Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Update On Fall Athletics

On Thursday August 27th the School Committee voted 6-1 in favor of the district to move forward with fall sports. With the approval last night it means that the district can move forward to examine the guidelines for fall sports that include boys golf, boys and girls cross country, field hockey, and boys and girl's soccer. The MIAA is sending out Sport Specific Modifications to each school district by Tuesday September 1st as to how they feel each one of those sports should be played to make it safer and healthier for athletes and coaches to play the game. Our school district (The Superintendent, along with the Durkin Administration, the 7 high school principals, and the athletic director) will carefully look over these new Sports Specific Modifications and make a final decision as to whether or not we think we can fully proceed with the fall sports starting on September 18th. We have the option to continue with all, some, or none of the sports after reading over those modifications. We will keep all of you up to date and informed with any and all information regarding the final decision.

For those students interested in playing sports this year you will need to have the following:

 1. Parental/guardian permission form filled out (coaches will be giving each player a form)
 2. The Department of Public Health has stated that any student wishing to play a sport must have an up to date physical on file at the school
 3. Students will also be required to fill out the MIAA Chemical Health Form (will be handed out by your coach)
 4. Students will be required to fill out the Extra Curricular Activity Form (handed out by the coach)

If you have any questions or concerns please feel free to email David Shea at [email protected] of call the Athletic Office at 508-799-3081.

PERDITESIM PER ATLETIKEN NE VJESHTE

Mirëdita,

Të Enjten më 27 gusht, Komiteti i Shkollës votoi 6-1 në favor të distriktit për të ecur përpara me sportet e vjeshtës. Aprovimi i mbrëmshëm do të thotë që distrikti mund të ecë përpara për të shqyrtuar udhëzimet për sportet e vjeshtës që përfshijnë golfin e djemve, vrapim në natyrë për djem dhe vajza (cross country), hokej në fushë, dhe futboll për djem dhe vajza. MIAA po dërgon Modifikime Specifike Sportive në secilin distrikt shkollor deri të Martën, 1 Shtator, për mënyrën si ndjehet secili distrikt se si secili prej këtyre sporteve duhet të luhet për ta bërë atë më të sigurt dhe më të shëndetshëm për atletët dhe trajnerët për të luajtur ndeshjen.

Distrikti ynë shkollor (Superintendent, së bashku me Administratën Durkin, 7 drejtorët e shkollave të mesme dhe drejtori i atletikës) do t’i shikojnë me kujdes këto Modifikim Specifike Sportive të reja dhe do të marrim një vendim përfundimtar nëse mendojmë ose jo se mund të vazhdojmë plotësisht me sportet e vjeshtës duke filluar nga 18 Shtatori. Ne kemi mundësinë që të vazhdojmë me të gjitha, disa, ose asnjë nga sportet pasi të lexojmë këto modifikime. Ne do t'ju mbajmë të përditësuar dhe informuar për çdo informacion dhe në lidhje me vendimin përfundimtar.

Për ata nxënës të interesuar për të luajtur sport këtë vit do t'ju duhet të keni këto:

 1. Formën e Lejimit të Prindit/ Kujdestarit të plotësuar (trajnerët do ti japin çdo lojtari një formë)
 2. Departmenti i Shëndetit Publike ka deklaruar se çdo nxënës që dëshiron të luajë një sport duhet të ketë një formë të kontrollit fizik të përditësuar në dosjen në shkollë.
 3. 3.Nxënësve gjithashtu do t’u kërkohet të plotësojnë Formën e Shëndetit Kimik (Chemical Health Form) të MIAA (do të jepet nga traineri juaj)
 4. 4.Nxënësve do t'u kërkohet të plotësojnë Formën e Aktiviteteve Extra Kurrikulare (Extra Curricular Activity) (do të jepet nga trajneri)

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim ju lutem mos ngurroni të më dërgoni email në [email protected] ose telefononi Zyrën e Atletikës në 508-799-3081.

Ju Faleminderit

David Shea
Drejtor i Atletikës
Shkollat Publike Worcester

फल एथलेटिक्सबारे अपडेट

शुभ दिन,

बिहीबार अगस्त 27 मा, विद्यालय समितिले फलमा हुने खेलकूदहरू तर्फ लाग्न डिस्ट्रिक्टको सहायताले 6-1 भोट गर्‍यो। गत राती प्राप्त भएको स्वीकृति, यसको अर्थ डिस्ट्रिक्ट केटाहरूको गल्फ, केटा र केटीहरूको दौड, फिल्ड हकी र केटा र केटीहरूको सकर समावेश हुने फलमा हुने खेलकूदहरूका लागि मार्गदर्शनहरू जाँच्न तर्फ लाग्न सक्छ। MIAA ले प्रत्येक स्कूल डिस्ट्रिक्टलाई खेलाडी र प्रशिक्षकहरूका लागि 

सुरक्षित र स्वस्थ तरिकाले खेल खेल्न तिमध्ये प्रत्येक खेलकूदहरू कसरी खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनी बताउन मंगलबार सेप्टेम्बर 1 सम्म तिनीहरूलाई खेलकूद विशेष परिमार्जनहरू पठाउँदै छ। हाम्रो स्कूल डिस्ट्रिक्ट (Durkin प्रशासन, 7 वटा हाइ स्कूलका प्रधानाध्यापकहरू र एथलेटिक निर्देशकका साथै सुपरिवेक्षक) ले यी नयाँ खेलकूदहरूका विशेष परिमार्जनहरू ध्यानपूर्वक हेरेर हामी सेप्टेम्बर 18 मा सुरु हुने फल खेलकूदहरूमा पूर्ण रूपमा प्रक्रिया गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं 

भनी अन्तिम निर्णय लिनेछन्। हामीसँग ति परिमार्जनहरू पढेपछि सबै, केही वा कुनै पनि खेलकूदहरू जारी गर्ने वा नगर्ने विकल्प छ। हामी तपाईं सबैलाई अन्तिम निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै र सबै जानकारी बारे नवीनतम र जानकार राख्नेछौं।

यस वर्ष खेलकूदहरू खेल्न इच्छुक भएका विद्यार्थीहरूले निम्न कार्य गर्नुपर्छ:

 1. आामाबुबा/अभिभावकको अनुमति फाराम भर्नुपर्छ (प्रशिक्षकहरूले प्रत्येक खेलाडीलाई एउटा फाराम दिनुहुनेछ)
 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागले खेलकूद खेल्न चाहेका कुनै पनि विद्यार्थीको विद्यालयमा नवीनतम शारीरिक फाइल हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ
 3. विद्यार्थीहरूले MIAA रसायनिक स्वास्थ्य फाराम (तपाईंको प्रशिक्षकले दिनुहुनेछ) पनि भर्नुपर्ने हुन्छ
 4. विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलाप फाराम (प्रशिक्षकले दिनुहुन्छ) भर्नुपर्ने हुन्छ

तपाईंसँग कुनै पनि प्रश्न वा चिन्ता छन् भने कृपया मलाई sheadavid ;worcesterschools.net  मा इमेल पठाउन वा एथलेटिक कार्यालयलाई 508-799-3081 मा फोन गर्न नहिच्किचाउनुहोस्। धन्यवाद

David Shea

एथलेटिक्स निर्देशक वस्टर पब्लिक स्कूल

ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ESPORTES DE OUTONO

Boa tarde,

Na quinta-feira, 27 de agosto, o Comitê escolar votou 6 a 1 a favor do distrito prosseguir com os esportes de outono. Essa aprovação significa que o distrito pode prosseguir com a análise das diretrizes para os esportes de outono que incluem golfe para meninos, corrida cross-country para meninos e meninas, hóquei de campo e futebol para meninos e meninas. O MIAA enviará as modificações esportivas específicas para cada distrito escolar até terça-feira, 1º de setembro, conforme acreditam que cada um desses esportes deverá ser praticado da forma mais segura para os atletas e os treinadores. Nosso distrito escolar (o Superintendente, junto da Durkin Administration, os diretores das sete escolas e o diretor esportivo) irá examinar com cuidado essas novas modificações e tomará uma decisão final sobre proceder totalmente ou não com os esportes de outono a partir de 18 de setembro. Temos a opção de continuarmos com todos, alguns ou nenhum dos esportes após conferirmos as modificações. Manteremos vocês atualizados e informados sobre tudo a respeito da decisão final.

Para os alunos interessados em praticar esportes este ano, será necessário o seguinte:

 1. 1. Formulário de permissão dos pais/responsáveis preenchido (os treinadores irão fornecê-lo)
 2. O Departamento de Saúde Pública informa que todo aluno interessado em praticar esportes deve ter um exame médico atualizado no arquivo da escola
 3. Os alunos deverão preencher o Formulário de Saúde Química MIAA (fornecido pelo treinador)
 4. Os alunos também deverão preencher o Formulário de Atividade Extracurricular (fornecido pelo treinador)

Em caso de dúvidas ou preocupações, não hesite em contatar [email protected] ou o escritório esportivo pelo número 508-799-3081.

Obrigado,

David Shea
Diretor esportivo
Worcester Public Schools

ACTUALIZACION SOBRE DEPORTES EN EL OTOÑO

Buenas tardes,

El jueves 27 de agosto el Comité Escolar votó 6-1 en favor del distrito, para proceder con los deportes del otoño. La aprobación de anoche significa que el distrito podrá
continuar examinando las guías para los deportes del otoño, que incluyen golf para niños, pista y campo para niñas y niños, hockey de campo, y fútbol para niños y niñas. El MIAA enviará modificaciones específicas de los deportes a cada distrito escolar para el martes, 1 de septiembre, sobre como sienten que cada deporte debe ser jugado, para proveer más seguridad y asegurar la salud de los atletas y de los entrenadores que practican el juego.

Nuestro distrito escolar (el superintendente, junto con la administración Durkin, los 7 directores escolares de las escuelas secundarias y el director deportivo) observarán cuidadosamente estas modificaciones específicas a estos deportes y harán la decisión final en cuanto a si podemos proceder o no completamente con los deportes del otoño, comenzando el 18 de septiembre. Tenemos la opción de continuar con todos, algunos, o ninguno de los deportes después de leer estas modificaciones. Los mantendremos actualizados e informados con cualquier dato y con toda la información en referente a la decisión final.

Aquellos estudiantes interesados en jugar deportes este año, necesitarán lo siguiente:

 1. El formulario de permiso de los padres/custodios (los entrenadores le entregarán un formulario a cada jugador).
 2. El Departamento de Salud Pública ha declarado que cualquier estudiante que desee jugar un deporte debe tener un examen físico actualizado en su expediente escolar.
 3. Los estudiantes también son requeridos a llenar el formulario de salud química de MIAA (MIAA Chemical Health Form), (el cual recibirán a través de su entrenador).
 4. Los estudiantes son requeridos a completar el formulario de actividades extracurriculares (Extracurricular Activity Form), (el cual recibirán a través de su entrenador).

Si tiene alguna pregunta o preocupación, siéntase libre de contactarme a: [email protected] o llame a la Oficina de Deportes, al 508-799-3081.

Gracias
David Shea
Director deportivo

NSSM FA ATWABERS AGODIE HO

Mema wo aha,

Wo Yawada Osanaa 27, 2020 so no Sukku Abusua no too aba 6- 1 ma mansini no ss ontoa agodie dwumadie nyinaa so. Ysagye atom ndora anadwo no kyers ss mansini no bsko so ahwehws akwankyers a sda ho ma agodie a mbsrima gof, mbsrima sna mbaa emirikatuo, Hohi, sna mbsrima sna mbaa agobo. MIAA no de Agodie Nhyehyse Soronko mane mansini sukuu biara wo Sbol so ssdea omo hunu ss omo bs koso ne saa agodie yi nom wo ahomambo mu ama agodiefo sna kyerskyersfo no nso. Ysn sukuu mansini no (Opanyin a odi Durkin Adwumahwssooso, sukuu panyin nson, sna agodie akwankyersni) bs hws saa Agodie Nhyehyse Soronko yi mo so na omo afa adwene ss ysbs tumi atoa atwabers agodie yi mo so a shysasis wo Sbo 18 so. Ys woho tumi ss ysbs toa saa agodie nyinaa. ebi anaa ysn toa emu biara so ss ys hws nhyehyse a sda hoo ne nyinaa. Ysbs bo mu nyinaa amans fa nssm biara sbs ba afri adwene a ys afa mu.

Ma sukuufo nyinaa a omo pss s omo bo ago afe wei no swo ss omo wo nia edidisoo yi:

 1. Awofo/hwsfo amahokwan fo a ys a fiili (kyerskyersfo no bsma biara fom)
 2. Asooes ma Amansan Apomuden akyers ss sukuuni biara obs ps ss oka agodie neho no swo ss owo nipaduaho ho nssm a skyers ne apomuden wo sukuu ne mu
 3. Sukuufo bs hia ss omo fiili MIAA Nduro Apomuden Fom (kyerskyersni no na sde bs ma omo)
 4. Sukuufo bs hia ss omo fiili Adesuaho nhyehyse Dwumadie Fom (kyerskyersni no na ode bsma omo)

Ss wowo nssmbisa biara anaa dadwene a yssrs emeeli me wo

[email protected] anaa frs Agodie Ofis no wo 508-799-3081so.

Ys daase

David Shea
Agodie Akwankyersfo
Worcseter Aban Sukuu

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ HỘI THAO MÙA THU

Xin chào,

Vào thứ Năm, ngày 27 tháng 08, Hội đồng Nhà trường đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-1 ủng hộ khu học chánh xúc tiến tổ chức hội thao mùa thu. Với sự chấp thuận vào tối qua, khu học chánh có thể thúc đẩy việc xem xét, đưa ra phương hướng chỉ đạo tổ chức các môn thể thao trong hội thao mùa thu bao gồm môn golf dành cho nam, chạy việt dã nam và nữ, khúc côn cầu trên cỏ và bóng đá nam và nữ. Hiệp hội Thể thao Liên trường Massachusetts (MIAA) sẽ gửi cho từng khu học chánh các Nội dung sửa đổi cụ thể cho từng môn thể thao trước thứ Ba, ngày 01 tháng 09 về cách thức triển khai mà Hiệp hội nhận thấy là phù hợp, an toàn và lành mạnh hơn cho vận động viên và huấn luyện viên. Khu học chánh (Giám đốc khu học chánh, cùng với Cơ quan Quản lý Durkin, 7 hiệu trưởng trường trung học phổ thông và giám đốc thể thao) sẽ xem xét kỹ lưỡng các Nội dung sửa đổi cụ thể mới cho từng môn thể thao này và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu chúng tôi có đảm bảo tiến hành được toàn bộ các môn cho hội thao mùa thu bắt đầu từ ngày 18 tháng 09 hay không. Sau khi đọc qua những nội dung sửa đổi đó, chúng tôi sẽ lựa chọn tiếp tục tiến hành tất cả, một số hoặc không tiến hành môn thể thao nào. Chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo cho quý vị về bất kỳ và mọi thông tin liên quan đến quyết định cuối cùng.

Đối với những học sinh muốn chơi thể thao trong năm nay, các em cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 1. Điền vào mẫu chấp thuận của phụ huynh/người giám hộ (huấn luyện viên sẽ phát cho mỗi vận động viên một tờ)
 2. Sở Y tế Công cộng đã có quy định rằng mọi học sinh muốn chơi thể thao đều phải có đầy đủ hồ sơ về sức khỏe thể chất cập nhật lưu tại trường
 3. Học sinh cũng sẽ được yêu cầu điền vào Mẫu đánh giá rủi ro sức khỏe liên quan đến hóa chất của MIAA (sẽ do huấn luyện viên phát)
 4. Học sinh sẽ được yêu cầu điền vào Mẫu hoạt động ngoại khóa (do huấn luyện viên phát)

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc gọi cho Văn phòng phụ trách về thể thao theo số 508-799-3081.

Xin cảm ơn

David Shea
Giám đốc văn phòng phụ trách về thể thao
Worcester Public Schools

Translate