Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Superintendent’s Call – January 10, 2021

The following is the transcript from the phone message sent out by the Superintendent on Sunday, January 10, 2021.

Good Evening,

This is Superintendent Binienda. I am calling tonight with a few updates.
 
The Worcester School Committee voted to postpone the reopening of school for Group C. The new date will be shared once we receive more information about the distribution of vaccines for WPS staff and the status of the virus surge.
 
Secondly,  the new synchronous learning schedules for all students will begin this Monday, January 11. The schedules are also posted on the WPS website, worcesterschools.org.
 
The PSAT will be administered on January 26 to those grade 11 students who responded to their guidance counselor that they were interested. More information will be shared by your guidance counselor within the next two weeks.
 
Thank you

Mirëmbrëma,

Ky është një mesazh nga Superintendent Binienda. Po ju telefonoj me disa përditësime. Komiteti i Shkollave të Worcester votoi për shtyrjen e rihapjes së shkollës për Grupin C. Data e re do të ndahet sapo të marrim më shumë informacion në lidhje me shpërndarjen e vaksinave për stafin e Shkollave Publike Worcester dhe statusin e rritjes së virusit.

Së dyti, oraret e reja mësimore sinkrone për të gjithë nxënësit do të fillojnë këtë të Hënë, 11 Janar. Oraret janë postuar gjithashtu në faqen e internetit të Shkollave Publike Worcester,  worcesterschools.org.

PSAT do të administrohet në 26 Janar për ata nxënës të klasës së 11të që iu përgjigjën këshilltarit të tyre udhëzues se ishin të interesuar. Më shumë informacion do të ndahet nga këshilltari juaj udhëzues brenda dy javëve të ardhshme.

Ju faleminderit

शुभ सन्ध्या,

यो सुपरिवेक्षक Binienda को सन्देश हो। म केही अद्यावधिकहरूको साथमा कल गरिरहेको छु

वस्टर स्कूल्स समितिले समूह C को लागि विद्यालयहरू पुनः खोल्न स्थगित गर्न मतदान गर्‍यो। हामीले WPS कर्मचारीका लागि खोपको वितरण र भाइरस वृद्धिको स्थिति बारे थप जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि नयाँ मिति साझा गरिनेछ।

सबै विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ अतुल्यकालिक अध्ययन तालिका यो सोमबार, जनवरी 11 मा सुरू गरिनेछ। तालिका WPS वेबसाइट worcesterschools.org मा पनि पोस्ट गरिन्छ।

आफू इच्छुक भएको आफ्नो मार्गदर्शन परामर्शदातामा प्रतिक्रिया जनाउनुभएका ग्रेड 11 का विद्यार्थीहरूका लागि जनवरी 26 मा PSAT को प्रबन्ध मिलाइनेछ। थप जानकारी अर्को दुई हप्ता भित्रमा तपाईंको मार्गदर्शन परामर्शदाताद्वारा साझा गरिनेछ।

धन्यवाद

Boa noite,

Esta é uma mensagem do Superintendente Binienda. Estou ligando com algumas atualizações.

O Comitê Escolar de Worcester votou para adiar a reabertura da escola para o Grupo C. A nova data será compartilhada assim que recebermos mais informações sobre a distribuição de vacinas para a equipe WPS e o status do aumento do vírus.

Em segundo lugar, as novas programações de aprendizado síncrono para todos os alunos começarão nesta segunda-feira, 11 de janeiro. As programações também estão publicadas no site da WPS, worcesterschools.org.

O PSAT será administrado em 26 de janeiro aos alunos da 11ª série que responderam ao orientador que estavam interessados. Mais informações serão compartilhadas por seu orientador nas próximas duas semanas.

Obrigado

Buenas noches,

Este es un mensaje de la superintendente Binienda. Estoy comunicándome con usted para compartir algunas actualizaciones.

El Comité Escolar de Worcester votó para posponer la reapertura de las escuelas para el Grupo C. La nueva fecha será compartida una vez que recibamos más información sobre la distribución de vacunas para el personal de las WPS y el estado del aumento del virus.

Segundo, los nuevos horarios para el aprendizaje asincrónico para todos los estudiantes serán implementados este lunes, 11 de enero. Los horarios también serán publicados en la página web de las Escuelas Publicas de Worcester, worcesterschools.org.

El PSAT será administrado el 26 de enero a los estudiantes en el grado 11 quienes expresaron su interés a su consejero escolar. Su consejero escolar compartirá más información sobre este asunto durante las próximas dos semanas.

Gracias

Mema mo adwo,

Saa nkaebͻ yi firi Sͻpretɛndɛnt Binienda hͻ. Meretwerɛ  wo ama wo nkaebͻ foforͻ ketewa bi. Worcester Sukuu Kͻmitii no too aba atu berɛ a yɛbɛbue sukuu no ahyɛ ɛda ama Ekuo C. Yɛde da foforͻ no bɛto dwa sɛ yɛnya no nteeɛ fa nnuro a wͻbɛkyɛ ama WPS adwumayɛfoͻ na afei nso sɛ yareɛ no pagya no mu a. 

Deɛ ɛtͻ so mmienu, adesua fofrͻ nhyehyɛeɛ a asukuufoͻ nyinaa bɛsua no berɛ korͻ no ara no bɛhyɛ aseɛ Ɛdwoada, Ͻpɛpͻn 11. Yɛde nhyehyɛeɛ no ato WPS wɛbsat no so, worcesterschools.org.

Yɛbɛkyɛ PSAT no Ͻpɛpͻn 26 ama asuafoͻ a wͻwͻ gyinapɛn 11 a wͻde mmuaeɛ maa wͻn futufoͻ sɛ wͻn ani gye ho. Yɛbɛkyɛ nkaebͻ foforͻ a futufoͻ no de bɛto dwa wͻ nnawͻtwe mmienu ntam.

Meda mo ase

Xin chào,

Đây là thông báo từ Tổng giám đốc Binienda. Tôi gọi điện để cung cấp một số thông tin cập nhật. Ủy ban Nhà trường Worcester đã tiến hành biểu quyết để ra quyết định hoãn mở cửa trở lại trường học cho Nhóm C. Chúng tôi sẽ thông báo ngày mở cửa trở lại khác sau khi nhận được thông tin về việc phân phối vắc-xin cho nhân viên WPS và tình trạng gia tăng số ca nhiễm vi-rút.

Thứ hai, thời khóa biểu mới của chương trình học đồng bộ cho toàn bộ học sinh sẽ bắt đầu được áp dụng từ thứ Hai, ngày 11 tháng 01. Chúng tôi cũng đăng tải thời khóa biểu này trên trang web của WPS, worcesterschools.org.

Kỳ thi xác định học sinh hội đủ điều kiện nhận học bổng quốc gia dành cho học sinh xuất sắc (PSAT) sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 01 cho những học sinh lớp 11 đã có phản hồi với cố vấn hướng dẫn rằng các em quan tâm đến kỳ thi. Cố vấn hướng dẫn sẽ chia sẻ thêm thông tin trong hai tuần tới.

Cảm ơn quý vị!

Translate