Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Call – April 15, 2021

The following is the transcript from the phone message sent out by the Superintendent on Thursday, April 15, 2021.

Good Evening,

This is Superintendent Binienda. I am calling with two very important updates.
The Worcester Public Schools has been notified by Verizon that the hotspots originally deployed for distance learning are being recalled. The battery in the hotspots may overheat, causing a risk of burn or fire. Verizon has released a firmware update that will automatically install on the affected hotspots.  This firmware disables the charging of the battery in order to prevent it from overheating.  The hotspot will continue to work, but only while plugged in.  When you are done using the hotspot, turn it off and unplug it. If you have not already replaced your hotspot with a different model, it is affected by the recall.  
The recalled hotspots can be identified by their dark navy color and plastic oval shape that's about 3.5 inches wide and 2.25 inches tall. “Verizon” is printed below the digital display window on the front of the device.
Call 800-540-4263 and Verizon will send you a different model free of charge.  
Please replace your device now in order to prevent any interruption of service.
 
In the meantime, to help promote the safe operation of all devices, we suggest the following best practices:
 • Use only approved charging cables, including the cable provided.
 • When not in use, power down/turn off your device.
 • Place your device on a flat, solid and sturdy surface such as a floor or table.
 • Ensure your device is not covered for proper ventilation.
 • Keep devices near room temperature when in use.
 • Do not expose the units to extreme temperatures for extended periods of time.
 • Do not expose the unit or its battery to water or other liquids.
 • Do not drop the units and do not insert foreign objects into the battery or unit.
You can find more information about the affected model at https://wpslink.xyz/recall
Please call 800-540-4263 to swap out your device as soon as possible.
 
If you are traveling during the April vacation, please follow the updated state advisory:

As of Monday, March 22, all visitors entering Massachusetts, including returning residents, are advised to quarantine for 10 days upon their arrival. Travelers in the following categories are exempt from this quarantine advisory:

 • Anyone who is returning to Massachusetts Travelers who have received a negative COVID-19 result on a test administered not more than 72 hours prior to their arrival in Massachusetts.  Travelers may also test out of the quarantine advisory after arrival in Massachusetts, as long as they quarantine until receiving a negative test result.
 • Travelers who are fully vaccinated (i.e. who have received two doses of either the Moderna or Pfizer COVID-19 vaccines OR who have received a single dose of the Johnson & Johnson vaccine, 14 days or more ago) and who do not have symptoms.
 • Testing for children, 10 years and younger, who are traveling with an adult from their household is not necessary but recommended by the WPS. Children 10 years and younger should follow the quarantine advisory and testing options completed by the household adult they accompanied for travel. If the accompanying adult chooses to quarantine, the child should also quarantine. If the accompanying adult chooses to obtain a test, the child and adult should quarantine until the adult’s negative test result is received.
 • All travelers are encouraged to consult and follow the CDC’s guidelines and requirements for travel.
Enjoy your vacation.

Ky është një mesazh nga Superintendent Binienda. Po ju telefonoj për dy përditësime shumë të
rëndësishme.
Shkollat Publike Worcester janë njoftuar nga Verizon se hotspots të shpërndara fillimisht për mësimin në
distancë duhet të kthehen. Bateria në hotspos mund të mbinxehet, duke shkaktuar rrezik djegieje ose
zjarri. Verizon ka lëshuar një firmware përditësues që do të instalohet automatikisht në hotspotet e
prekura. Ky firmware çaktivizon karikimin e baterisë për të parandaluar mbinxehjen e saj. Hotspoti do të
vazhdojë të funksionojë, por vetëm kur është në prizë. Kur të keni mbaruar duke përdorur hotspot-in,
fikeni dhe hiqeni nga priza. Nëse nuk e keni zëvendësuar tashmë hotspot-it tuaj me një model tjetër, ai
ndikohet nga kjo rrimarje.
Hotspot-et që po kërkohen të kthehen mund të identifikohen nga ngjyra e tyre blu e errët e dhe forma
plastike ovale që është rreth 3.5 inç e gjerë dhe 2.25 inç e gjatë. "Verizon" është shkruar poshtë dritares
së ekranit dixhital në pjesën e përparme të pajisjes.
Telefononi 800-540-4263 dhe Verizon do t'ju dërgojë një model tjetër falas.
Ju lutemi zëvendësoni pajisjen tuaj tani në mënyrë që të parandaloni çdo ndërprerje të shërbimit.
Në ndërkohë, për të ndihmuar në promovimin e funksionimit të sigurt të të gjitha pajisjeve, ne sugjerojmë
praktikat më të mira të mëposhtme:
● Përdorni vetëm kabllot e aprovuara të karikimit, përfshirë kabllon e dhënë.
● Kur nuk është në përdorim, fikni pajisjen tuaj.
● Vendoseni pajisjen tuaj në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë si dyshemeja ose tavolina
● Sigurohuni që pajisja juaj nuk është e mbuluar për ajrosjen e duhur.
● Mbani pajisjet afër temperaturës së dhomës kur i përdorni.
● Mos i ekspozoni pajisjet ndaj temperaturave ekstreme për periudha të gjata kohe.
● Mos e ekspozoni pajisjen ose baterinë e saj në ujë ose lëngje të tjera.
● Mos i rrezoni pajisjet dhe mos futni objekte të huaja në bateri ose pajisje.
Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me modelin e prekur në https://wpslink.xyz/recall
Ju lutem telefononi 800-540-4263 për të shkëmbyer pajisjen tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.
Nëse do të udhëtoni gjatë pushimeve të Prillit, ju lutemi ndiqni këshillimin e përditësuar të shtetit:
Që nga e hëna, 22 mars, të gjithë vizitorët që hyjnë në Massachusetts, përfshirë banorët që kthehen,
këshillohen të bëjnë karantinë për 10 ditë pas mbërritjes së tyre. Udhëtarët në kategoritë e mëposhtme
përjashtohen nga kjo këshillë karantinimi:
● Kushdo që po kthehet në Massachusetts, Udhëtarët që kanë marrë një rezultat negativ të
COVID-19 në një test të administruar jo më shumë se 72 orë para mbërritjes së tyre në
Massachusetts. Udhëtarët gjithashtu mund të testohen sipas këshillimit të karantinës pas
mbërritjes në Massachusetts, për sa kohë që ata janë në karantinë derisa të marrin një rezultat
negativ të testit.
● Udhëtarët që janë vaksinuar plotësisht (d.m.th. që kanë marrë dy doza të vaksinave Moderna ose
Pfizer COVID-19 OSE që kanë marrë një dozë të vetme të vaksinës Johnson & Johnson, përpara
14 ditësh ose më shumë) dhe që nuk kanë simptoma.
● Testimi për fëmijët, 10 vjeç dhe më të vegjël, të cilët po udhëtojnë me një të rritur nga familja e
tyre nuk është e nevojshëme, por rekomandohet nga WPS. Fëmijët 10 vjeç dhe më të vegjel
duhet të ndjekin opsionet këshilluese dhe testuese të karantinës të kryera nga familjari i rritur që
ata shoqëruan për udhëtim. Nëse i rrituri shoqërues zgjedh të bëjë karantinë, fëmija duhet
gjithashtu të bëjë karantinë. Nëse i rrituri shoqërues zgjedh të beje një test, fëmija dhe i rrituri
duhet të karantinohen derisa të merret rezultati negativ i testit të të rriturit.
● Të gjithë udhëtarët inkurajohen të konsultohen dhe të ndjekin udhëzimet dhe kërkesat e CDC për
udhëtimet.
Shijoni pushimet tuaja.

Esta é uma mensagem da Superintendente Binienda. Estou ligando com duas atualizações muito
importantes.
As Escolas Públicas de Worcester foram notificadas pela Verizon de que os pontos de acesso (hotspot)
originalmente implantados para ensino à distância estão sendo recolhidos. A bateria dos pontos de
acesso pode superaquecer, causando risco de queimadura ou incêndio. A Verizon lançou uma
atualização de firmware que será instalada automaticamente nos pontos de acesso afetados. Este
firmware desabilita o carregamento da bateria para evitar seu superaquecimento. O ponto de acesso
continuará a funcionar, mas apenas enquanto estiver conectado. Quando terminar de usar o ponto de
acesso, desligue-o e desconecte-o. Se você ainda não substituiu seu ponto de acesso por um modelo
diferente, ele será afetado pelo recolhimento.
Os pontos de acesso recolhidos podem ser identificados por sua cor marinho escuro e formato oval de
plástico com cerca de 3,5 polegadas de largura e 2,25 polegadas de altura. “Verizon” está impresso
abaixo da janela da tela digital na frente do dispositivo.
Ligue para 800-540-4263 e a Verizon lhe enviará um modelo diferente gratuitamente.
Substitua o seu dispositivo agora para evitar qualquer interrupção do serviço.
Enquanto isso, para ajudar a promover a operação segura de todos os dispositivos, sugerimos as
seguintes práticas recomendadas:
● Use apenas cabos de carregamento aprovados, incluindo o cabo fornecido.
● Quando não estiver em uso, desligue o dispositivo.
● Coloque seu dispositivo em uma superfície plana, sólida e resistente, como um chão ou mesa.
● Certifique-se de que seu dispositivo não esteja coberto para ventilação adequada.
● Mantenha os dispositivos próximos à temperatura ambiente quando em uso.
● Não exponha as unidades a temperaturas extremas por longos períodos de tempo.
● Não exponha a unidade ou sua bateria à água ou outros líquidos.
● Não deixe cair as unidades e não insira objetos estranhos na bateria ou unidade.
Você pode encontrar mais informações sobre o modelo afetado em https://wpslink.xyz/recall
Ligue para 800-540-4263 para trocar o seu dispositivo o mais rápido possível.
Se você estiver viajando durante as férias de abril, siga o comunicado estadual atualizado:
A partir de segunda-feira, 22 de março, todos os visitantes que entram em Massachusetts, incluindo os
residentes que retornam, são aconselhados a entrar em quarentena por 10 dias após sua chegada. Os
viajantes nas seguintes categorias estão isentos deste aviso de quarentena:
● Qualquer pessoa que esteja retornando a Massachusetts que receberam um resultado COVID-19
negativo em um teste administrado não mais do que 72 horas antes de sua chegada em
Massachusetts. Os viajantes também podem fazer o teste fora do aviso de quarentena após a
chegada em Massachusetts, contanto que façam o teste de quarentena até receber um resultado
negativo do teste.
● Viajantes que estão totalmente vacinados (ou seja, que receberam duas doses das vacinas
Moderna ou Pfizer COVID-19 OU que receberam uma única dose da vacina Johnson & Johnson,
14 dias ou mais atrás) e que não apresentam sintomas.
● O teste para crianças de até 10 anos de idade que viajam com um adulto de sua casa não é
necessário, mas recomendado pela WPS. Crianças de 10 anos ou menos devem seguir as
recomendações de quarentena e as opções de teste preenchidas pelo adulto da família que
acompanharam para a viagem. Se o adulto acompanhante optar pela quarentena, a criança
também deve fazê-la. Se o adulto acompanhante optar por fazer um teste, a criança e o adulto
devem entrar em quarentena até que o resultado negativo do teste do adulto seja recebido.
● Todos os viajantes são incentivados a consultar e seguir as diretrizes e requisitos do CDC para
viagens.
Aproveite suas férias.

Este es un mensaje de la superintendente Binienda para proveerles algunas novedades. El Distrito de
Escuelas Públicas de Worcester ha sido informado por la empresa de telecomunicaciones Verizon, que
los dispositivos portables de Wi-fi, Hotspot, originalmente destinados para la educación a distancia están
siendo retirados del mercado debido a que sus baterías pueden sobrecalentarse y causar quemaduras.
Verizon estará actualizando automáticamente el programa de los dispositivos afectados para prevenir el
sobrecalentamiento. Estos continuarán funcionando pero solo cuando estén enchufados al toma
corriente. Cuando no lo esté utilizando, apáguelo y desconéctelo. Si su dispositivo aún no ha sido
remplazado, entonces está siendo afectado y el mismo será remplazado. Los dispositivos afectados
tienen las siguientes características: son de color azul marino, tienen una forma ovalada, su construcción
es de plástico, su tamaño es aproximadamente de 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas y en frente del dispositivo
y debajo de la pantalla digital tiene el nombre Verizon.
Para remplazarlo sin costo alguno, llame a Verizon al 800-540-4263.
Por favor, remplácelo lo antes posible para prevenir la interrupción del servicio.
Mientras tanto, siga las siguientes sugerencias para utilizarlo de forma segura:
• Solo enchúfelo al toma corriente utilizando un cable aprobado, incluyendo el cable incluido.
• Cuando no lo esté utilizando, apáguelo.
• Coloque el dispositivo en una superficie plana, sólida y firme, como una mesa o el suelo.
• Asegúrese de nunca cubrirlo para que tenga la ventilación necesaria.
• Manténgalo a una temperatura ambiente cuando lo esté utilizando.
• No lo exponga a altas temperaturas por mucho tiempo.
• No exponga el dispositivo ni la batería al agua u otros líquidos.
• No lo deje caer ni inserte objetos en el dispositivo ni en la batería.
Puede encontrar más información sobre el modelo afectado en el siguiente enlace https://wpslink.xyz/recall
Por favor, llame al 800-540-4263 lo antes posible para remplazar su dispositivo.
Si planea viajar durante las vacaciones de abril, siga las siguientes recomendaciones estatales:
A partir del lunes 22 de marzo, todas las personas que entren al estado de Massachusetts, incluyendo
las personas que viven en el estado, tienen que permanecer en cuarentena por 10 días inmediatamente
luego de llegar, excepto las personas en las siguientes categorías:
• Todas las personas viajantes que viven en Massachusetts y que hayan recibido resultados
negativos de una prueba covid-19, administrada no más de 72 horas antes de su llegada a
Massachusetts. Las personas que lleguen sin una prueba solo tendrán que permanecer en
cuarentena hasta recibir resultados negativos de una prueba covid-19.
• Las personas que hayan sido 100% vacunadas 14 días o más antes de llegar y que no exhiban
ningún síntoma. Es decir, que tengan las dos inyecciones de la vacuna Moderna o la vacuna
Pfizer o la inyección única de Johnson y Johnson.
• Los niños de 10 años o menores que estén viajando con un adulto de su casa no tienen que
hacerse una prueba, pero el distrito escolar la recomienda. Es la responsabilidad del adulto que
viajó con el niño de 10 años o menos de seguir las recomendaciones de cuarentena o pruebas
del covid-19. Si la persona adulta decide permanecer en cuarentena, el niño también debería
permanecer en cuarentena. Si la persona adulta decide hacerse la prueba después de llegar, el
niño debería permanecer en cuarentena hasta que el adulto reciba resultados negativos.
• Se recomienda a todas las personas que antes de viajar revisen y respeten las pautas y
recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
Disfrute sus vacaciones.

Nkransem, ne nkrabɔ, a’ yԑ frԑ de abɔ mo nkaeԑ yi fi Maureen Binienda a’ ɔyԑ Worcester Aban Nsukuu
Panyinipaa nkyԑn.
Me frԑ de nkrabɔ ne ahiasem mienu bi ato mo anim. Worcester Aban Nsukuu nsa aka nkrabɔ afi Verizon
dwumadifoɔ nkyԑn sԑ wɔn pԑsԑ wɔ yԑ nsesaeԑ ma Hotspot akadeԑ dwumadie akwanya bia wɔn hyehyԑ maa
yԑn akyirikyiri adesua akyerԑkyerԑ. Hotspot yi afidie battery a’ ԑma dwumadie yԑ adwuma betumi ayԑ
hyeehyeehye asan ama egya atumi atɔ mu. Verizon adwumadikuo ayԑ afidie yi nsesaeԑ bi a’ ԑbԑboa asiesie
abɔ afidie yi ho ԑban sԑnea entumi ԑnyԑ hyeehyeehye ԑma egya entumi ԑntɔ afidie yi mu. Saa firmware afidie
foforɔ yi ahobanbɔ tumi boa nya nsenkyerԑnee hunu yԑ nsesaeԑ ma battery yi dum ansaa na ayԑ hyeehyeehye
sԑnea ԑma akwanhyia biara ensi. Hotspot firmware afididwuma yi bԑkɔso ayԑ adwuma mmrԑ biara a’ afidie yi
anyinam ahoɔden ahoma tua mu. Sԑ wo wie wo dwumadie a’ bɔ mmɔden sԑ wo bԑ twe hotspot yi afi anyinam
ahoɔden no mu. Sԑ wo nsesaa wo hotstop dada no ԑnkɔɔ hotspot afidie nsesaeԑ foforɔ yi bia a’, ԑkyerԑ sԑ wo
ka nshyesheaԑ kuo yi ho.
Wobetumi ahu hotstop afididwuma dada yi efiri sԑ ԑwɔ navy bluu tumtum ani hwԑbea ashensoɔ ԑsan wɔ plastic
kukuruwa hwannihwanni yԑbea bia ne tԑterԑtԑ mu bԑyԑsԑ 3.5 inches ԑne tenten bԑyԑsԑ 2.25 inches. Wɔn
atwerԑ “Verizon” dintwerԑ wɔ ne ԑnfԑnsere tokuro a’ ԑwɔ afidie yi anim no.
Frԑ ahomatorofo nɔma 800-540-4263 sԑnea Verizon bԑbrԑ wo afidie nsesaeԑ yi foforɔ. Wonhia sikatuasem
biara.
Yԑ srԑ sesa wo afidie yi ntԑmtԑnso sԑnea wo’ nya dwumadie engyaegyaemu ne ntwԑntwznsoɔ mmrԑ
tiawatiawa biara.
Saa mmrԑ anaa seesei yi, sԑnea yebetumi aboa ama yԑn mfididwuma nyinaa akɔso bɔkɔɔ, yԑ susuw sԑ ehia sԑ
yԑfa saa akwankyerԑ kwan foforɔ yi so:
• Momfa anyinam ahoɔden nhoma a’ yԑn agye atomu
• Dum wo afidie na twe wo anyinam ahoɔden ahoma yi fi mu
• Fa wo afidie yi to biribi tԑtrԑԑtԑ bia ԑsan yԑ dendenden a’ emu yԑ duru tesԑ akondwa, ԑfɔm anaa ԑpono
so
• Hwԑ sԑ wo ԑnkata afidie yi so sԑnea ԑmframa betumi afa ԑho
• Hwԑ sԑ wo begya afidie yi wɔ bea bia ԑnyԑ hyeehyeehye mmrԑ biara a’ womfa afidie ԑnyԑ dwumadie
biara
• Hwԑ sԑ wo ma afidie mmԑn ɔhyew, egya, mframabɔne ԑne ahum mmrԑ tenten pii
• Hwԑ sԑ afiedie yi ԑne na anyinam ahoɔden yi mmԑn nsuo anaa anokadeԑ anomdeԑ biara
• Ԑngyaeԑ afidie yi ԑnhwe ԑfɔm, ԑsan ԑmfa nneԑma nneԑma anaa anyinam ahoma foforɔ biara ԑnhyԑ ne
battery tokuro mu
Wo benya ammanebɔ ne nsemtwerԑ inkitahodie afa afidie yi nsesaeԑ wɔ http://wpslink.xyz/recall
Yԑ srԑ sԑ wobԑfrԑ ahomatorofo nɔma 508-540-4263 abԑsesa wo afidie dada yi ntԑmtԑmso
Sԑ ԑba sԑ wo bԑtu kwan (April) Ofirisuo bosome ahomegye berԑ yi mua, yԑ srԑ sԑ wo bedi Amansin nkaeԑbɔ ne
nkratoɔ nshyesheaԑ ne afutusem yi so:
Efi Ԑdwoada (March 22) Ɔbenem bosome ԑda a’ ԑtɔso aduonu-mienu, ԑyԑ mmrahyԑ sԑ ɔhɔhoɔ biara a’ ɔbԑba
Massachusetts de ne ho sie ԑda du (10 days)
Akwantufoɔ a’ wɔn fata ahwԑdeԑ a’ edidisoɔ yi ԑnka saa ahobanbɔ nshyesheaԑ yi ho:
• Akwantuni biara a’ ɔresan aba Massachusetts kuropɔn mu biara a’ wanya negative COVID 19 yadeԑ
adansedie nsɔhwԑ nhwehwԑmu aboro bԑyԑsԑ dɔnhwere aduosoo-mienu (72 hrs), ansaa na wabԑduru
Massachusetts enhia sԑ ɔbɔ ne ho ban sԑnea mmrahyԑ kwan yi ahyehyԑ. Ԑwɔsԑ wɔn san di
nhwehwԑmu akwankyerԑ yi so biemu hunu sԑ ɔdaso wɔ negative ahobanbɔ mu
• Akwantufoɔ a’ wɔn anya ahobanbɔ nteteԑ (ie wɔn anya Moderna anaa Pfizer COVID 19 Nteteԑ mienu
ANAA wɔn anya Johnson & Johnson Nteteԑ yi baako, dada ԑbԑyԑ sԑ 14 days akyi, na wɔn ԑni yadeԑ yi
hwԑbea biara
• Mmɔfra a’ wɔn adi mfie edu (10 years) na wɔn ԑmmrosoɔ a’ wɔn ne abusuani ɔpanin bi tuu kwan ԑnka
saa mmrahyԑ yi ho, ԑnsoso WPS apԑdeԑ ne sԑ wɔn di ahobanbɔ nhwehwԑmu akwankyerԑ a’ yahyehyԑ
ama akwantufoɔ mpaninfoɔ yi. Sԑ mpanifoɔ gyedi sԑ wɔn hia dadu ahobanbɔ yia ԑwɔsԑ wɔn mmɔfra di
nshyesheaԑ yi so bi kɔpem sԑ ɔpanin yi benya ne yadeԑ nsɔhwԑ afi nhwehwԑmufoɔ nkyԑn.
• Yԑ bɔ akwantufoɔ nyinaa hyԑden sԑ wɔn bԑhwehwԑ adi CDC akwankyerԑ ne akwantuo nhyԑsoɔ
mmrahyԑ yi so
Yԑma mo ahomegye pa

Đây là tin nhắn từ Tổng giám đốc Binienda. Tôi xin thông báo hai bản cập nhật rất quan trọng.
Trường Công lập Worcester đã được Verizon thông báo rằng các điểm phát sóng được triển khai ban đầu cho
dạy học từ xa đang được thu hồi. Pin ở các điểm phát có thể quá nóng, gây nguy cơ bỏng hoặc cháy. Verizon đã
phát hành bản cập nhật phần cứng được tự động cài đặt trên các điểm phát sóng bị ảnh hưởng. Phần cứng này
vô hiệu hóa việc sạc pin để ngăn pin quá nóng. Điểm phát sóng sẽ tiếp tục hoạt động nhưng chỉ khi được cắm
vào. Khi quí vị sử dụng xong điểm phát sóng, hãy tắt và rút phích cắm. Nếu quí vị chưa thay thế điểm phát sóng
của mình bằng một đời máy khác, điểm phát sóng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi.
Các điểm phát sóng bị thu hồi là loại màu xanh sẫm và hình bầu dục bằng nhựa, rộng khoảng 3,5 inch và cao
2,25 inch. “Verizon” được in bên dưới khung hiển thị kỹ thuật số ở mặt trước của thiết bị.
Hãy gọi 800-540-4263 và Verizon sẽ gửi cho quí vị một đời máy khác miễn phí.
Vui lòng thay thế thiết bị của quí vị ngay bây giờ để ngăn chặn bất kỳ gián đoạn trong dịch vụ.
Trong thời gian chờ đợi, để giúp đảm bảo an toàn của tất cả các thiết bị, chúng tôi đề xuất các phương án sau:
● Chỉ sử dụng cáp sạc đã được phê duyệt, bao gồm cả cáp được cung cấp.
● Khi không sử dụng, hãy tắt nguồn / tắt thiết bị của quí vị.
● Đặt thiết bị của quí vị trên bề mặt phẳng, rắn và chắc chắn như sàn nhà hoặc bàn.
● Đảm bảo thiết bị của quí vị không bị che kín để được thông gió.
● Để các thiết bị nhiệt độ phòng khi sử dụng.
● Không để thiết bị ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài.
● Không để thiết bị hoặc pin của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.
● Không làm rơi thiết bị và không chèn các vật lạ vào pin hoặc thiết bị.
Quí vị có thể tìm thêm thông tin về mô hình bị ảnh hưởng tại https://wpslink.xyz/recall
Vui lòng gọi 800-540-4263 để đổi thiết bị của quí vị càng sớm càng tốt.
Nếu quí vị đang trong chuyến du lịch trong kỳ nghỉ tháng 4, vui lòng theo dõi thông tin tư vấn của tiểu bang
được cập nhật:
Kể từ Thứ Hai, ngày 22 tháng Ba, tất cả du khách vào Massachusetts, bao gồm cả những cư dân trở về, được
khuyến cáo cách ly trong 10 ngày khi họ đến. Những khách du lịch thuộc các diện sau đây được miễn thông báo
về việc kiểm dịch này:
● Bất kỳ ai quay trở lại MassachusettsTravelers đã nhận được kết quả COVID-19 âm tính trong bài kiểm tra được
thực hiện không quá 72 giờ trước khi họ đến Massachusetts. Du khách cũng có thể kiểm tra thông báo kiểm dịch
sau khi đến Massachusetts, miễn là họ kiểm dịch cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.
● Những khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ (tức là đã tiêm hai liều vắc-xin Moderna hoặc Pfizer COVID-
19 HOẶC đã tiêm một liều vắc-xin Johnson & Johnson, cách đây 14 ngày trở lên) và không có các triệu chứng.
● Việc kiểm tra đối với trẻ em, từ 10 tuổi trở xuống, đi cùng người lớn trong gia đình là không cần thiết
nhưng do WPS khuyến nghị. Trẻ em từ 10 tuổi trở xuống nên tuân theo các lựa chọn tư vấn và kiểm tra cách
ly do người lớn đi cùng trong gia đình hoàn thành khi đi du lịch. Nếu người lớn đi cùng chọn cách ly, trẻ em
cũng nên cách ly. Nếu người lớn đi cùng chọn làm xét nghiệm, trẻ em và người lớn phải cách ly cho đến khi
nhận được kết quả xét nghiệm âm tính của người lớn.
● Tất cả khách du lịch được khuyến khích tham khảo và tuân theo các hướng dẫn và yêu cầu của CDC đối với
việc đi lại.
Mong chúc quí vị có kỳ nghỉ vui và an lành.

Translate