Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Call – December 16, 2020

The following is the transcript from the phone message sent out by the Superintendent on Wednesday, December 16, 2020.

Good Evening,

This is Superintendent Binienda. I am calling with some updates regarding the snow storm forecasted for tomorrow, December 17. Tomorrow is a full remote learning school day for all students and staff. If WPS loses ALL connectivity for more than 50% of the city, I will send a Connect-Ed message to all staff and WPS families for a snow day, which will be made up in June 2021.

There will be no meals provided tomorrow. Meals will be served today 4:00 pm to 6:00 pm, multi-day option is encouraged. Please visit the WPS website, WorcesteSchools.org. Meal pick up will resume on Friday according to schedule.

Please help your child prepare to return to school! This Friday, December 18th, flu and vaccination clinics will be held from 10:00 am to 2:00 pm in the Burncoat Middle School's cafeteria, Sullivan Middle School's cafeteria, and the Worcester East Middle School's gym with the entrance on Flower St. The flu shot and vaccinations are required to come back to school when we open. Please see our website for more information or call your school nurse.

Stay safe.

Mirëmbrëma,

Ky është një mesazh nga Superintendent Binienda. Po ju njoftoj me disa përditësime në lidhje me stuhinë e dëborës të parashikuar për nesër, 17 Dhjetor. Nesër është një ditë e plotë e mësimit në distancë për të gjithë nxënësit dhe stafin. Nëse Shkollat Publike Worcester e kumbasin të GJITHE konektivitetin për më shumë se 50% të qytetit, unë do të dërgoj një mesazh Connect-Ed për të gjithë stafin dhe familjet e Shkollave Publike Worcestre për një ditë dëbore, e cila do të kompensohet në Qershor 2021.

Nuk do të ketë vakte të ushqimit nesër. Vaktet do të shërbehen sot nga ora 4:00pm deri në ora 6:00 pasdite, inkurajohet opsioni shumë ditor. Ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester, WorcesteSchools.org. Marrja e vaktit do të rifillojë të Premten sipas orarit.

Ju lutemi ndihmoni fëmijën tuaj të përgatitet të kthehet në shkollë! Këtë të Premte, 18 Dhjetor, klinikat e gripit dhe vaksinimit do të mbahen nga ora 10:00 am deri në 2:00 pm në kafeterian e Shkollës së Burncoat Middle, kafeterian e Shkollës Sullivan Middle dhe palestrën e Shkollës Worcester East Middle me hyrjen në Flower St. Vaksinat e gripit dhe vaksinimi kërkohen për t’u kthyer në shkollë kur të hapemi. Ju lutemi shikoni faqen tonë të internetit për më shumë informacion ose telefononi infermieren tuaj të shkollës.

Qëndroni të sigurtë,

Boa noite,

Esta é uma mensagem do Superintendente Binienda. Estou ligando com algumas atualizações sobre a tempestade de neve prevista para amanhã, 17 de dezembro. Amanhã é um dia escolar totalmente remoto para todos os alunos e funcionários. Se o WPS perder TODA a conectividade em mais de 50% da cidade, enviarei uma mensagem do Connect-Ed a todos os funcionários e famílias WPS para um dia de neve, que será compensado em junho de 2021.

Não haverá refeições amanhã. As refeições serão servidas hoje das 16h00 às 18h00, a opção de múltiplos dias é incentivada. Visite o site da WPS, WorcesteSchools.org. O fornecimento das refeições será retomado na sextafeira de acordo com o cronograma.

Por favor, ajude sua criança a se preparar para voltar à escola! Nesta sextafeira, 18 de dezembro, as clínicas de influenza e vacinação serão realizadas das 10h00 às 14h00 no refeitório da Burncoat Middle School, refeitório da Sullivan Middle School e no ginásio da Worcester East Middle School com entrada na rua Flower St. A vacina contra a influenza e as outras vacinas são obrigatórias para voltar para a escola quando reabrirmos. Consulte nosso site para obter mais informações ou ligue para a enfermeira da escola.

Fique bem.

Buenas noches,

Este es un mensaje de la Superintendente Binienda. Le llamo para proporcionarle información actualizada sobre la tormenta de nieve prevista para mañana, el 17 de diciembre. Mañana es un día escolar completo de aprendizaje remoto para todos los estudiantes y el personal. Si las escuelas pùblicas de Worcester pierden TODA la conectividad para más del 50% de la ciudad, enviaré un mensaje de Connect-Ed a todo el personal y las familias para declarar un día de nieve, que se recuperará en junio de 2021.

No se ofrecerán comidas mañana. Se proporcionaràn las comidas hoy de las 4:00 a las 6:00 de la tarde y se recomienda la opción de llevar comidas para varios días. Visite el sitio web de las escuelas pùblicas de Worcester, worcesterschools.org. La recogida de comidas se reanudará el viernes según el horario.

¡Ayude a su hijo a prepararse para regresar a la escuela! Este viernes 18 de diciembre, las clínicas de vacunación y gripe se llevarán a cabo de 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en la cafetería de Burncoat Middle School, la cafetería de Sullivan Middle School y el gimnasio de Worcester East Middle School en la entrada en Flower St. La vacuna contra la gripe y las otras vacunas son requeridas para regresar a la escuela de forma presencial. Consulte nuestro sitio web para obtener más información o llame a la enfermera de su escuela.

Manténganse seguros.

Mema wo Adwo,

Saa nkratoᴐ yi firi Superintendent Binienda. Deε nti a merefrε ne sε merebᴐ wo akaeε afa sεnea Snow no bεsi ayε afa ᴐkyina no ho, Ɔpεnimma da a εyε edu nson. Ɔkyina adesua no nyinaa bεyε deε asukuufoᴐ ne adwumayεfoᴐ no nyinaa bεtena wᴐn baabi na wᴐasua wᴐn adeε a wᴐn anakasa mma ha. Sε WPS no hwere wᴐn kᴐnεtivity no nyinaa a na εyε kuropᴐn no nkyεmu ᴐha nkyεmu 50 a,mede Connect-Ed bεmane adwumayεfoᴐ ne WPS abusua no nyinaa wᴐ snow da no, a εbεsi ayεwohumumᴐ 2021.

Wᴐmma aduane biara ᴐkyina. Wᴐbεma aduane εnnε berε a abᴐ anwummerε nnᴐn nnan kᴐsi anwummerε nnᴐn nsia, na wᴐhyε multi-day ho nkuran. Yεsrε kᴐ WPS wεbsaete no so wᴐ, WorcesteSchools.org. Aduane a wᴐtumi bεfa kᴐ no bεfiri aseε Fiada sεnea nhyehyεeε no teε.

Yεsrε boa wo ba no ma wᴐnyε ahoboa nsane mmra sukuu! Fiada wei, Ɔpεnimma da a εyε edu-nwᴐtwe, εfiri anᴐpa nnᴐn du kᴐsi awia nnᴐn mmienu wᴐbεyε flu ne vaccination klinike wᴐ Burncoat Middle School's cafeteria, Sullivan Middle School's cafeteria εne Worcester East Middle School's gym no anim wᴐ Flower St. Wᴐn a wᴐbεwᴐ Flu ho mpaneε ne vaccinations no wᴐhwehwε sε wᴐsane bεba sukuu berε a yεabue no.Yεsrε kᴐ yεn wεbsaete no so na wobεnya εho nsεm pii anaa frε wo sukuu nεεse no.

Bᴐ wo ho ban.

Xin chào quý vị (buổi tối),

Đây là thông báo của Giám Thị Binienda. Tôi đang gọi điện thoại thông báo một số thông tin mới nhất về cơn bão tuyết được dự báo cho ngày mai, ngày 17 Tháng Mười Hai. Ngày mai là ngày học từ xa toàn thời gian dành cho toàn thể học sinh và nhân viên. Nếu WPS mất TẤT CẢ kết nối đối với hơn 50% thành phố, tôi sẽ gởi thông báo Connect-Ed đến tất cả nhân viên và gia đình WPS về ngày tuyết rơi, sẽ diễn ra vào Tháng 6 năm 2021.

Sẽ không cung cấp bữa ăn nào vào ngày mai. Các bữa ăn sẽ được phục vụ hôm nay từ 4:00 pm đến 6:00 pm, khuyến khích tùy chọn nhiều ngày. Xin truy cập vào trang web WPS, WorcesteSchools.org. Việc nhận bữa ăn sẽ tiếp tục vào Thứ Sáu theo lịch trình.

Xin giúp con quý vị chuẩn bị trở lại trường học! Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Mười Hai này, các phòng khám chữa bệnh cúm và tiêm chủng sẽ được tổ chức từ 10:00 am đến 2:00 pm tại nhà ăn của Trường Trung Học Cơ Sở Burncoat, nhà ăn của Trường Trung Học Cơ Sở Sullivan và phòng tập thể dục của Trường Trung Học Cơ Sở Worcester East có cổng vào trên đường Flower St. Việc chủng ngừa và tiêm phòng cúm được yêu cầu trở lại trường học khi chúng tôi mở cửa. Xin xem trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc gọi cho y tá trường con quý vị.

Hãy giữ an toàn.

Translate