Línea de Ayuda en Espanol: 774-502-0952

Search For The Next Superintendent Engagement Sessions

The Worcester Public School Committee has secured Greenwood/Asher & Associates (G/A&A)--an executive search firm--to assist the Committee in the search for the next superintendent.  

From January 18-26, 2022 a concerted effort to secure varied perspectives from the school staff and the community will be done by conducting student, staff, administration and community engagement sessions. These sessions will be conducted virtually due to current Covid protocol.

Please plan to attend in your job-alike group or a community session if you are able.  We understand that this date and time may not work for everyone invited to an engagement session or the community at large. We still value the opportunity to collect your input and hope that you will engage with the search through one of these alternative options:

 • You can provide your input directly to a member of the search team.  Feel free to send an email to Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]),  or Jane Drennan ([email protected])
 • You can complete the online survey that will be forthcoming. 

We are hopeful you will be willing and available to meet with a G/A&A representative to share your perspectives. The questions that will guide each session are as follows:

 • What are the professional leadership competencies needed in the position as superintendent or the Worcester Public Schools?
 • What are the interpersonal competencies needed in the position as superintendent?
 • Is there a particular background you think is needed in the position as superintendent?
 • What are the accomplishments you would like to see the new superintendent achieve in the next few years?
 • What do you see to be the main challenge(s) facing the new superintendent? 
 • What are your points of pride within the system?

The information we gather will be used in a variety of ways throughout the search process including, but not limited to, further informing the development of a position profile as well as providing additional context to the Committee as we review applicant materials and design interview and referencing questions.

If you meet with the G/A&A representative, we thank you in advance for the important input you will provide. Your perspective is highly valuable to us!

Kind regards, 

The Greenwood Asher Search Team

WPS Parent and Community Engagement Schedule with links

Komiteti i Worcester Public Schools ka siguruar bashkëpunimin me Greenëood/Asher & Associates (G/A&A) - një firmë kërkimi ekzekutive - për të ndihmuar Komitetin në kërkimin e mbikëqyrësit/es të/së ardhshëm/e.

Nga data 18-26 Janar, 2022, një përpjekje e përbashkët për të siguruar perspektiva të ndryshme nga stafi i shkollës dhe komuniteti do të realizohet nëpërmjet sesioneve përfshirëse me nxënës/e, anëtarë/e stafi, administrate dhe komuniteti. Këto sesione do të zhvillohen në formë virtuale për shkak të protokollit aktual të lidhur me Covid.

Ju lutemi, planifikoni të merrni pjesë në grupin tuaj të ngjashëm të punës ose në një seancë komunitare nëse do e keni të mundur. Ne e kuptojmë se data dhe orari mund të mos jenë të pranueshme nga të gjithë/a të ftuarit/at në një seancë apo për komunitetin në përgjithësi. Gjithsesi, e vlerësojmë mundësinë për të mbledhur të dhënat tuaja dhe shpresojmë që të përfshiheni në kërkim përmes një prej këtyre mundësive alternative:

 • Mund t'i ndani të dhënat tuaja drejtpërdrejt me një anëtar/e të ekipit të kërkimit. Mos ngurroni t'i dërgoni një email Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]) ose Jane Drennan ([email protected])
 • Ju mund të plotësoni sondazhin online që do të shpërndahet në vazhdim.

Shpresojmë se do të jeni të gatshëm/e dhe të disponueshëm/e për t'u takuar me një përfaqësues/e të G/A&A për të ndarë perspektivat tuaja. Pyetjet që do të drejtojnë çdo sesion janë si më poshtë:

 • Cilat janë kompetencat profesionale të lidershipit të nevojshme në pozicionin e mbikëqyrësit/e apo në Worcester Public Schools?
 • Cilat janë kompetencat ndërpersonale të nevojshme në pozicionin e mbikëqyrësit/es?
 • A ka ndonjë eksperiencë të veçantë që mendoni se është e nevojshme për pozicionin e mbikëqyrësit/es?
 • Cilat janë arritjet që do të dëshironit të vinit re te një mbikëqyrës/e të ri/re në vitet në vijim?
 • Cila mendoni se është sfida(sfidat) kryesore me të cilat mund të përballet mbikëqyrësi/ja i/e ri/re?
 • Cilat janë momentet tuaja të krenarisë brenda sistemit?

Informacioni që mbledhim do të përdoret në mënyra të ndryshme gjatë gjithë procesit të kërkimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informimin e mëtejshëm për zhvillimin e një profili pozicioni, si dhe duke mundësuar krijimin e një konteksti tjetër për Komitetin, ndërkohë që shqyrtojmë materialet e aplikantit/es dhe intervistën e projektimit, si edhe pyetje referuese.

Nëse takoheni me një përfaqësues/e të G/A&A, ne ju falënderojmë paraprakisht për kontributin e rëndësishëm që do të jepni. Perspektiva juaj është shumë e vlefshme për ne!

Përshëndetje të përzemërta,

Ekipi i Kërkimit të Greenwood Asher (Greenwood Asher Search Team)

(Orari i takimeve të Prindërve dhe Komunitetit të WPS me linkun/)

Worcester Public School समितिले समितिलाई अर्को सुपरिवेक्षक खोज्ने कार्यमा सहायता गर्नका लागि Greenwood/Asher & Associates (G/A&A)--कार्यकारी खोज फर्म-- लाई सुरक्षित राखेको छ।

जनवारी 18-26, 2022 बाट, विद्यालयको कर्मचारी र समुदायले विद्यार्थी, कर्मचारी, प्रशासन र समयुदायको संलग्नता सत्रहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न दृष्टिकोणहरू सुरक्षित गर्न संगठिक प्रयास गर्ने छन्। हालको कोभिड प्रोटोकलका कारण यी सत्रहरू भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गरिने छ।

कृपया तपाईं सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको एकसमान कामको समूह वा समुदायमा उपस्थि हुने योजना बनाउनुहोस्। यो मिति र समय संलग्नता सत्रमा आमन्त्रित प्रत्येक व्यक्ति वा समयदायको लागि व्यापक रूपमा काम नगर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। हामी तपाईंको इनपुट सङ्कलन गर्ने अवसरको अझै पनि कदर गर्छौँ र तपाईं यीमध्ये एउटा वैकल्पिक विकल्पहरूमार्फत खोजमा संलग्न हुनु हुने छ भन्ने आशा गर्दछौँ:

 • तपाईंले खोज टोलीको सदस्यलाई सिधै आफ्नो इनपुट प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]) वा Jane Drennan ([email protected]) लाई इमेल पठाउन नहिच्किचाउनुहोस्
 • तपाईंले आगामी अनलाइन सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।

हामी तपाईं आफ्नो दृष्टिकोणहरू साझा गर्नका लागि G/A&A प्रतिनिधिसँग भेट्न इच्छुक र उपलब्ध हुनु हुने छ भन्ने आशा गर्छौँ। प्रत्येक सत्रमा मार्गदर्शन गर्ने प्रश्नहरू निम्नानुसार छन्:

 • सुपरिवेक्षक वा Worcester Public Schools को रूपमा पद पाउन आवश्यक पर्ने पेशावर नेतृत्वका क्षमताहरू के-के हुन्?
 • सुपरिवेक्षकको रूपमा पद पाउन आवश्यक पर्ने अन्तर्वैयक्तिक क्षमताहरू के-के हुन्?
 • तपाईंलाई सुपरिवेक्षकको रूपमा पद पाउन आवश्यक पर्ने जस्तो लाग्ने विशेष पृष्ठभूमि छ?
 • तपाईंले नयाँ सुपरिवेक्षकले आगामी केही वर्षहरूमा हासिल गरेको हेर्न चाहनुभएका उपलब्धिहरू के-के हुन्?
 • तपाईंले नयाँ सुपरिवेक्षकको सामना गर्दा मुख्य चुनौती(हरू) के रहेको देख्नुभयो?
 • प्रणालीभित्र तपाईंका गर्वका बिन्दुहरू के-के हुन्?

हामीले सङ्कलन गर्ने जानकारीलाई स्थिति प्रोफाइलको विकासमा थप सूचना दिनुका साथसाथै हामीले आवेदकको समाग्रीहरू समीक्षा गर्ने र अन्तर्वार्ता डिजान गर्ने र प्रश्नहरू सन्दर्भ गर्ने भएकाले समितिलाई अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध गराउने सहित तर यसमा मात्र सीमित नरही खोज प्रक्रियाभरि विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिने छ।

तपाईंले G/A&A प्रतिनिधिसँग भेट्नुभयो भने, हामी तपाईंले प्रदान गर्नु हुने महत्त्वपूर्ण इनपुटका लागि अग्रिम रूपमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईंको दृष्टिकोण हाम्रो लागि अत्याधिक मूल्यवान छ!

भवदीय,

The Greenwood Asher Search Team

लिङ्कहरूका साथमा WPS आमाबुवा तथा सामुदायिक संलग्नतासम्बन्धी तालिका

O Comitê da Worcester Public Schools garantiu o suporte da Greenwood/Asher & Associates (G/A&A), uma empresa de recrutamento de executivos, na busca pelo(a) próximo(a) superintendente a ocupar o cargo.

De 18 a 26 de janeiro de 2022, haverá uma iniciativa correspondente, que buscará ouvir diferentes opiniões da equipe e da comunidade escolar, tudo isso através de sessões deencontro com alunos, equipe, administração e comunidade. Devido ao atual protocolo de Covid, as sessões serão realizadas virtualmente.

Se houver disponibilidade, programe-se para participar do seu grupo de funções análogas ou de uma sessão com a comunidade. Sabemos que essa data e horário podem não ser viáveis para todos os convidados a uma sessão de encontro ou para a comunidade em geral. Ainda assim, a oportunidade de ouvir de você é importante para nós, e esperamos que participe da busca através de uma das opções alternativas abaixo:

 • Você pode compartilhar sua opinião diretamente com um membro da equipe de recrutamento. Sinta-se à vontade para enviar um e-mail para Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]) ou Jane Drennan ([email protected])
 • Você pode participar da pesquisa on-line que será disponibilizada em breve.

Esperamos que você esteja interessado(a) e tenha disponibilidade para se reunir e compartilhar suas opiniões com um(a) representante da G/A&A. Confira abaixo as perguntas que orientarão cada sessão:

 • Quais as competências profissionais de liderança necessárias para o cargo de superintendente ou para a Worcester Public Schools?
 • Quais as competências interpessoais necessárias para o cargo de superintendente?
 • Na sua opinião, há alguma experiência necessária para o cargo de superintendente?
 • Quais progressos gostaria que o(a) novo(a) superintendente fizesse nos próximos anos?
 • Para você, quais são os principais desafios que o(a) novo(a) superintendente enfrentará?
 • Do que você se orgulha quando o assunto é o sistema?

As informações reunidas serão usadas de várias formas ao longo do processo de recrutamento, incluindo, entre outros, para agregar mais informações no desenvolvimento de um perfil de vaga e para dar mais contextualidade ao Comitê enquanto revisamos materiais de candidatos e elaboramos perguntas de referência e para entrevista.

Se você se reunir com o(a) representante da G/A&A, nós agradecemos desde já pelas informações importantes que compartilhar. Sua opinião é fundamental para nós!

Atenciosamente,

A equipe de recrutamento da Greenwood Asher

Cronograma de encontro entre pais e comunidade da WPS com links

EL Comité escolar de las Escuelas Públicas de Worcester ha contratado a Greenwood/Asher & Associates (G/A&A)- una firma de búsqueda de ejecutivos, para ayudar al Comité en la búsqueda del próximo superintendente.

Desde el 18 al 26 de enero de 2022 se realizarán varios esfuerzos para escuchar las diferentes perspectivas del personal escolar y la comunidad a través de sesiones en donde participarán los estudiantes, el personal, la administración y la comunidad. Estas sesiones se llevarán a cabo de manera virtual debido a los protocolos actuales por el Covid.

Le invitamos a participar desde su grupo de trabajo o sesión comunitaria, si es que puede. Entendemos que las fechas y horarios no pueden funcionar para todas las personas invitadas a participar en esta sesión o para la comunidad en general. Valoramos mucho sus sugerencias o comentarios por lo cual esperamos que participe en esta búsqueda a través de una de estas opciones alternas:

 • Usted puede compartir directamente sus sugerencias con un miembro del equipo de búsqueda. Por favor envié un correo electrónico a Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]), o Jane Drennan ([email protected]).
 • También puede completar la encuesta en línea que será publicada próximamente.

Esperamos que desee y pueda reunirse con un representante de G/A&A para compartir sus perspectivas. Las preguntas de guiaran cada sesión son las siguientes:

 • ¿Qué aptitudes de liderazgo profesional son necesarias para el cargo de superintendente para las Escuelas Públicas de Worcester?
 • ¿Qué aptitudes interpersonales son necesarias para el cargo de superintendente?
 • ¿Existe alguna experiencia en particular que crea necesaria para el cargo de superintendente?
 • ¿Cuáles metas le gustaría que el nuevo superintendente logre en los próximos años?
 • ¿Cuáles cree que son los desafíos principales que enfrentará el nuevo superintendente?
 • ¿De qué está orgulloso dentro del sistema?

La información recopilada será utilizada de varias maneras durante el proceso de búsqueda, incluyendo: proporcionar información adicional sobre el desarrollo del perfil del cargo y también proporcionar un contexto adicional al Comité a medida que revisamos los materiales de los solicitantes y diseñamos las preguntas de entrevista y referencia, entre otros.

Le agradecemos anticipadamente por reunirse con un representante de G/A&A para proporcionar información de importancia. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros.

Saludos cordiales,

El equipo de búsqueda Greenwood Asher

Calendario de participación de los padres de WPS y la comunidad con enlaces

Worcester Public School Kuo no apene Greenwood/Asher & Afoforo (Greenwood/Asher & Associates) (G/A&A)--adwumakuo a wɔyɛ nhwehwɛmu—so sɛ wɔmmoa Kuo na wɔhwehwɛ ɔpanyin (superintendent) a odi hɔ.

Fi Ͻpɛpɔn 18-26, 2022 no yɛbɛyɛ nhyehyɛe a ɛbɛma woanya adwenkyerɛ afi sukuu adwumayɛfo hɔ ne mpɔtamfo hɔ bere a yɛne sukuufo, adwumayɛfo, sukuu mpanyinfo ne mpɔtam hɔ fo no di nsawɔsoɔ. Saa dwumadie yi yɛbɛyɛ wɔ intanɛt so esiane seesei Covid nhyehyɛe no enti.

Mesrɛ wo yɛ nhyehyɛe na kɔ ka afa a ɛne w’adwuma sɛ kuo no ho anaa mpɔtam de no sɛ wobetumi a. Yɛte ase sɛ saa da yi ne bere yi renyɛ adwuma mma obiara a w’ato nsa afrɛ no sɛ ɔmmra dwumadie no bi anaa mpɔtam de no. Yɛn ani begye sɛ yɛbɛgye w’adwenkyerɛ na yɛwɔ ahotosoɔ sɛ wobɛka dwumadie a yɛde hwehwɛ yi baako ho:

Yɛwɔ awerehyɛm sɛ wowɔ ɔpɛ no ne adaagye sɛ wobehyia G/A&/A dwumayɛni na w’akyerɛ w’adwene. Nsɛmmisa a ɛbɛkyerɛ ɔfa biara kwan na edidi so yi:

 • Nnipa anim die mmɔdenbɔ ahorow bɛn na yɛhwehwɛ afi obi a ɔwɔ dibea sɛ opanyin (superintendent) wɔ Worcester Public School ahorow mu?
 • Nnipa ntɛm nkitahodie mmɔdenbɔ ahorow bɛn na yɛhwehwɛ afi obi a ɔwɔ dibea sɛ ɔpanyin (superintendent)?
 • Wogye di sɛ su pɔtee bi hia na obi anya dibea te sɛ opanyin (superintendent)?
 • Dɛn na wohwɛ kwan sɛ opanyin foforo no yɛ wɔ mfe kakraa a edi yɛn anim yi?
 • Dɛn na wohu sɛ ɛbɛyɛ akwansidi anaa akwansidi ahorow a opanyin foforo no betumi ahyia?
 • Dɛn na w’ani gye ho wɔ nhyehyɛe yi ho?

Nsɛm a yɛn nsa bɛka no yɛde bedi dwuma wɔ akwan ahorow piii so wɔ nhwehwɛmu dwumadie no mu, nea ɛka ho no bi ne sɛ, ɛma yehu sɛnea dibea bi akɔ nkan akodu, ɛsan nso ma nhwehwɛmu Kuo no nya nsɛm foforo bere a wɔhwehwɛ akansifo no nneɛma mu no na ɛma wɔhyehyɛ nsɛmmisa yiye bere a wɔreyɛ nsɛmmisa nhwehwɛmu (interview) ne nsɛmmisa afoforo.

Sɛ wohia G/A&A ananmusini a, yɛda wo ase kan sɛ wode nsɛm a ɛho hia bɛma no. W’adwenkyerɛ no ho hia yɛn paa!

Yɛdaase,

Greenwood Asher Nhwehwɛmu Kuo no

WPS Parent and Community Engagement Schedule with links
(WPS Awofo ne Mpɔtam Dwumadie Nhyehyɛe a leenk ahorow ka ho)

Hội đồng Worcester Public Schools đã đạt được thỏa thuận với công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao Greenwood/Asher & Associates (G/A&A) để công ty này hỗ trợ Hội đồng tìm kiếm giám đốc tiếp theo của học khu.

Trong thời gian từ 18 – 26 tháng 01 năm 2022, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thu thập quan điểm của nhân viên nhà trường và cộng đồng thông qua việc tổ chức các phiên trao đổi với học sinh, nhân viên, đội ngũ quản trị và cộng đồng. Để tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid, những phiên này sẽ diễn ra qua mạng.

Vui lòng sắp xếp tham dự theo nhóm nghề nghiệp hoặc một phiên dành cho cộng đồng, nếu có thể. Chúng tôi hiểu rằng những khoảng thời gian và ngày này có thể không thuận tiện cho tất cả những người được mời tham dự phiên trao đổi hoặc cả cộng đồng nói chung. Chúng tôi vẫn luôn trân trọng cơ hội được tiếp nhận ý kiến đóng góp của quý vị và hi vọng quý vị sẽ tham gia vào công cuộc tìm kiếm thông qua một trong số các phương thức thay thế sau:

 • Quý vị có thể chia sẻ ý kiến của mình trực tiếp với một thành viên của nhóm tìm kiếm. Đừng ngần ngại gửi email cho Jan Greenwood ([email protected]), Itza Walters ([email protected]) hoặc Jane Drennan ([email protected])
 • Quý vị có thể hoàn thành bài khảo sát trực tuyến sắp tới.

Chúng tôi hi vọng quý vị sẽ sẵn lòng và sắp xếp được thời gian gặp gỡ với một đại diện của G/A&A để chia sẻ về quan điểm của mình. Phiên trao đổi sẽ xoay quanh các câu hỏi sau:

 • Vị trí giám đốc Worcester Public Schools đòi hỏi những năng lực lãnh đạo chuyên môn nào?
 • Vị trí giám đốc đòi hỏi những năng lực xã hội nào?
 • Để đảm nhiệm vị trí giám đốc này, quý vị nghĩ cá nhân đó có cần sở hữu một nền tảng trong lĩnh vực cụ thể nào không?
 • Quý vị mong muốn giám đốc mới đạt được thành tựu nào trong những năm tới?
 • Quý vị nghĩ giám đốc mới sẽ phải đối mặt những thách thức chính nào?
 • Quý vị tự hào nhất về điều gì trong hệ thống?

Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc, làm căn cứ xây dựng hồ sơ của vị trí một cách chi tiết hơn, cũng như cung cấp thêm bối cảnh cho Hội đồng khi chúng tôi xem xét tài liệu về ứng viên, thiết kế câu hỏi phỏng vấn và tham khảo.

Nếu quý vị có thể sắp xếp để gặp đại diện của G/A&A, chúng tôi xin cảm ơn vì những thông tin đóng góp quan trọng mà quý vị sẽ cung cấp. Ý kiến của quý vị rất quý giá đối với chúng tôi!

Trân trọng,

Nhóm tìm kiếm của Greenwood Asher

Đường liên kết xem lịch trao đổi với Phụ huynh và Cộng đồng của WPS

Translate