxënësve të Shkollave Publike Worcester,

Shkollat Publike Worcester janë të lumtura të njoftojnë se Departamenti i Infermierisë ka filluar një PORTAL të ri SHENDETESOR. Portali Shëndetësor do t'ju lejojë të paraqisni/dorëzoni informacion shëndetësor dhe të shikoni të dhënat shëndetësore të fëmijës tuaj në internet. Për të krijuar llogarinë tuaj, ju lutemi shkruani informacionin e kontaktit të kujdestarit kryesor të fëmijës tuaj duke klikuar në Skedën e Regjistrimit të Portalit Shëndetësor (Health Portal Enrollment) në faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester, worcesterschools.org. Kjo do të inicjojë hyrjen tuaj në këtë faqe të sigurt të mbrojtur me fjalëkalim. Ju do t’ju duhet ID-ja e nxënësit e fëmijës tënd për t'u identifikuar dhe për të hyrë në llogari.

Regjistrimi në Portalin Shëndetësor: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Portali Shëndetësor do ta bëjë më të lehtë për ju që të paraqisni/dorëzoni informacion shëndetësor në mënyrë virtuale dhe të shikoni rekordet shëndetësore të nxënësit tuaj në çdo kohë.

Portali Shëndetësor SNAP do t’ju japë mundësinë të:

 • Shikoni online rekordet e vaksinimit dhe të shëndetit të nxënësit tuaj
 • Ngarkoni dokumente mjekësore direkt në regjistrin shëndetësor të fëmijës tuaj (përfshirë shënime nga doktori, porositë e ilaçeve, ekzaminimet fizike, rekordet e vaksinave, etj.)
 • Komunikoni direkt me infermjeren e shkollës tuaj
 • Merrni përkujtesa, përditësime, dhe njoftime
 • Merrni letra referuese direkt nga infermjerja
 • Zgjidhni se cilat ilaçe pa recetë (over-the-counter) ju miratoni/ lejoni që fëmija juaj të marrë në shkollë

E RENDESISHME- JU LUTEM LEXONI!!

Para se të merrni ftesën tuaj për të hyrë në portal, është thelbësore që ju të klikoni në linkun mëposhtë për të caktuar se kush do të ketë akses të informacionit shëndetësor konfidencial të fëmijës tuaj.

HAPI 1. Futni informacionin në këtë LINK: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

HAPI 2. Pasi të keni plotësuar Hapin 1, një ftesë nga Portali Sëndetësor SNAP do t’ju dergohet me email nga

[email protected]

Kjo është një faqe interneti e sigurtë e mbrojtur me fjalëkalim që mund të aksesohet 24 orë në ditë.


Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni infermjeren(in) e fëmijës tuaj. Ai/ajo do ti përgjigjet me kënaqësi çdo pyetjeje që mund të keni.

Worcester Public School का परिवारहरू,

Worcester Public School नर्सिङ विभागले लन्च गरेको नयाँ स्वास्थ्य पोर्टल घोषणा गर्न उत्साहित छ। स्वास्थ्य पोर्टलले तपाईंलाई स्वास्थ्य जानकारी पेश गर्न र तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य रेकर्डहरू अनलाइन हेर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको खाता सेट गर्न, कृपया WPS वेबसाइटमा स्वास्थ्य जानकारी पोर्टल नामांकन ट्याब क्लिक गरेर तपाईंको बच्चाको लागि प्राथमिक स्याहारकर्ता सम्पर्क जानकारी इन्पुट गर्नुहोस्, worcesterschools.org। यसले तपाईंको पहुँचलाई यस पासवर्ड संरक्षित सुरक्षित वेबसाइटमा आरम्भ गर्नेछ। तपाईंलाई लग इन गर्दा आफ्नो बच्चाको विद्यार्थी ID# आवश्यक पर्नेछ। 

स्वास्थ्य पोर्टल नामांकन:  https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/ 

स्वास्थ्य पोर्टलले भर्चुअल रूपमा तपाईंलाई स्वास्थ्य जानकारी पेश गर्न र कुनैपनि समयमा तपाईंको विद्यार्थीको स्वास्थ्य रेकर्डहरू हेर्न सजिलो बनाउनेछ।  

SNAP स्वास्थ्य पोर्टलले तपाईंलाई निम्न गर्न क्षमता दिनेछ:

 • तपाईंको विद्यार्थीको प्रतिरक्षण र स्वास्थ्य रेकर्डहरू अनलाइन हेर्न
 • (चिकित्सकको नोट, औषधिका अर्डरहरू, शारीरिक जाँच, खोपको रेकर्डहरू आदि सहित) तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य रेकर्डमा प्रत्यक्ष रूपमा मेडिकल कागजातहरू अपलोड गर्न
 • तपाईंको स्कूल नर्ससँग प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार गर्न
 • सम्झाउनीहरू, अद्यावधिक र घोषणाहरू प्राप्त गर्न
 • नर्सबाट प्रत्यक्ष रूपमा सिफारिस प्रत्रहरू प्राप्त गर्न
 • OTC (ओभर द काउन्टर) औषधिहरू तपाईंले आफ्नो बच्चालाई विद्यालयमा प्राप्त गर्ने कुरामा अनुमति दिने चयन गर्न

महत्त्वपूर्ण- कृपया पढ्नुहोस्!!

तपाईंले पोर्टलमा लगइन गर्न आफ्नो निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुअघि, तपाईंले आफ्नो बच्चाको गोपनीय स्वास्थ्य जानकारी पहुँचलाई डिजाइन गरिएको तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्न यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चरण 1  यस लिंकमा जानकारी इन्पुट गर्नुहोस्:  https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/ 

चरण 2।  तपाईंले एकपटक चरण 1 पूरा गरेपछि, SNAP स्वास्थ्य पोर्टलबाट निमन्त्रणा तपाईंलाई इमेल गरिएको हुनेछ। 

[email protected]  

यो पासवर्ड संरक्षित सुरक्षित वेबसाइट दिनको 24 घण्टा पहुँचयोग्य हुनेछ।


यदि तपाईंसँग कुनैपनि प्रश्नहरू छन भने, कृपया तपाईंको बच्चाको स्कूल नर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँ तपाईंसँग हुनसक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि खुशी हुनुहुनेछ।

Famílias das Escolas Públicas de Worcester,

As Escolas Públicas de Worcester Worcester Public Schools têm o prazer de anunciar que o Departamento de Enfermagem lançou um novo HEALTH PORTAL (PORTAL DE SAÚDE). O Portal de Saúde permitirá que você envie informações de saúde e visualize os registros de saúde de sua criança online. Para configurar sua conta, insira as informações de contato do cuidador principal de sua criança clicando na guia de Inscrição do Portal de Saúde no site da WPS, worcesterschools.org. Isso iniciará seu acesso a este site seguro protegido por senha. Você precisará do número de identificação de estudante de sua criança para entrar no site.

Inscrição no Portal de Saúde: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

O Portal de Saúde (Health Portal) tornará mais fácil para você enviar informações de saúde virtualmente e visualizar os registros de saúde de sua criança a qualquer momento.

 O SNAP Health Portal lhe dará a capacidade de:

 • Ver os registros de vacinação e saúde da sua criança online
 • Fazer upload de documentos médicos diretamente para o registro de saúde da sua criança incluindo notas médicas, pedidos de medicamentos, exames físicos, registro de vacinas, etc.
 • Comunicar-se diretamente com o(a) enfermeiro(a) da escola
 • Receber lembretes, atualizações e anúncios
 • Receber cartas de encaminhamento diretamente do(a) enfermeiro(a)
 • Selecionar quais medicamentos OTC (sem receita) você permitir que sua criança receba na escola

IMPORTANTE- LEIA !!

Antes de receber o convite para entrar no portal, é essencial clicar no link abaixo para designar quem terá acesso às informações confidenciais de saúde de sua criança.

1o Passo. Coloque informação nesse LINK: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

2o Passo. Após completar o 1o Passo, um convite do SNAP Health Portal será enviado a você pelo email

[email protected]

Este é um site seguro e protegido por senha que estará acessível 24horas por dia.


Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o(a) enfermeiro(a) da escola de sua criança. Ele/ela ficará feliz em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

Familias de las Escuelas Públicas de Worcester:

Las Escuelas Públicas de Worcester se complacen en anunciar que el Departamento de enfermería ha desarrollado un nuevo PORTAL DE SALUD (Health Portal, en inglés). El portal de salud le permitirá enviar información médica y revisar los registros de salud de su hijo(a) en línea. Para poder configurar su cuenta, por favor ingrese la información de contacto del encargado principal de su hijo(a) haciendo clic en la pestaña de inscripción del Portal de salud (Health Portal Enrollment, en inglés) en la página web de las WPS, worcesterschools.org. Esto le brindara acceso a esta página web protegida por una contraseña. Usted necesitará el número de identificación del estudiante para iniciar sesión.

Inscripción al portal de salud : https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

El portal de salud le ayudará a enviar de una manera más fácil y virtual la información médica de su hijo(a) y también le permitirá revisar los registros de salud en cualquier momento.

 El Portal de salud SNAP le brindará la oportunidad de:

 • Ver los registros de vacunación y de salud de su hijo(a) en línea
 • Cargar documentación médica directamente al registro salud de su hijo(a) (incluyendo: notas del médico, órdenes de medicamentos, exámenes físicos, registros de vacunación, etc.)
 • Comunicarse directamente con la enfermera de su escuela.
 • Recibir recordatorios, actualizaciones y anuncios
 • Recibir cartas de referencia directamente de la enfermera
 • Seleccionar que medicinas sin receta usted permite que su hijo(a) reciba en la escuela.

IMPORTANTE- ¡POR FAVOR LEA!

Antes de que reciba una invitación para iniciar sesión en el portal, es fundamental que usted haga clic en el enlace a continuación para designar quien tendrá acceso a la información confidencial de salud de su hijo(a).

PASO 1. Ingrese la información en el siguiente enlace: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

PASO 2. Una vez que haya completado el paso 1, recibirá un correo electrónico de SNAP Health Portal

[email protected]

Esta es una página web protegida por una contraseña y podrá acceder las 24 horas del día.


Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo(a), quien está contenta de contestar cualquier pregunta que pueda tener.

Worcester Aban Nsukuu Abusuafoɔ,

Worcester Aban Nsukuu de anigyeԑ de nkransem yi reto dwa sԑ Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ ahyԑ biribi foforɔ ase a’ yԑfrԑ no Akwahosem Nhwehwԑmu Twerԑtohɔ beaԑ (HEALTH PORTAL). Akwahosem Nhwehwԑmu Twerԑtohɔ beaԑ (HEALTH PORTAL) yi bԑboa ama obiara atumi de wɔn ayaresa ne mpomuden akwahosem ato twerԑbeaԑ yi asan ahwԑ wɔn mmɔfra akwahosem afa koowaabɔ online nkrabɔbea hɔ. Sԑ wopԑsԑ wonya atwerԑkwan akwanya wɔ nkransem beaԑ yi a’, pia Health Portal Enrollment Tab no wɔ WPS website koowaabɔ worcesterschools.org , na twerԑ wo abɔfra Ayaresa Hwԑsonii nkransem wɔ saa beaԑ yi. Saa akadeԑ bԑma wo anya tumi abue atwerԑbeaԑ yi “password” ahobanbɔ beaԑ. Wobehia wa abɔfra Osuani Ashensoɔ ID# ansaa na watumi abue korabea yi.

Health Portal Enrollment : https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Health Portal twerԑbeaԑ yi bԑboa ama wo atumi afa koowaabɔ (virtual) de wo akwahosem/ayaresa nkransem agu mu. Akwanya yi bԑsan ama wo atumi anya wa abɔfra ayaresem ne mponmuden nkransem mmrԑ biara.

 SNAP Health Portal twerԑtohɔ beaԑ bԑma tumi kwan ahwehwԑ:

 • Ahwԑ wo osuani yi nteteԑ twerԑtohɔ adansedie ne akwahosem nkrataa wɔ koowaabɔ online beaԑ yi
 • Wobetumi atwetwe wa abɔfra yi ayaresem twerԑtohɔ nkrataa (tesԑ Ayaresem Hwԑsofoɔ (Dokota) atwerԑtwerԑ, nnuronuro, aponmuden nhwehwԑmu, vaccine nteteԑ, ԑne ne nkekahoo, etc.)
 • Wobetumi ne Sukuu Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ atwetwe nkɔmmɔ
 • Wonsa betumi aka nkaeԑbɔ, nkransem bia aba foforɔ, ԑne ammanebɔsem
 • Wonsa bԑka adwen ne nkaeԑbɔ nsisisoɔ nkrataa afi Sukuu Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ nkyԑn
 • Akyerԑ OTC (nnuro bia enhia ahobanbɔ) bia wobԑ peneso sԑ yebetumi de ama wa abɔfra yi wɔ sukuu

ASOTIE AHIASEM- YԐ SRԐ KENKAN !!

Ansaa na yebe tumi ato ansa afrԑ wo ama wo kwanya akɔ twerԑbea portal yi , ԑyԑ ahiadeԑ sԑ wo bԑ pia akyerԑbea a edidisoɔ yi sԑnea wobetumi akyerԑ nnipadua korɔ a’ wopԑsԑ yԑma no tumi sԑ wobetumi anya wa abɔfra ahobanbɔ akwahosem ne ayaresa nkransem.

ADIKAN 1. Twerԑ nkransem ne ahiadeԑ wɔ BEAԐ: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

NTOASOƆ 2. Sԑ wo wie adikandeԑ 1 yia, wo nsa bԑka atwerԑdeԑ afi SNAP Health Portal afi koowaabɔ emailed atwerԑbea

[email protected]

Saa ahobanbɔ twerԑtohɔ password abodin ashensoɔ a’ wobenya afi website yi bԑyԑ tumideԑ ԑda mmrԑ nyinaa nnɔnwherԑ adounu ԑnnan dabiara (accessible 24 hours a day).


Sԑ wo wɔ abisasem biara a’ bɔ mmɔden frԑ wa abɔfra Sukuu Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ. Oonii/Ɔɔyaa de anigyeԑ beyi asembisa biara a’ wohia mu nkyerԑkyerԑ.

Gia đình Worcester Public School,

Worcester Public Schools hân hạnh thông báo rằng Phòng Y tế đã cho ra mắt một CỔNG THÔNG TIN Y TẾ mới. Cổng thông tin y tế sẽ cho phép quý vị nộp thông tin y tế và xem hồ sơ y tế của con quý vị qua trực tuyến. Để lập tài khoản, vui lòng nhập thông tin liên lạc của người chăm sóc chính cho con quý vị bằng cách nhấp vào Tab Health Portal Enrollment trên trang web của WPS tại worcesterschools.org. Qua đó quý vị sẽ có quyền truy cập vào trang web an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu này. Quý vị sẽ cần sử dụng số ID học sinh của con quý vị để đăng nhập.

Ghi danh vào cổng thông tin y tế: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Cổng thông tin y tế sẽ giúp quý vị dễ dàng nộp thông tin y tế qua trực tuyến và xem hồ sơ y tế của con quý vị bất kỳ khi nào.

 Cổng thông tin y tế SNAP sẽ giúp quý vị có thể:

 • Xem hồ sơ y tế và tiêm chủng của con quý vị qua trực tuyến
 • Đăng tải các giấy tờ y tế trực tiếp vào hồ sơ y tế của con quý vị (bao gồm các lưu ý của bác sĩ, đơn thuốc, các lần thăm khám sức khỏe, hồ sơ tiêm chủng, v.v.)
 • Liên hệ trực tiếp với y tá trường học của quý vị
 • Nhận thông báo nhắc nhở, thông tin cập nhật và các thông báo
 • Nhận thư giới thiệu trực tiếp từ y tá
 • Chọn thuốc OTC (không cần toa) mà quý vị cho phép con quý vị nhận được ở trường

THÔNG TIN QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC!!

Trước khi quý vị có thể nhận được thư mời đăng nhập vào cổng thông tin, quý vị cần phải nhấp vào liên kết bên dưới để chỉ định người sẽ có quyền truy cập vào thông tin y tế bảo mật của con quý vị.

BƯỚC 1. Nhập thông tin vào LIÊN KẾT này: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

BƯỚC 2. Sau khi quý vị đã hoàn thành Bước 1, Cổng thông tin y tế SNAP sẽ gửi cho quý vị thư mời qua email từ địa chỉ [email protected]

Đây là trang web an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu có thể truy cập 24 giờ một ngày.


Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với y tá nhà trường của con quý vị. Họ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc mà quý vị có thể có.

Translate