Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Call – January 15, 2021

The following is the transcript from the phone message sent out by the Superintendent on Friday, January 15, 2021.

Good Evening, this is a message from Superintendent Binienda regarding some important updates.

We are excited to announce that the Nursing Department has launched a new HEALTH PORTAL this week. The Health Portal will allow you to submit health information and view your child’s health records online. In order to set up your account, please input the primary caregiver contact information for your child by clicking the Health Portal Enrollment Tab on the WPS website, worcesterschools.org. This will initiate your access to this password protected secure website. You will need your child’s student ID# to log in. If you have any questions, please contact your child’s school nurse.

Health Portal Enrollment : https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

The Massachusetts Department of Public Health is removing the requirement for flu vaccination for attendance in childcare/preschool, primary, secondary and postsecondary education. Preliminary data show that this has been a mild flu season to date, presumably as people have received their seasonal flu vaccine and have been adhering to mask-wearing and social distancing due to COVID-19. Given the intensive Commonwealth-wide efforts regarding COVID-19 vaccination, DPH wants to alleviate the burden to obtain flu vaccination and focus on continuing our COVID -19 vaccination efforts. DPH continues to strongly recommend that everyone age six months and older receive their seasonal flu vaccine each year.

The community forums for January 19 and 20 will be rescheduled for a time when we have more information regarding the spread of the virus and the vaccinations for school staff.

Have a safe weekend.

Mirëmbrëma, ky është një mesazh nga Superintendent Binienda në lidhje me disa përditësime të rëndësishme.

Ne jemi të lumtur të njoftojmë që Departamenti i Infermierisë ka lançuar një Portal TE RI SHENDETESOR këtë javë. Portali Shëndetësor do t'ju lejojë të paraqisni informacion shëndetësor dhe të shikoni të dhënat shëndetësore të fëmijës tuaj në internet. Për të krijuar llogarinë tuaj, ju lutemi jepni informacionin e kontaktit të kujdestarit kryesor për fëmijën tuaj duke klikuar në Skedën e Regjistrimit të Portalit Shëndetësor në faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester, worcesterschools.org. Kjo do të iniciojë hyrjen tuaj në këtë faqe të sigurtë dhe të mbrojtur me fjalëkalim. Ju do të keni nevojë për ID-në e nxënësit të fëmijës tuaj për t'u identifikuar. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni infermieren e shkollës së fëmijës suaj.

Regjistrimi në Portalin Shëndtësor: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Departamenti i Shëndetit Publik të Massachusetts po heq kërkesën për vaksinimin e gripit për pjesëmarrjen në çerdhe / arsimin parashkollor, arsimin fillor, të mesëm dhe universitar. Të dhënat paraprake tregojnë se deri më sot ky ka qenë një sezon i butë i gripi, me sa duket pasi njerëzit kanë bërë vaksinën e tyre të gripit sezonal dhe i janë përmbajtur mbajtjes së maskës dhe distancimit social për shkak të COVID-19. Duke pasur parasysh përpjekjet intensive në të gjithë Komonuelthin në lidhje me vaksinimin ndaj COVID-19, Departamenti i Shëndetit Publik dëshiron të lehtësojë barrën për të bërë vaksinën e gripit, dhe të përqendrohet në vazhdimin e përpjekjeve tona për vaksinimin ndaj COVID -19. Departamenti i Shëndetit Publik vazhdon të rekomandojë fuqimisht që të gjitha moshat nga gjashtë muaj e sipër të bëjnë çdo vit vaksinën e tyre të gripit sezonal.

Forumet e komunitetit për 19 dhe 20 Janar do të riplanifikohen për një kohë kur të kemi më shumë informacion në lidhje me përhapjen e virusit dhe vaksinimin për stafin e shkollës.

Kalofshi një fundjavë të këndshme dhe të sigurtë.

Ju faleminderit

नमस्ते, महत्त्वपूर्ण थप जानकारीहरू दिन सुपररन्टेन्डेन्ट मरीन बिननयण्डाको तर्णिाट यो सन्िेश पठाइएको हो ।

नर्सणङ्ग ववभागले यस हप्ता नयााँ हेल्थ पोटणल शुरु गरेको कुरा घोषर्ा गनण पाउाँिा हामी उत्सादहत भएका छौं । हेल्थ पोटणलमा तपाईले तपाईको िच्चाको स्वास््य सम्िन्न्ि जानकारी अनलाई िुझाउन र हेनण सक्नु हुनेछ । हेल्थ पोटणलमा तपाईको एकाउण्ट खोल्नको लागग वुस्टर पन्ललक स्कूल्सको वेिसाइट ियचअभकतभचकअजययकक।यचन मा रहेको हेल्थ पोटणल इन्रोलमेन्ट ट्यािमा न्क्लक गरेर कृपया िच्चाको प्राथर्मक स्वास््य प्रिायकको सम्पकण जानकारी हाल्नुहोस ् । यो जानकारी हालेपनछ पासवडणद्वारा सुरक्षित यो वेिसाइटमा जान सक्नु हुनेछ । वेिसाइटमा लग इन गनण तपाईलाई आफ्नो िच्चाको पररचय नम्िर (आइ डी नम्िर) चादहने छ । यदि तपाईको के दह प्रश्नहरू भए कृ पया िच्चाको स्कू ल नसणलाई सम्पकण गनणुहोस ्।

हेल्थ पोटणल इन्रोलमेन्टः जततउकस्ररियचअभकतभचकअजययकक।यचनरजभिनतज(उयचति(न् झलचनयन् भलतर

मासाचुसेट्स जनस्वास््य ववभागले चाइल्ड केयर/वप्रस्कूल, प्राइमेरी, सेकेण्डरी र हाईस्कूलमा उपन्स्थत हुन फ्लू खोप अननवायण हुनु पने कुरालाई हटाएको छ । यसपाली हालसम्म फ्लू लाग्नमा कमी आएको र त्यनत गन्म्भर नरहेको प्रारन्म्भक त्याङ्कले िेखाएको छ । सम्भवतः माननसहरूले र्सजनल फ्लू को खोप लगाएको र कोर्भड— १९ को कारर्ले गिाण मास्क लगाउने ननयम पालना गरेको अनन सामान्जक िूरी कायम गरेकोले यस्तो भएको अनुमान गररएको छ । हाल कोर्भड—१९ को खोप लगाउनको लागग कमनवेल्थभरर गहन प्रयास भईरहेको िेला फ्लू को खोप लगाउनु पने िोझलाई हटाई जनस्वास््य ववभागले कोर्भड—१९ को खोप दिने प्रयासलाई ननरन्तरता दिने कुरामा ध्यान केन्न्ित गनण चाहन्छ । जनस्वास््य ववभागले ६ मदहना र सो भन्िा मागथ उमेरका सिै जनाले हरेक वषण र्सजनल फ्लूको खोप ननरन्तर लगाउन जोडिार सुझाव दिएको छ ।

जनवरी १९ र २० मा हुने भननएको सामुिानयक र्ोरम हाललाई भाइरसको र्ैलावट र स्कूलका कमणचारीहरूका लागग खोप लगाउने सम्िन्न्ि थप जानकारी प्राप्त भएपनछ गने गरी साररएको छ ।

तपाईको सप्ताहन्त सुरक्षित रहोस ् । िन्यिाि ।

Boa noite, esta é uma mensagem da Superintendente Binienda a respeito de atualizações importantes.

Temos o prazer de anunciar que o Departamento de Enfermagem lançou um novo PORTAL DE SAÚDE esta semana. O Portal de Saúde permitirá que você envie informações de saúde e visualize online os registros de saúde de sua criança. Para configurar sua conta, insira as informações de contato do cuidador principal de sua criança clicando na Aba Health Portal Enrollment (Inscrição no Portal de Saúde) no site da WPS, worcesterschools.org. Isso iniciará seu acesso a este site seguro protegido por senha. Você precisará do número de identificação de estudante de sua criança para fazer o login. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a enfermaria da escola de sua criança.

Inscrição no Portal de Saúde: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts está removendo a exigência de vacinação contra influenza para atendimento em creches / pré-escolas, ensino primário, secundário e pós-secundário. Dados preliminares mostram que esta tem sido uma temporada de gripe leve até o momento, presumivelmente porque as pessoas receberam sua vacina contra a influenza sazonal e aderiram ao uso de máscara e ao distanciamento social devido ao COVID-19. Dados os intensos esforços de toda a comunidade em relação à vacinação COVID-19, o Departamento de Saúde Pública deseja aliviar a carga de obter a vacinação contra a influenza e se concentrar em continuar nossos esforços de vacinação COVID -19. O Departamento de Saúde Pública continua a recomendar enfaticamente que todas as pessoas com seis meses ou mais recebam sua vacina contra a influenza sazonal a cada ano.

Os fóruns da comunidade para os dias 19 e 20 de janeiro serão reprogramados para quando tivermos mais informações sobre a disseminação do vírus e as vacinações para os funcionários da escola.

Tenha um fim de semana seguro.

Buenas noches, este es un mensaje de parte de la superintendente Binienda para proveerles algunas novedades.

Nos conmueve informarles que el departamento de enfermería ha puesto en marcha esta semana un nuevo portal de salud en línea, en donde podrán enviar y revisar informaciones médicas de su hijo. Este portal va a requerir que usted cree una cuenta y una clave, también va a necesitar la información de la persona responsable del cuidado del niño. Para empezar, visite la página de internet del distrito escolar de Worcester, worcesterschools.org, luego de clic en la pestaña ‘portal de registración médica’ (en inglés, Health Portal Enrollment) y escriba el número de identificación y la fecha de nacimiento del estudiante. Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la enfermera escolar de su hijo.

La página de internet del portal de salud es: https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

El departamento de salud pública de Massachusetts desea aliviar la carga y responsabilidad de vacunación contra la gripe y por eso ya no la va a considerar obligatoria para quienes asistan a las guarderías infantiles, a preescolar, a educación primaria, a educación secundaria o a educación superior. Las informaciones preliminares muestran que esta temporada de gripe ha sido baja, posiblemente gracias a que las personas han recibido sus vacunas de la temporada, han estado utilizando sus máscaras y han estado manteniendo el distanciamiento social debido al COVID-19. El departamento de salud pública desea enfocar todos sus esfuerzos en la ardua tarea de administrar las vacunas contra el COVID-19 en todo el territorio autónomo. Sin embargo, tampoco quiere desestimar la importancia de vacunarse contra la gripe todos los años para quienes tiene más de seis años de edad.

Los foros comunitarios realizados el 19 y 20 de enero serán pospuestos para otra fecha cuando tengamos más información relacionada a la propagación del virus y sobre la vacunación para los empleados de las escuelas.

Tengan un fin de semana sano y salvo.

Me ma mo adwo

Nkrabɔ a’ yԑde reto dwa yi fi Maureen Binienda a’ ɔyԑ Worcester Aban Nsukuu Panyinipaa nkyԑn. Me frԑ de abɔ mo nkaeԑ afa nsesaeԑ, akwankyerԑ, nshyesheaԑ ԑne nsusueԑ foforɔ.

Yԑde anigyesԑm bɔ mo nkaeԑ sԑ yԑn Ayaresa Abagyegyefoɔ Dwumadibea ayԑ nhyԑmma foforɔ New Portal naawɔtwe yi. Health Portal foforɔ yi bԑboa ama wo de wo yadeԑ akwahosem abrԑ ahwԑsofoɔ asan atumi ahwԑ wa abɔfra ayaresem twerԑtohɔ mu nsemsem wɔ yԑn computa twerԑtohɔ beaԑ. Akwankyerԑ a’ wobԑfaso ayԑ wo twerԑtohɔ ashensobea ne sԑ wobԑtwerԑ wo abɔfra Ayaresa Hwԑsofoɔ ashensoɔ nsemsem de agu computa no mu wɔ yԑn WPS koowaabɔ website, worcesterschools.org beaԑ hɔ. Saa akwankyerԑ yi bԑ ma wo akwanya akɔ ahobanbɔ password korabea website hɔ. Wobehia wo abɔfra asuafoɔ ashensoɔ #ID nɔma ansaa na watumi abue korabea yi. Sԑ wo wɔ asembisa biara a’ bɔ mmɔden sԑ wo bԑ frԑ wa abɔfra Sukuu Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ.

Ayaresa Korabea Dintwerԑ (Health Portal Enrollment): https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Massachusetts Department of Public Health Dwumadifoɔ ahyԑ mmratoɔ sԑ wɔn ayԑ nsesaeԑ atwa mmrashԑ ashensoɔ a’ԑwɔsԑ asuafoɔ bɔ flu nteteԑ paneԑ ansaa na wɔn atumi ahyԑ Ntɔtɔfewaa/ashaaseԑ sukuu, Mfitiaseԑ Sukuu, Ntoasoɔ ԑne Ntoasoɔ Sukuupɔn Adesua ase. Yԑn afrinshia yi ashaaseԑ nhwehwԑmu twerԑtohɔ kyerԑ sԑ flu yadeԑ yi ano abrԑ ase afe yi, ԑnam sԑ nnipa bebiree anya nteteԑ yi bi de abɔ wɔn ho ban, asan adi mmrashԑ akwanhyԑ so de akadeԑ akata wɔn anim, nsa hohorɔ ԑne nnipadom ntetemuu atumi aboa COVID-19 ahobanbɔ. Ԑfa yԑn amansin amanyɔ kuropɔn nshyesheaԑ a’ yasheshԑ ama COVID-19 nteteԑ, DPH pԑsԑ wɔn brԑ mmrashԑ yi ase sԑnea yԑ’ ԑma nteteԑ yi ԑnyԑ yԑn akwansie, na’ yatumi de yԑn adwen asi kwankorɔ a’ yԑbԑfaso ayԑ ahoboa de abɔ COVID-19 nteteԑ. DPH guso kyerԑ yԑn sԑ ԑyԑ ahiadeԑ sԑ obiara a’ wadi mfie aboro abosome nsia akyi tumi bɔ flu nteteԑ afrinshia biara.

Yԑbԑ sesa kuropɔn inkitahodie nshyiamu dwabɔ a’ yashehyԑ ama abusuafoɔ Ɔpԑpɔn bosome da (January 19 ԑne 20) atwԑn akosi sԑ yԑn nsa bԑka nkransem afa sԑnea mmoawamoawa yadeԑ yi ԑreterԑterԑ ԑne nteteԑ nhyesheaԑ biara a’ yԑwɔ ma sukuu dwumadifoɔ

Me ma mo asetena ne dapԑn awieԑ dwoodwoo.

Chào buổi tối, đây là tin nhắn từ Tổng giám thị Binienda về một số cập nhật quan trọng.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Bộ y tá trường đã ra mắt CỔNG THÔNG TIN SỨC KHOẺ mới trong tuần này. Cổng thông tin sức khỏe sẽ cho phép quý vị gửi thông tin sức khỏe và xem hồ sơ sức khỏe của con quý vị trực tuyến. Để thiết lập tài khoản, vui lòng nhập thông tin liên hệ của phụ huynh cho con quý vị bằng cách nhấp vào Tab Ghi danh Cổng Thông tin sức khoẻ trên trang web WPS, worcesterschools.org. Điều này sẽ bắt đầu một truy cập của quý vị vào trang web an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu này. Quý vị sẽ cần số ID của học sinh để đăng nhập. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với y tá trường học của con mình

Đăng ký Cổng Thông tin sức khoẻ : https://worcesterschools.org/health-portal-enrollment/

Bộ Y tế Công cộng Massachusetts đang loại bỏ yêu cầu tiêm phòng cúm khi đi học tại các cơ sở giáo dục trẻ em / mầm non, tiểu học, trung học và sau trung học. Dữ liệu sơ bộ cho thấy đây là một mùa cúm nhẹ cho đến nay, có lẽ là do mọi người đã được chủng ngừa cúm theo mùa và tuân thủ việc đeo khẩu trang và tránh xa xã hội do COVID-19. Với những nỗ lực chuyên sâu trên toàn Khối thịnh vượng chung liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế Công cộng muốn giảm bớt gánh nặng trong việc tiêm phòng cúm và tập trung vào việc tiếp tục các nỗ lực tiêm chủng COVID-19 của chúng tôi. Bộ Y tế Công cộng tiếp tục khuyến cáo tất cả mọi người từ sáu tháng tuổi trở lên tiêm vắc-xin cúm theo mùa mỗi năm.

Các diễn đàn cộng đồng vào ngày 19 và 20 tháng 1 sẽ được dời lại trong thời gian chúng tôi có thêm thông tin về sự lây lan của vi rút và việc tiêm chủng cho nhân viên trường học.

Chúc quý vị một buổi tối an lành.

Translate