Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Update on School Re-Opening

June 25, 2020

Dear WPS Staff, Parents and Families,

Governor Baker’s Office and the Department of Elementary and Secondary Education released their initial guidance about reopening schools for this Fall. We applaud the level of thought and care that went into the development of this guidance.

Over the coming days, we will be reviewing the guidance to begin to understand how it impacts what we can do in Worcester.  We also acknowledge that these initial guidelines do not address every topic and that there will be additional guidance coming throughout the summer.

Included here are some key components:

 • Current medical research supports a safe in-person return to school - with preventive measures in place - as infection and transmission rates are lower for children than adults.
 • Preventive measures include masks/face coverings, physical distancing, handwashing, and cleaning frequently touched surfaces.
 • Masks/face coverings will be required for all students in Grade 2 and above and for all adults; they are recommended for students in Grade 1 and below.
 • Based upon current medical research, and in conjunction with other preventive measures, a minimum physical distance of three to six feet has been established.

Districts will need to develop three separate plans - one for return to full in-person instruction with safety requirements, one for hybrid learning that combines in-person and remote learning, and lastly full remote learning.  Based upon the current medical situation, the expectation is that students will return to full in-person instruction in August where possible; however, that is subject to change based upon how the medical situation develops.

We will be sending a survey to all parents within the next few weeks to inquire about your plans for sending your children to school in August. The information needed will request your intentions for in-person, continuation of remote learning, technology/internet access, technical support, transportation needs and need for food assistance.

We acknowledge that there are likely to be more questions. We will continue to communicate with you in the coming weeks and months. Thank you for your patience and understanding.

Përditësimi i Superintendent për Rihapjen e Shkollës

25 Qershor, 2020

Të Dashur Pjesëtarë të Stafit, Prindër dhe Familje të Shkollave Publike Worcester,

Zyra e Guvernatorit Baker dhe Departamenti i Arsimit Fillor dhe të Mesëm lëshuan urdhëresën e tyre të parë për rihapjen e shkollave për këtë Vjeshtë. Ne duartrokasim nivelin e mendimit dhe kujdesit që shkoi në krijimin e kësaj urdhërese.

Gjatë ditëve të ardhshme, ne do ta shqyrtojmë këtë urdhëresë për të filluar të kuptojmë se si ndikon ajo në atë që mund të bëjmë në Worcester. Ne gjithashtu pranojmë që këto udhëzime fillestare nuk adresojnë çdo temë dhe se do të ketë urdhëresa shtesë që do të jepen gjatë gjithë verës.

Këtu përfshihen disa komponentë kryesorë:

 • Kërkimi i tanishëm mjekësor mbështet një kthim të sigurt në-person në shkollë - me masa parandaluese në vend - pasi infeksioni dhe shkalla e transmetimit është më e ulët për fëmijët sesa të rriturit.
 • Masat parandaluese përfshijnë maskat/ mbulueset e fytyrës, distancën fizike, larjen e duarve dhe pastrimin e vazhdueshë të sipërfaqeve të prekura më shpesh.
 • Maskat/ mbulueset e fytyrës do të kërkohen për të gjithë nxënësit në klasat e 2ta dhe më lart dhe për të gjithë të rriturit; ato rekomandohen për nxënësit në klasën e 1rë dhe më poshtë.
 • Bazuar në kërkimet e tanishme mjekësore, dhe në ndërthurje me masat e tjera parandaluese, është vendosur një distancë fizike minimale nga tre deri në gjashtë këmbë (feet).

Distriktet do të duhet të hartojnë tre plane të ndara - një për kthimin e plotë të mësimit në-person me kërkesat e sigurisë, një për mësimin hibrid që kombinon të mësuarit në-person dhe të mësuarit në distancë, dhe së fundmi mësimin e plotë nga distanca. Bazuar në situatën aktuale shëndetësore, pritet që nxënësit të kthehen në mësim të plotë në-person në Gusht, kur është e mundur; sidoqoftë, kjo mund të ndryshojë bazuar në mënyrën se si paraqitet situata shëndetësore.

Ne do ti dërgojmë një anketë të gjithë prindërve brenda disa javëve të ardhshme për t'u pyetur në lidhje me planet tuaja për dërgimin e fëmijëve tuaj në shkollë në Gusht. Informacioni i nevojshëm do të kërkojë mendimin tuaja për shkollën në-person, vazhdimin e mësimit në distancë, teknologjinë/ aksesin në internet, mbështetjen teknike, nevojat e transportit dhe nevojën për ndihmë ushqimore.

Ne e pranojmë që ka të ngjarë të ketë më shumë pyetje. Ne do të vazhdojmë të komunikojmë me ju gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Faleminderit për durimin dhe mirëkuptimin tuaj.

विद्यालय पुन: खोल्ने सुपरिवेक्षकको अद्यावधिक

जुन 25, 2020

आदरणीय WPS कर्मचारी, अभिभावक तथा परिवारहरू,

गभर्नर बेकरको कार्यलय र प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा विभागले यो फलमा विद्यालयहरू पुन: खोल्नेबारे आफ्ना प्रारम्भिक मार्गदर्शन जारी गरे। हामी यो मार्गदर्शनको विकासमा जाने विचार र स्याहारको स्तरलाई प्रशंसा गर्छौं।

आगामी दिनमा, हामीले वस्टरमा के गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेबारे बुझ्न सुरु गर्नको लागि हामीले मार्गदर्शनलाई समीक्षा गर्नेछौं।  हामीले यी प्रारम्भिक मार्गदर्शनहरूले प्रत्येक शीर्षकलाई सम्बोधन गर्दैनन् र त्यहाँ समरभरि आउने थप मार्गदर्शन हुनेछन् भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गर्छौं। 

यहाँ केही मुख्य तत्त्वहरू समेटिएका छन्:

 • संक्रमण र प्रसारण दर वयस्कहरूमा भन्दा बालबालिकाहरूमा न्यून हुने भएकाले - हालको चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धानले रोकथाम उपायहरू अपनाएर - व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षित साथ विद्यालयमा फर्कन सहायता गर्छ। 
 • रोकथाम उपायहरूमा मास्कहरू/फेस कभरिङहरू, शारीरिक दूरी, हात धुने र बारम्बार छोइने सतहहरू सफा गर्ने कुराहरू पर्दछन्।
 • मास्कहरू/फेस कभरिङहरू ग्रेड 2 र सोभन्दा माथिका सबै विद्यार्थीहरू र सबै वयस्कहरूका लागि आवश्यक हुनेछ; उनीहरूलाई ग्रेड 1 र सोभन्दा तलका विद्यार्थीहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ।
 • हालको चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धानमा आधारित भई र अन्य रोकथाम उपायहरूसँगको संयोजनमा, तीनदेखि छ फिट सम्मको न्यूनतम शारीरिक दूरी स्थापना गरिएको छ।

डिस्ट्रिक्टहरूलाई तीनवटा पृथक योजनाहरूको विकास गर्न आवश्यक पर्नेछ - सुरक्षित आवश्यकताहरूका साथ पूर्ण व्यक्तिगत निर्देशनहरूमा फर्कने, व्यक्तिगत रूपमा सम्मिलित हाइब्रिड अध्ययन र रिमोट अध्ययन र अन्तिम पूर्ण रिमोट अध्ययन।  हालको चिकित्सा अवस्थामा आधारित रहेर, सम्भव भएमा विद्यार्थीहरू अगष्टमा पूर्ण व्यक्तिगत निर्देशनमा फर्केछन्; यद्यपि, त्यो चिकित्सा अवस्था कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा परिवर्तन हुने विषय हो।

हामीले सबै अभिभावकलाई अगष्टमा आफ्ना बालबालिका पठाउनको लागि तपाईंका योजनाहरूबारे सोधपूछ गर्न अर्को केही हप्ताभित्र सर्वेक्षण पठाउनेछौं। आवश्यक भएका जानकारीले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंका अभिप्रायहरू, रिमोट अध्ययनको निरन्तरता, प्रविधि/इन्टरनेटको पहुँच, प्राविधिक सहायता, यातायात आवश्यतकताहरू र खाद्य सहायताका आवश्यकताको अनुरोध गर्नेछ।

हामीले त्यहाँ सम्भावित थप प्रश्नहरू छन् भनी छन् स्वीकार गर्छौं। हामीले आगामी हप्ता र महिनामा तपाईंसँग सञ्चार गर्न जारी राख्नेछौं। तपाईंको धैर्यता तथा बुझाइको लागि धन्यवाद।

Atualização da Superintendente sobre Reabertura das Escolas

25 de junho de 2020

Caros funcionários, pais e famílias da WPS,

O Governador Baker E o Departamento de Educação Elementar e Secundária divulgaram suas diretrizes iniciais sobre a reabertura de escolas para este outono. Aplaudimos o nível de ideias/pensamentos e cuidado que levaram ao desenvolvimento desta orientação

Nos próximos dias, revisaremos as diretrizes para começar a entender como isso afeta o que poderemos fazer em Worcester. Também reconhecemos que essas diretrizes iniciais não abordam todos os tópicos e que haverão orientações adicionais ao longo do verão.

Aqui estão alguns componentes chave:

 • Pesquisa médica atual apoia um retorno seguro à escola em pessoa, com medidas preventivas em vigor, pois as taxas de infecção e transmissão são mais baixas para crianças do que adultos.
 • As medidas preventivas incluem mascaras/coberturas faciais, distanciamento físico, lavagem das mãos e limpeza de superfícies frequentemente tocadas.
 • Máscaras/coberturas faciais serão necessárias para todos os alunos da 2a série; e são recomendadas para estudantes da 1a série e abaixo.
 • Com base nas pesquisas médicas atuais e em conjunto com outras medidas preventivas, foi estabelecida uma distância física mínima de três a seis pés.

Os distritos precisarão desenvolver três planos separados – um para o retorno à instrução completamente em pessoa com requisitos de segurança, um para o aprendizado em pessoa e remoto e, finalmente, aprendizado remoto completo. Com base na situação médica atual, a expectativa é que os estudantes retornem às aulas em pessoa em agosto, sempre que possível; no entanto, isso está sujeito a alterações com base no desenvolvimento da situação médica.

Enviaremos uma pesquisa para todos os pais nas próximas semanas para saber mais sobre seus planos com relação a enviar seus filhos para escola em agosto. Serão solicitadas informações sobre suas intenções para aprendizado em pessoa, continuação do aprendizado remoto, acesso a tecnologia/internet, suporte técnico, necessidades de transporte e para auxílio alimentar.

Reconhecemos que provavelmente mais perguntas ocorrerão. Continuaremos a nos comunicar com você nas próximas semanas e meses. Obrigada pela sua paciência e compreensão.

Información actualizada sobre la reapertura de las escuelas por parte de la superintendente

25 de junio de 2020

Estimado personal de las WPS, padres y familias:

La oficina del Gobernador Baker y el Departamento de educación primaria y secundaria publicaron una guía inicial para la reapertura de las escuelas en el otoño. Queremos elogiar el nivel de cuidado y consideración que se aplicó en la elaboración de esta guía. 

Durante los próximos días estaremos revisando la guía para comenzar a comprender cómo afecta lo que podemos hacer en Worcester. También queremos reconocer que estas normas iniciales no abordan todos los asuntos y que se brindará orientación adicional durante el verano.

A continuación están algunos componentes esenciales:

 • Las investigaciones médicas corrientes apoyan el retorno seguro de los estudiantes a la escuela en persona -con las medidas preventivas establecidas- dado que las tasas de infección y transmisión son menores en los niños que en los adultos.
 • Las medidas preventivas incluyen: máscaras/cubiertas de tela, distanciamiento físico, lavado de manos y limpieza de superficies que se tocan con frecuencia.
 • Las máscaras/cubiertas de tela serán obligatorias para todos los estudiantes de segundo grado y superiores y para todos los adultos; se recomienda también para los estudiantes de primer grado y grados inferiores. 
 • Según las investigaciones médicas corrientes, en conjunto con otras medidas preventivas, se ha establecido un distanciamiento físico mínimo de tres a seis pies. 

Los distritos deberán desarrollar tres planes separados- uno para regresar a la instrucción en persona con los requerimientos de seguridad, un modelo híbrido de aprendizaje remoto y en persona, y, por último, aprendizaje remoto exclusivamente. De acuerdo con la situación médica actual, se espera que los estudiantes regresen a la instrucción en persona en agosto cuándo sea posible; sin embargo, esto puede cambiar conforme al desarrollo de la situación médica. 

Enviaremos una encuesta a todos los padres dentro de las próximas semanas para preguntarles sobre sus planes para enviar a sus hijos(as) a la escuela en agosto. Esta encuesta necesaria solicitará información sobre sus preferencias en respecto al aprendizaje en persona, la continuación del aprendizaje remoto, acceso a tecnología/internet, apoyo técnico, necesidades de transporte y asistencia alimentaria.

Estamos conscientes de que probablemente habrá más preguntas y continuaremos comunicándonos con usted en las próximas semanas y meses. Le agradecemos por su paciencia y comprensión.

Ɔhwԑfoɔ Paninpaa Nkaeԑbɔ fa Sukuu Abueԑ

Ayewohomumɔ (June) 25, 2020

WPS Dwumadifoɔ, Awofo ne Abusuafoɔ,

Ammrado Baker’s adwumadibea ԑne Mmɔfra Ashaaseԑ ne Ntoasoɔ Nwomasua Sukuu de wɔn adikan akwankyerԑ bԑto dwa afa sukuu afrinshia abueԑ Ԑbo bosome yi. Yԑ kamfo wɔn fa adwenfa ne inkitahodie a’ wɔn faa so de yԑԑ akwankyerԑ yi.  

Yԑ bԑ kɔ so ayԑ yԑn akwankyerԑ nhwehwԑmu mmrԑ a’ edi yԑn anim yi de ahwԑ kwankorɔ a’ adwenfa yi benya wɔ Worcester afa yԑn nkentensoɔ yi. Yԑ wɔ anidasoɔ sԑ yԑn nsusueԑ ne adikan akyerԑkwan yi ntumi nsiesie nsemhia nyinaa enti yԑ bԑ kɔ so ayԑ nhwehwԑmu Ԑbo abosome a’ edi yԑn anim yi.  

Nea edidisoɔ yi yԑn ɔfa nsusueԑ yi bi:

 • Nansa yi ayaresa nhwehwԑmu boa kyerԑ yԑn sԑ nnipadua ahobanbɔ di aboa sԑ yebetumi asan abue sukuu. Nea ehia ne sԑ yԑ bԑ kɔ so de ahwԑyie bԑto yie, ԑnam sԑ yadeԑ yi, ntumi nsaasaeԑ mmɔfra kԑse tesԑ mpaninfoɔ. 
 • Ahobanbɔ bia ehia yi bi ne sԑ yԑde biribi bԑkata yԑn ano/anim, nnipa ntԑm ateteԑ, nsa hohorɔw, daadaa ahodie ne obiara bԑtaa ahohoro wɔn anim ne nsa.
 • Ebehia sԑ osuani biara benya biribi a’ yԑde kata anim/ano. Asuafoɔ a’ wɔn aboro gyinapԑn mienu (Grade 2) kɔpem mpaninfoɔ; yԑ san hia sԑ gyinapԑn baako (Grade 1) asuafoɔ ne mmɔfra nketewa nyinaa di saa mmrashԑ yi so.
 • Sԑ nea ԑfata ayaresa mpԑԑpԑԑmu, nhehwԑmuu ԑne ahobanbɔ ahwԑyie ayԑ ahiasem sԑ obiara tete wɔn ntԑm bԑyԑ sԑ annamɔn miensa kɔpem nsia sԑ nea mmrashԑ asheshԑ no.

Ԑwɔsԑ yԑn amansin yi yԑ nshyesheaԑ bԑyԑ miensa – nea edikan ne nnipadua ahobanbɔ akyerԑkyerԑ, akwankyerԑ baako bԑfa akyirikyiri nwomasua adesua a’ yԑde nkabomu ne akyirikyiri nkakrankakra ansaa na yashԑ ase ayԑ akyirikyiri nwomasua nkoara. Ԑnam yade bɔne a’ ato yԑn yi, ayԑ ahiasem sԑ osuafoɔ hyԑ aseԑ nya nnipadua nkabomu akyerԑkyerԑ Ɔsannaa bosome (August) mu; ԑnsoso yebetumi ayԑ nsesaeԑ foforɔ sԑ yadeԑ yi nya anidane foforɔ.   

Yԑ bԑsoma de nkransem nhwehwԑmuu ne nsusueԑ abrԑ awofo nyinaa naawɔtwe a’ edi yԑn anim yi abisa nshyesheaԑ bia mo ayԑ ԑho ahoboa sԑnea mo mmɔfra bԑhyԑ sukuu ase Ɔsannaa bosome yi. Abisasem yi bԑfa mo adwenfa ahwԑ kwankorɔ a’ ehia ma nnipa nkabomu akyerԑkyerԑ, anaa sԑ yԑbԑ kɔso ayԑ akyirikyiri nwomasua adesua, mfidi dwuma/intenet akwanya, mfididwuma mu nimdeԑ akyerԑkyerԑ, kaa/teasenam ne ahiasem biara a’ ԑfa aduane ne mo adidisem. 

Yԑ wɔ gyedie sԑ mo bԑwɔ nkransem ne abisasem bebiree. Yԑ bԑ kɔ so ne mo adi inkitahoo naawɔtwe ne abosome a’ edi yԑn anim yi. Yԑ da mo ase sԑ mo anya abotare, nteaseԑ ne ntoboaseԑ ama yԑn.

Thông tin cập nhật của giám thị về việc mở cửa lại trường học

Ngày 25/6/2020

Kính gửi cán bộ nhân viên của Khu học chánh Worcester, các Phụ huynh và gia đình,

Văn phòng Thống đốc Baker, Cơ quan Giáo dục Tiểu học và Trung học đã công bố hướng dẫn ban đầu về việc mở lại trường học cho Mùa thu này. Chúng tôi đánh giá cao hướng dẫn đầy tâm huyết và chu đáo này.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét để tìm hiểu về lợi ích của hướng dẫn này đối với những việc chúng tôi có thể thực hiện ở Worcester. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng những hướng dẫn ban đầu này không áp dụng được cho mọi vấn đề và sẽ có thêm hướng dẫn trong mùa hè này.

Sau đây là một số điểm chính:

 • Công tác nghiên cứu về y tế hiện tại đã tạo điều kiện để học sinh quay trở lại trường học – cùng các biện pháp phòng ngừa tại chỗ – do tỷ lệ lây truyền và lây nhiễm ở trẻ em thấp hơn người lớn.
 • Các biện pháp phòng ngừa bao gồm khẩu trang/dụng cụ che mặt, giãn cách thân thể, rửa tay và làm vệ sinh các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc.
 • Tất cả học sinh từ lớp 2 trở lên và người lớn đều phải đeo khẩu trang/dụng cụ che mặt. Học sinh lớp 1 trở xuống được khuyến cáo nên đeo.
 • Dựa trên nghiên cứu y tế hiện tại và kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác, tài liệu hướng dẫn đã quy định rằng khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là từ 1 đến 2 mét.

Các học khu sẽ cần xây dựng ba kế hoạch riêng biệt – một là để thực hiện hướng dẫn về việc học trực tiếp toàn thời gian kèm theo các yêu cầu về an toàn, hai là để áp dụng cho phương án kết hợp giữa việc học trực tiếp và học từ xa, và ba là kế hoạch cho việc học từ xa toàn thời gian. Dựa trên tình hình y tế hiện tại, theo dự kiến, học sinh có thể trở lại học trực tiếp toàn thời gian vào tháng 8 nếu có thể. Tuy nhiên, kế hoạch dự kiến có thể thay đổi tùy theo tình hình.

Chúng tôi sẽ gửi một bản khảo sát cho tất cả các phụ huynh trong vòng vài tuần tới để thu thập ý kiến của quý vị về việc cho con tới trường vào tháng 8. Thông tin cần thiết sẽ bao gồm ý định của quý vị về việc học trực tiếp hay tiếp tục học từ xa, điều kiện về công nghệ/khả năng kết nối Internet, hỗ trợ kỹ thuật, nhu cầu đưa đón và nhu cầu về việc hỗ trợ thực phẩm.

Thực lòng, chúng tôi cho rằng sẽ có thêm nhiều ý kiến thắc mắc nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị vào những tuần và tháng sắp tới. Xin cảm ơn quý phụ huynh đã kiên nhẫn và thông cảm!

Translate