Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Call – March 28, 2021

The following is the transcript from the phone message sent out by the Superintendent on Sunday, March 28, 2021.

Good evening,

This is Superintendent Binienda. I am calling to provide important updates on the return to hybrid learning this week. 
 
All students returning to hybrid learning should have received the cohort assignments listed on a letter through the US mail this past week. Group 1 attends in person school on Monday and Tuesday, with remote learning Weds, Thursday and Friday. Group 2 attends in person learning Wednesday and Thursday, with remote learning Monday, Tuesday and Friday.
 
Student cohorts and transportation information is posted on both parent and student portal for Group 1. Group 2 transportation will be posted later tonight or latest Monday morning. Students who do not receive bus information for assigned routes and bus seats, will not be allowed on buses. If there is an bus transportation error, please contact your child's school. In cases of errors, parents can transport their child to and from school, or remain remote until the transportation can be corrected.
 
Each student should complete the health screening survey every morning before leaving for school.  You have two options. If you are enrolled in the Health Portal, log into the Health Portal, read the 3 questions and respond. Otherwise, go to the WPS website worcesterschools.org and click on the Daily Health Screening tab.  Click on the language needed and complete the screening for each child. If you answer yes to any of the questions, your child needs to stay home for that day. Check your text messages for the provided links.
 
If your child becomes ill on the bus or in school, parents will be called to immediately pick up your child at school.
 
Students should wear masks to the bus stop, on the bus and in school. Please send an extra mask every day with your child. Your child needs to bring the charged chromebook and charger to school everyday.
 
Students who are learning remotely should follow the same schedule as they have been following.
 
We are looking forward to seeing all of our students both those in hybrid and those virtually tomorrow. 

Ky është një mesazh nga Superintendent Binienda. 

Unë po ju telefonoj për të dhënë përditësime të rëndësishme për kthimin në mësimin hibrid këtë javë.

Të gjithë nxënësit që kthehen në mësimin hibrid duhet të kenë marrë këtë javë përmes postës detyrat e listuara të grupit. Grupi 1 ndjek shkollën në-person të Hënën dhe të Martën, dhe mësimin në distancë të Mërkurë, të Enjte dhe të Premte. Grupi 2 ndjek në-person mësimin të Mërkurë dhe të Enjte, dhe mësimin në distancë të Hënë, të Martë dhe të Premte.

Grupet e nxënësve dhe informacioni i transportit është publikuar si në portalin e prindërve ashtu dhe në atë të nxënësve për Grupin 1. Transporti i Grupit 2 u publikua të Hënë në mëngjes. Nxënësit që nuk marrin informacion për autobusët për linjat e caktuara dhe vendet në autobus nuk do të lejohen në autobusë. Nëse ka një gabim në transportin me autobus, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj. Në raste gabimesh, prindërit mund të transportojnë fëmijën e tyre nga dhe në shkollë, ose të qëndrojnë në mësimin në distancë derisa transporti të korrigjohet.

Cdo nxënës duhet të plotësojë çdo mëngjes para se të niset për në shkollë pyetësorin e kontrollit shëndetësor. Ju keni dy mundësi. Nëse jeni regjistruar në Portalin Shëndetësor, futuni në Portalin Shëndetësor, lexoni tre pyetjet dhe përgjigjuni. Përndryshe, shkoni në faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester worcesterschools.org dhe klikoni në Tab të Kontrollit Ditor të Shëndetit. Klikoni në gjuhën që dëshironi dhe plotësoni pyetësorin e kontrollit për secilin fëmijë. Nëse i përgjigjeni po ndonjë prej pyetjeve, fëmija juaj duhet të qëndrojë në shtëpi atë ditë. Kontrolloni mesazhet tuaja me tekst për link-et e dhëna.

Nëse fëmija juaj sëmuret në autobus ose në shkollë, prindërit do të telefonohen menjëherë që ta marrin fëmijën e tyre nga shkolla.

Nxënësit duhet të mbajnë maska në stacionin e autobusit, në autobus dhe në shkollë. Ju lutemi dërgoni një maskë shtesë çdo ditë me fëmijën tuaj. Fëmija juaj duhet të sjellë në shkollë Chromebook-un e karikuar dhe karikuesin çdo ditë. Nxënësit që mësojnë në distancë duhet të ndjekin të njëjtin orar dhe program siç e kanë ndjekur. 

Ne po presim me padurim të shohim të gjithë nxënësit tanë, si ata në mësimin hibrid ashtu edhe ata në mësimin virtual.

नमस्ते ।

यो सन्देश सुपरिन्टेन्डेन्ट बीनियण्डाको तर्फबाट पठाईएको हो ।

यो हप्ता शुरु भएको हाइब्रिड पढाई बारे थप नयाँ जानकारी दिन फोन गरेकी हुँ ।

हाइब्रिड पढाई शुरु गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले गत हप्ता हुलाक मार्फत पठाईएको पत्रमा विद्यार्थी समूहको सूची पाई सकेको हुनु पर्दछ । समूह १ मा परेका विद्यार्थीहरू सोमबार र मंगलबार स्कूल हाजिर हुने छन् र बुधबार, विहिबार र शुक्रबार रिमोट पढाई गर्ने छन् । समूह २ का विद्यार्थीहरू बुधबार र विहिबार स्कूल हाजिर हुने छन् र सोमबार, मंगलबार र शुक्रबार रिमोट पढाई गर्ने छन् ।

समूह १ का विद्यार्थीहरूका लागि विद्यार्थी समूह र यातायात सम्बन्धि जानकारी बुवाआमा र विद्यार्थी दुवैको पोर्टलमा पोष्ट गरिएको छ । समुह २ को यातायात सम्बन्धि जानकारी सोमबार बिहान जारी गरिएको छ । बस रुट र सिट तोकिएको  जानकारी प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरूलाई बसमा प्रवेश दिईने छैन । यदि बस यातायात सम्वन्धी गल्ती भएको लागेमा कृपया आफ्नो बच्चाको स्कूलमा सम्पर्क गर्नु होला । यदि गल्ती भएको अवस्थामा, आमाबुवाले नै स्कूल पुर्‍याउन र लिन जान सक्नु हुनेछ अथवा यातायातको व्यवस्था नभएसम्म रिमोटबाट नै पढाई गर्दै गर्नुहोस् ।

हरेक बच्चाले स्कूल जानु अगाडि हरेक विहान स्वास्थ्य परीक्षण सर्भे पूरा गर्नु पर्नेछ । तपाईका लागि दुईवटा विकल्पहरू छन् । यदि तपाई हेल्थ पोर्टलमा भर्ना हुनु भएको छ भने हेल्थ पोर्टलमा लग इन गर्नुहोस्, तीनवटा प्रश्न हेर्नुहोस् र त्यसको जवाफ दिनुहोस् । यदि भर्ना हुनु भएको छैन भने वुस्टर पब्लिक स्कूल्सको वेबसाइट धयचअभकतभचकअजययकि।यचन मा जानुहोस् र डेली हेल्थ स्क्रिनिङ्ग ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईले आफूले बोल्ने भाषामा क्लिक गर्नुहोस् र हरेक बच्चाका लागि छुट्टा छुट्टै स्वास्थ्य परीक्षण फाराम पूरा गर्नु होस् । यदि तपाईले कुनै पनि प्रश्नको जवाफमा हो भनेर उत्तर दिनु भएको छ भने, कृपया बच्चालाई त्यो दिन घरमै राख्नु होला । दिईएको लिङ्कका लागि आफ्नो टेक्स्ट हेर्नुहोला ।

यदि तपाईको बच्चा बस र स्कूलमा रहँदा विरामी भयो भने आमाबुवालाई तुरुन्त बच्चा लिन आउन बोलाईने छ ।

विद्यार्थीहरूले बस स्टपमा, बसभित्र र स्कूलमा रहँदा मास्क लगाई राख्नु पर्नेछ । कृपया बच्चालाई हरेक दिन स्कूल पठाउँदा थप मास्क बोकाएर पठाउनु होला । तपाईको बच्चाले हरेक दिन स्कूल आउँदा चार्ज गरिएको क्रोमबुक र चार्जर साथमा लिएर आउनु पर्दछ । रिमोट पढाई गरि रहेका विद्यार्थीहरूले उनीहरूले पहिलेदेखि गरीरहेको पढाई तालिकाको पालना जारी राख्ने छन् । हामी हाइब्रिड तथा भर्चुयल पढाई गरी रहेका हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूलाई भेट्न आशा गरी रहेका छौं ।

धन्यवाद ।

Esta é uma mensagem da Superintendente Binienda. 

Estou ligando para fornecer atualizações importantes sobre o retorno ao aprendizado híbrido esta semana. 

Todos os alunos que retornaram ao aprendizado híbrido devem ter recebido as atribuições de grupos listadas em uma carta enviada pelo correio dos Estados Unidos na semana passada. O Grupo 1 frequenta escola presencial às segundas e terças-feiras, com ensino à distância às quartas, quintas e sextas-feiras. O Grupo 2 atende presencialmente às quartas e quintas-feiras, com ensino à distância às segundas, terças e sextas-feiras. 

As informações sobre grupos e transporte de alunos estão postadas no portal dos pais e no portal do aluno para o Grupo 1. O transporte do Grupo 2 foi postado na manhã de segunda-feira. Os alunos que não receberem informações sobre os ônibus para as rotas designadas e assentos no ônibus não serão permitidos nos ônibus. Se houver um erro no transporte de ônibus, entre em contato com a escola de sua criança. Em caso de erro, os pais podem transportar suas crianças para a escola ou ficar remotos até que o transporte seja corrigido.

Cada aluno deve preencher a pesquisa de triagem de saúde todas as manhãs antes de sair para a escola. Você tem duas opções. Se você está inscrito no Portal da Saúde, faça o login no Portal da Saúde, leia as três perguntas e responda. Caso contrário, vá para o site WPS worcesterschools.org e clique na guia Daily Health Screening. Clique no idioma desejado e conclua a triagem para cada criança. Se você responder sim a alguma das perguntas, sua criança precisa ficar em casa naquele dia. Verifique suas mensagens de texto para os links fornecidos.

Se sua criança ficar doente no ônibus ou na escola, os pais serão chamados para pegá-lo imediatamente na escola.

Os alunos devem usar máscaras no ponto de ônibus, no ônibus e na escola. Por favor, envie uma máscara extra todos os dias com sua criança. Sua criança precisa levar o Chromebook carregado e o carregador para a escola todos os dias.

Os alunos que estão aprendendo remotamente devem seguir a mesma programação que têm seguido.

Estamos ansiosos para ver todos os nossos alunos, tanto os híbridos quanto os virtuais.

Este es un mensaje de la Superintendente Binienda.

Llamo para proporcionar actualizaciones importantes sobre el regreso al aprendizaje híbrido esta semana.

Todos los estudiantes que regresan al aprendizaje híbrido deberían haber recibido las asignaciones del grupo enumeradas en una carta a través del correo de los Estados Unidos la semana pasada. El grupo 1 asiste presencialmente a la escuela los lunes y martes, con aprendizaje a distancia los miércoles, jueves y viernes. El grupo 2 asiste a aprendizaje presencial los miércoles y jueves, con aprendizaje a distancia los lunes, martes y viernes.

Los grupos de estudiantes y la información de transporte están publicados en el portal de padres y estudiantes para el Grupo 1. El transporte del Grupo 2 se publicó el lunes por la mañana. Los estudiantes que no reciban información del autobús para las rutas asignadas y los asientos del autobús no podrán subir a los autobuses. Si hay un error de transporte en el autobús, comuníquese con la escuela de su hijo. En caso de errores, los padres pueden transportar a sus hijos hacia y desde la escuela, o permanecer a distancia hasta que se pueda corregir el transporte.

Cada estudiante debe completar la encuesta de evaluación de la salud todas las mañanas antes de irse a la escuela. Usted tiene dos opciones. Si está inscrito en el portal de salud, inicie sesión en el portal de salud, lea las tres preguntas y responda. De lo contrario, vaya al sitio web de las EPW worcesterschools.org y haga clic en la pestaña Evaluación de Salud Diaria. Haga clic en el idioma necesario y complete la selección para cada niño. Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas, su hijo debe quedarse en casa ese día. Revise sus mensajes de texto para ver los enlaces provistos.

Si su hijo se enferma en el autobús o en la escuela, se llamará a los padres para que recojan a su hijo de inmediato en la escuela.

Los estudiantes deben usar mascarillas en la parada del autobús, en el autobús y en la escuela. Envíe una mascarilla adicional todos los días con su hijo. Su hijo debe traer la Chromebook cargada y el cargador a la escuela todos los días.

Los estudiantes que están aprendiendo a distancia deben seguir el mismo horario que han estado siguiendo.

Esperamos ver a todos nuestros estudiantes, tanto los híbridos como los virtuales.

Nkransem, ne nkrabɔ, a’ yԑ frԑ de abɔ mo nkaeԑ yi fi Maureen Binienda a’ ɔyԑ Worcester Aban Nsukuu Panyinipaa nkyԑn.

Me frԑ abɔ mo nkaeԑ ne mo adi inkitahoo afa yԑn sukuu (hybrid) nshyesheaԑ adesua a’ ya hyԑ ase naawɔtwe yi mu no, Ԑwɔsԑ asuafoɔ a’ wɔn ashԑ hybrid akyerԑkyerԑ yi nsa aka wɔn cohort twerԑtohɔ dwumadie a’ ya twerԑ wɔ krataa a’ wɔn nsa ԑka fii US Mail Aban Nwomasomafoɔ nkyԑn naawɔtwe a’ etwaa mu yi. Group 1 asuafoɔ ba nshyiamu sukuu akyerԑkyerԑ Ԑdwoada ԑne Ԑbenada, na wɔn ayԑ akyirikyiri adesua Wukuada, Yawoada ԑne Efiada. Group 2, nkyekyԑmufoɔ ԑnso bԑba nshyiamu sukuu Wukuada ԑne Yawoada, na wɔn ayԑ akyirikyiri adesua Ԑdwoada, Ԑbenada ԑne Efiada.

Yԑde Group 1 ԑne Group 2 asuafoɔ nkransem a’ ԑfa akwankyerԑ, teasenam ne ԑhyԑn nkaeԑbɔ ato dwa ama Awofo ne Asuafoɔ wɔ yԑn nkrabɔ twerԑbea Ԑdwoada yi anɔpa. Yԑ ԑ’ma asuafoɔ a’ wɔn nsa anka teasenam ne ԑhyԑn nshyesheaԑ, ԑshyԑn akondwa ntenasoɔ ashensoɔ ԑmfa ԑshyԑn yi. Sԑ ԑba sԑ yԑ ayԑ mfomsoɔ afa ԑshyԑn nshyesheaԑ yi a’ bɔ mmɔden sԑ wo bԑ frԑ wa abɔfra sukuu. Sԑ ԑba sԑ ya yԑ saa mfomsoɔ yi a’ awofo betumi de wɔn mmɔfra aba sukuu anaa sԑ mmɔfra yi bԑkɔso ayԑ akyirikyiri adesua akɔpem sԑ yԑbԑ siesie, ayԑ nsesaeԑ ama osuani yi ԑshyԑn ne teasenam kaa kwanya.

Ԑwɔsԑ osuani biara ԑyԑ akwahosem ne aponmuden twerԑtohɔ nhwehwԑmu ne ayaresem nsemsem abisabisa anɔpa biara ansaa na wɔn aba sukuu. Osuani biara wɔ apԑdeԑ anaa akwanya mienu. Sԑ wo wɔ ahyԑdeԑ ne Health Portal twerԑtohɔ tumi akanya yia, kɔ Health Portal twerԑbea yi na kenkan nsembisa miensa no na ma yԑn ԑhoo mmuaeԑ. Ԑnyԑ saa a’ kɔ yԑn WPS website, worcesterschools.org na mia Daily Health Screening piabaa no. Mia twerԑtohɔ kasafoforɔ asekyerԑ korɔ a’ wo hwehwԑ sԑnea wo betumi ayi abisasem yi ase ama wo abɔfra biara. Sԑ nsembisa yi mu biara mmuaeԑ kyerԑ Aane a’ ԑwɔsԑ wo ma wa abɔfra yi tena efie ԑda no. Hwehwԑ wo twerԑtohɔ nkransem (text messages) sԑnea wobenya yԑn akwankyerԑ links.

Sԑ wo abɔfra yi patu yare wɔ ԑshyԑn ne teasenam mu, anaa berԑ a’ ɔwɔ sukuu a’ yԑbԑ frԑ awofo ama wɔn abԑfa abɔfra yi afi sukuu.

Ԑwɔsԑ asuafoɔ de anokatoho ntoma yi kata wɔn ano wɔ ԑhyԑn gyinabea, mmrԑ biara a wɔn te ԑhyԑn yi mu ԑne sukuu beaԑ nyinaa. Yԑ srԑ bɔ mmɔden ma osuani biara de anokataho ntoma mienu bԑba sukuu dabiara. Ԑwɔsԑ wa abɔfra de ne Chromebook a’ yaka gya agumu ԑne egyakamudeԑ yi ba sukuu dabiara.

Ԑwɔsԑ akyirikyiri akwankyerԑ adesua asuafoɔ kɔso di mmrashԑ a’ yasheshԑ ama wɔn yi nyinaa so.

Yԑ de anidasoɔ ne awireshemu wɔ gyedie sԑ yԑ behunu yԑn asuafoɔ a’ wɔn afa akyirikyiri ne nshyiamu akwankyerԑ nyinaa.

Translate